Ymgartrefu

Find out about your surroundings, the many societies and sports on offer, how to get help and support, and meet and make new friends.

Mae yna gyfoeth o gyngor a chefnogaeth ar gael i chi yn ystod eich dyddiau cyntaf yn Aberystwyth er mwyn eich helpu i ymgartrefu i fywyd prifysgol. 

Byddwn yn gallu eich cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych trwy ein gwasanaethau cymorth rhithwir (www.aber.ac.uk/cy/student/help/). 

Gwasanaethau rhithwir

P'un ai a oes angen cymorth technegol arnoch gan ein tîm Gwasanaethau Gwybodaeth, neu os oes gennych ymholiadau ynglŷn â dod o hyd i adnoddau, neu angen cyngor ar sut i gael gafael ar wasanaethau, a sut i gofrestru, rydym yma i helpu!

Mae ein tudalen we Cymorth a Chyngor i Fyfyrwyr yn darparu dolenni defnyddiol i wasanaethau allweddol, gan amlinellu'r ffyrdd y gallwch gysylltu o bell i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Medrwch gynnal sgwrs ar-lein; trefnu Apwyntiad Microsoft Teams; defnyddio llinellau cymorth ffôn, neu gysylltu trwy e-bost gyda’n adnoddau a chefnogaeth Cwestiynau Cyffredin ar-lein. Mae’n golygu bod gennych fynediad i ystod o wasanaethau. 

Ar ôl cyrchu ein gwasanaethau rhithwir, efallai y cewch eich cynghori i ymweld ag un o'n desgiau cymorth, neu gael amser apwyntiad ar gyfer gwasanaeth penodol.

Mae ein Gwasanaethau i Fyfyrwyr yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol, myfyrwyr anabl, myfyrwyr sydd angen help gyda materion iechyd meddwl a lles a chyflogadwyedd. Gall y tîm hefyd gynghori os oes gennych unrhyw bryderon am arian a byddant yn cynnal amrywiaeth o gynlluniau mentora i'ch helpu chi i setlo i fywyd prifysgol. Os ydych chi'n teimlo fel pe bai pwysau’r byd ar eich ysgwyddau, neu'n hiraethu am adref, neu'n poeni am fyfyriwr arall, peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i helpu.

Mae'r Ddesg Gwasanaethau TG a Llyfrgell (Gwasanaethau Gwybodaeth) ar gael trwy sgwrs ar-lein, ffôn, e-bost a Microsoft Teams: 08: 30-17: 30 o ddydd Llun i ddydd Sul.

Edrych ar eich ôl eich hun

Gall pontio i fywyd prifysgol ddod â llawer o gyfleoedd, a all fod yn hawdd i rai, ac yn anoddach i eraill.

Profiadau cyffredin

 • hiraeth wrth i chi ddod i arfer â ffordd newydd o fyw a bod oddi cartref, ac o bosibl sioc ddiwylliannol os ydych yn addasu i ddiwylliant newydd
 • anhawster wrth addasu i fywyd myfyrwyr, gan y bydd eich trefn arferol yn newid i gyd-fynd â'ch amserlen newydd
 • gweld newidiadau i sut rydych chi'n rheoli eich ffordd o fyw, er enghraifft faint rydych chi'n ei fwyta, yn yfed alcohol, yn cymdeithasu neu'n siopa

Gofalwch amdanoch chi eich hun

 • gofalwch eich bod yn cymdeithasu a meithrin eich rhwydwaith o ffrindiau, drwy sgwrsio â ffrindiau yn y dosbarth, darlithwyr a chymdogion, ymuno â chlybiau a chymdeithasau, cymryd rhan mewn digwyddiadau, gwirfoddoli a chyfleoedd profiad gwaith
 • ceisiwch osgoi ynysu eich hun, a chadwch mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau
 • cofiwch yfed digon o ddŵr a chadw wedi’ch hydradu, yn enwedig os ydych yn yfed alcohol
 • ceisiwch fwyta deiet cytbwys ac osgoi gormod o fwyd cyfleus
 • cofiwch sicrhau eich bod yn cael noson dda o gwsg
 • cofiwch ymarfer corff i helpu gynnal iechyd corfforol a meddyliol da
 • cofiwch ofyn am gymorth os ydych chi ei angen - mae gan y brifysgol amrywiaeth o wasanaethau yn ogystal â'r hyn y bydd eich ysgol yn ei gynnig, a all eich cefnogi gydag ystod o bryderon

Os ydych yn byw mewn llety prifysgol, efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi siarad â'ch tîm Bywyd Preswyl yn y lle cyntaf.

