Myfyrwyr sy’n Hanu o Gymru

Caiff myfyrwyr Cymru wneud cais am fenthyciadau a grantiau i dalu am ffioedd dysgu a chostau byw. Bydd yr adran hon yn rhoi mwy o fanylion am y benthyciadau, grantiau ffioedd a’r benthyciadau cynhaliaeth sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru.

2017/18

Ffioedd Dysgu – Benthyciadau a Grantiau

Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydym yn codi hyd at £9,000 y flwyddyn am ffioedd dysgu. Caiff Myfyrwyr sy’n Hanu o Gymru wneud cais am gyllid mewn dwy ran i dalu am gostau’r ffioedd dysgu.

  1. Benthyciad Ffioedd Dysgu – hyd at £4,046 y flwyddyn. Benthyciad i dalu am gostau cychwynnol y ffioedd dysgu yw hwn. Rhaid ad-dalu’r benthyciad ar ôl i chi orffen eich astudiaethau, ond dim ond pan fyddwch yn ennill cyflog sy’n uwch na £25,000 y flwyddyn. Codir llog ar eich benthyciad ffioedd dysgu o’r diwrnod cyntaf pan delir yr arian i’r brifysgol nes iddo gael ei ad-dalu’n llawn neu ei ddileu. Nid yw’r benthyciad yn seiliedig ar incwm eich aelwyd. Does dim rhaid i chi gymryd y benthyciad dysgu hwn; cewch ddewis talu’r swm eich hunan.
  2. Grant Ffioedd Dysgu Llywodraeth Cymru – hyd at £4,954 y flwyddyn. Bydd y Grant Ffioedd Dysgu hwn yn talu am weddill y ffioedd dysgu. Os ydych yn gymwys, ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu’r grant hwn. Telir y Grant Ffioedd Dysgu yn uniongyrchol i’r brifysgol. Nid yw’r grant ffioedd yn seiliedig ar incwm eich aelwyd.

Costau Byw – Benthyciadau a Grantiau

Efallai y bydd angen cymorth â’ch costau byw hefyd tra byddwch yn y brifysgol. Mae’r costau hyn yn ymwneud â phethau fel bwyd, llyfrau a rhent. Mae dwy ran i’r cyllid hwn sy’n gallu talu am eich costau byw tra byddwch yn y brifysgol.

  1. Benthyciad Cynhaliaeth. Caiff myfyrwyr o Gymru wneud cais am Fenthyciad Cynhaliaeth i helpu i dalu am gostau byw. Bydd maint y benthyciad yn dibynnu ar incwm aelwyd eich teulu, a ble y byddwch yn byw pan fyddwch yn y brifysgol. Codir llog ar eich Benthyciad Cynhaliaeth o’r diwrnod cyntaf pan delir yr arian i’ch prifysgol neu’ch coleg tan iddo gael ei ad-dalu’n llawn neu ei ddileu. Rhaid i chi ad-dalu’r benthyciad ar ôl i chi orffen eich astudiaethau, ond dim ond pan fyddwch yn ennill cyflog sy’n uwch na £21,000 y flwyddyn. Cewch fwy o wybodaeth am y symiau sydd ar gael o wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.
  2. Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gael hefyd i helpu i dalu am gostau byw. £5,161 yw uchafswm Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. Os oes gennych hawl i’r grant hwn, bydd maint y Benthyciad Cynhaliaeth, sy’n cael ei asesu ar sail incwm, (uchod) yn cael ei leihau. Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yn dibynnu ar incwm eich aelwyd; fe gewch:
  • Y grant cyflawn os yw incwm eich aelwyd yn £18,370 neu’n llai
  • Swm sy’n lleihau po fwyaf yw incwm eich aelwyd, hyd at £50,020
  • Dim grant os yw incwm eich aelwyd yn £50,021 neu’n uwch. 

Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru e.e. grantiau gofal plant, Lwfans Dysgu i Rieni, Grant Oedolyn Dibynnol a Lwfans i Fyfyrwyr Anabl. Ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i weld pa gymorth ychwanegol a allai fod ar gael i chi.