Cyllid

 

Ysgoloriaethau, Bwrsarïau a Gwobrau

Telir y rhan fwyaf o ysgoloriaethau, bwrsarïau a gwobrau ddwywaith y flwyddyn yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc. Bydd y taliad cyntaf ar ddechrau mis Rhagfyr, a’r ail ddechrau mis Mawrth. Byddwn yn cysylltu â chi ar ddechrau’r tymor i ofyn i chi roi manylion eich cyfrif banc ar eich cofnod myfyriwr. Sicrhewch eich bod yn gwneud hyn erbyn y dyddiad cau a nodir er mwyn sicrhau nad oes unrhyw oedi wrth brosesu eich taliadau.

Sicrhewch fod gennych ddigon o arian yn ystod wythnos gyntaf y tymor i sicrhau y bydd eich sieciau’n gallu clirio, a rhag ofn bod unrhyw oedi o ran eich benthyciadau/grantiau cynhaliaeth.

Ffioedd Dysgu a Llety

Dysgwch fwy am sut i dalu’r ffioedd hyn www.aber.ac.uk/cy/student-finance/ ac unrhyw daliadau ychwanegol a allai fod yn berthnasol www.aber.ac.uk/cy/student-finance/undergraduate-uk/additional-fees/

Cyfleoedd am swyddi yn ystod y tymor

Os ydych yn ystyried cymryd swydd yn Aberystwyth argymhellwn eich bod yn dechrau chwilio cyn neu yn ystod y Penwythnos Mawr y Croeso. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol eich helpu i ddod o hyd i waith sy’n addas i fyfyrwyr. Gweler eu gwefan am fwy o wybodaeth.

Benthyciadau Myfyrwyr

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i chi i’ch helpu ariannu’ch astudiaethau

Buddsoddi yn eich dyfodol

Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio incwm eich ffioedd i gyfoethogi rhagoriaeth eich profiad yn Aberystwyth, i’ch cynorthwyo i lwyddo yn eich astudiaethau ac i wella mynediad i Addysg Uwch i bawb sydd â’r cymhwysedd i elwa ohono. Am fanylion ein Cynlluniau Ffioedd Myfyrwyr gweler https://www.aber.ac.uk/cy/university/student-fees/

Noson Caws a Gwin Deiliaid Ysgoloriaethau a Bwrsarïau

Nos Iau 24 Hydref 7.30yh tan 9.00yh yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Campws Penglais.

Os ydych chi wedi cael ysgoloriaeth, gwobr deilyngdod, neu bwrsari, dewch i’r digwyddiad hwn am gyfle i gwrdd â deiliaid gwobrau eraill ac aelodau o’r staff. Bydd pob myfyriwr cymwys yn cael gwahoddiad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r digwyddiad hwn, cysylltwch â’r Swyddfa Recriwtio a Marchnata: 01970 622065

Sut i gael Llythyr er mwyn agor Cyfrif Banc

Wrth agor cyfrif banc yn y Deyrnas Gyfunol, efallai y gofynnir ichi am dystiolaeth eich bod wedi cofrestru yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Tystiolaeth ar ffurf llythur fydd hyn.  Wedi ei gynnwys yn y llythyr fydd eich cyfeiriad cartref a’ch cyfeiriad yn ystod y tymor, a gymerir oddi ar eich cofnod myfyriwr, ynghyd â’ch enw llawn, a ddylai fod yr un fath â’r un sydd ar eich pasbort.  Cyn y gallwch wneud cais am lythyr rhaid i chi gwblhau’r cofrestru, a bydd angen ichi wneud yn sicr bod y manylion yn gywir ar eich Cofnod Myfyriwr ar y we.

Ar wahân I fyfyrwyr sy’n astudio yn y Ganolfan Saesneg Ryngwladol, RHAID i bawb wneud cais am lythyr banc drwy’r Cofnod Myfyriwr ar y we ac yna gellir ei argraffu o’ch Cofnod Myfyriwr.

Pwysig:  cyn y gallwch argraffu hwn bydd arnoch chi angen credyd ar eich Cerdyn Aber.  Dilynwch y cyfarwyddiadau a anfonir atoch mewn ebost i weld manylion pellach i sicrhau bod eich Cerdyn Aber yn barod ar eich cyfer pan gyrhaeddwch.

Rhaid i fyfyrwyr sy’n astudio yn y Ganolfan Saesneg Ryngwladol wneud cais am lythyr trwy’r Ganolfan honno a nôl y llythyr oddi yno (llawr uchaf Adeilad Cledwyn)