Llety

Eich cartref nesaf

Rydym yn cynnig amrywiaeth o fathau o lety a lleoliadau fel y gallwch ddod o hyd i’r lle sy’n addas ar eich cyfer chi, gyda’r mwyafrif o breswylfeydd o fewn taith gerdded fer i’r campws.

Mae pob llety yn gymuned ag iddi ei nodweddion penodol ei hun, ac yn cynnig amgylchedd diogel lle gallwch gymdeithasu, astudio ac ymlacio. Pan fyddwch yn byw yn ein llety does dim angen pryderu am gostau cyfnewidiol gan fod y ffioedd neuadd yn cynnwys cyfleustodau, cysylltiad rhyngrwyd gan gynnwys wifi, a lefel uchel o yswiriant eiddo personol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o lety hunanarlwyo neu rannol-arlwyol gyda naill ai ystafelloedd en-suite, neu fflatiau gydag adnoddau a rennir ynghyd â’n stiwdios hunan-gynhwysol, ac mae’r prisiau’n amrywio rhwng tua £85 - £170 yr wythnos*. Beth bynnag yw’ch gofynion, fe geisiwn ddarparu’r dewis mwyaf addas ar eich cyfer ac rydym bob amser yn ymdrechu i glustnodi israddedigion i fflatiau/tai gyda’i gilydd.

Cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd, bydd y Tîm Bywyd Campws yn eich croesawu i’ch cartref newydd a chymuned y campws.

Pam byw gyda ni?

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig 
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig.
 • Aelodaeth blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles
 • Yswiriant yn gynwysedig  
 • Help a chymorth 24/7- Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio.
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety 
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle 
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref- Opsiynau llety  
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety 
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'.
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael.

Gwybodaeth i ymgeiswyr israddedig

Ar ôl i chi fodloni amodau eich cynnig academaidd, byddwn yn anfon gwahoddiad atoch i wneud cais am lety trwy e-bost a’r post. Rydym yn eich cynghori i gwblhau’r cais cyn gynted â phosibl, oherwydd mae’r llety’n cael ei rannu ar sail ‘y cyntaf i’r felin’.

*I fod yn gymwys am warant o le rhaid i chi sicrhau bod eich cais yn cael ei dderbyn erbyn 1 Awst yn y flwyddyn mynediad a’ch bod yn ymateb i’r cynnig o lety erbyn y dyddiad olaf a nodir yn y Cynnig Llety. Nodwch fod lle mewn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol neu a reolir ganddi yn cael ei warantu, ond nid y math penodol o ystafell neu leoliad.

Gweler ein Polisi ar Flaenoriaethau am wybodaeth ychwanegol.

Gwybodaeth i ymgeiswyr uwchraddedig

Rydym yn cydnabod bod rhai cyrsiau Uwchraddedig yn parhau am 52 wythnos felly rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfnodau trwydded, ond byddwch yn ymwybodol mai'r cyfnod hwyaf y gallwn gynnig yw 50 wythnos.

*I fod yn gymwys am warant o le rhaid i chi sicrhau bod eich cais yn cael ei dderbyn erbyn 1 Medi yn y flwyddyn mynediad a’ch bod yn ymateb i’r cynnig o lety erbyn y dyddiad olaf a nodir yn y Cynnig Llety. Nodwch fod lle mewn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol neu a reolir ganddi yn cael ei warantu, ond nid y math penodol o ystafell neu leoliad.

Gweler ein Polisi ar Flaenoriaethau am wybodaeth ychwanegol.