Cyngor pellach

Os oes problemau yn eich poeni yn ystod eich amser yn y Brifysgol, waeth pa mor fawr neu fach, mae'r Gwasanaeth Lles yma i'ch helpu.

Cael y newyddion diweddaraf

Rydym am sicrhau eich bod yn derbyn y newyddion a'r arweiniad diweddaraf gennym i helpu i'ch cefnogi drwy gydol eich bywyd fel myfyriwr.

Eich ebost prifysgol

Mae myfyrwyr wedi dweud wrthym mai ebost yw'r ffordd orau o gysylltu â nhw.

Gwiriwch eich negeseuon ebost bob dydd i sicrhau eich bod yn derbyn gwybodaeth bwysig sy'n berthnasol i chi. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Negeseuon gan yr  Is-Ganghellor a Ddiprwy Is-Ganghellor 
 • Negeseuon adrannau academaidd yn benodol am eich ysgol a'r newidiadau y maent yn eu gwneud a fydd yn effeithio arnoch chi a'ch astudiaethau.
 • Bwletin Wythnasol yw eich cylchlythyr wythnosol, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newidiadau a newyddion pwysig.
 • Adrannau gwasanaethau proffesiynol sy'n cynnig lleoliadau profiad gwaith.
 • Anfonir negeseuon ebost penodol sy'n ymwneud â gwahanol grwpiau o fyfyrwyr at fyfyrwyr rhyngwladol, ôl-raddedigion a myfyrwyr mewn llety prifysgol, gan ddarparu gwybodaeth benodol sy'n ymwneud â'u hamgylchiadau unigryw.

Mae'n siŵr y byddwch yn derbyn negeseuon ebost eraill yn eich mewnflwch ond cadwch olwg am y rhai sy'n dod o gyfeiriad @aber.ac.uk.

Byddwch yn ofalus a diogelwch eich hun rhag negeseuon ebost sgam.

ApAber

Ap i chi, fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, yw ApAber - i’w gwneud hi’n haws ichi gynllunio eich diwrnod. Gellir lawrlwytho ApAber cyn i chi ddod i’r Brifysgol felly ewch ati i wneud hyn NAWR! Ceir rhagor o wybodaeth am ApAber, gan gynnwys sut i’w lawrlwytho yma: www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/apaber 

Mynd o le i le

Mae Campws Penglais yn hygyrch gyda digon o fannau agored a gwyrdd i’w mwynhau. Mae’n rhwydd iawn mynd o gwmpas y campws a’r ddre ar droed neu ar feic.

Lawrlwythwch ApAber i ddarganfod eich ffordd o gwmpas y campws.

Dewch â beic gyda chi

Os ydych chi'n berchen ar feic, beth am ddod ag ef gyda chi, ynghyd â helmed a chlo D diogel? Mae beicio yn ffordd iach, werdd a hwyliog o deithio o amgylch y dre. Mae'r Brifysgol yn darparu cyfleusterau storio diogel mewn preswylfeydd ac o amgylch adeiladau'r campws.

Teithio i Aber

Teithio ar y Trên

Mae gwasanaethau trên yn rhedeg yn rheolaidd i Aberystwyth o Ogledd Cymru ac o Ganolbarth Lloegr (mae pob gwasanaeth o gyfeiriad y dwyrain yn mynd drwy Amwythig). Am wybodaeth gyfredol am wasanaeth trên, cyfeiriwch at wefan Trafnidiaeth Cymru.

Teithio ar y Bws

Mae gwasanaethau bws rheolaidd yn cael eu gweithredu gan y National Express, MegaBus a gwasanaethau lleol ar gael trwy Traveline Cymru.