Pobl Aber

pobl aber people logo

Beth yw Pobl Aber?

Mae Pobl Aber ym Mhrifysgol Aberystwyth yn trawsnewid y ffordd y mae gwasanaethau sy'n cysylltu pobl yn cael eu cyrchu a'u darparu ar draws y Brifysgol gan bob un ohonom. Boed yn edrych ar ein slipiau cyflog, i gadarnhau eich gwyliau, cofnodi datblygiad personol neu reoli eich tîm, bydd Pobl Aber yn newid y ffordd yr ydym yn gwneud hyn i gyd.

Beth fydd Pobl Aber yn ei wneud?

Rydym i gyd yn treulio amser yn llenwi ffurflenni ac yn eu postio o fewn ein Hadrannau a’n Athrofeydd i wahanol bobl er mwyn iddynt eu llofnodi. Rydym yn gobeithio y bydd y ffurflenni papur yn gwneud eu ffordd, maes o law, at y person cywir yn yr Adran ac Adnoddau Dynol. Rydym yn gobeithio y bydd y person priodol yn dehongli'r wybodaeth yn unol â’n bwriad a’i fwydo mewn i system TG Adnoddau Dynol. Ond ni allwn fyth fod yn sicr fod hyn yn digwydd.

Strategaeth Pobl Aber yw i foderneiddio'r ffordd yr ydym yn gweithio a disodli ein systemau papur hen ffasiwn gyda gwasanaethau ar-lein. Fel unigolion, bydd gennym fynediad i weld ein data personol eu hunain, gwneud rhai newidiadau neu wneud ceisiadau megis absenoldeb gwyliau ac olrhain y cynnydd ar-lein. Byddwn yn gwybod yn union ble mae ein cais, boed hynny ar gyfer gwyliau, ar gyfer taflenni amser neu ar gyfer newid cytundebol, a beth yw ei statws. Fel recriwtwyr neu reolwyr, byddwn yn gallu rheoli prosesau ar-lein a chael mynediad i adroddiadau clir i gael gwybodaeth trosolwg amserol, cywir ar gyfer ein tîm neu adran.

Sut ydw i'n dod o hyd i ragor o wybodaeth?

Defnyddiwch y canllaw Hunanwasanaeth sy'n cynnwys rhestr gynhwysfawr o'r fwydlen a swyddogaethau'r system.  Bydd sesiynau gwybodaeth yn cael eu cynnal yn y misoedd nesaf.

Mewngofnodi i PoblAber