Hygyrchedd

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) yn ymroddedig i ddarparu mynediad cyfartal i’n hadnoddau i’n holl ddefnyddwyr, trwy weithio mewn cydweithrediad agos â Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol.

Mae’r gwasanaethau canlynol ar gael i ddefnyddwyr sy’n dymuno cymorth ychwanegol i ddefnyddio’r adnoddau llyfrgell a TG.

Sylwch y byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu’r gwasanaethau a restrir yn ystod oriau gwaith craidd (Llun-Gwener 9yb-5:30yp) ond bydd angen 24-awr o rybudd i ddarparu rhai gwasanaethau.

I drefnu unrhyw un o’r gwasanaethau hyn, gallwch:

Hygyrchedd cyffredinol

Mae G.G. yn gyfrifol am lyfrgelloedd Hugh Owen a Gwyddorau Ffisegol. Rydym wedi enwebu Pwynt Cyswllt ym mhob lleoliad, ac fe allwch gysylltu â nhw i drafod eich holl anghenion tymor byr neu dymor hirach, boed ar gyfer anabledd parhaol neu dros dro.

 • Mae trosluniau lliw a chwyddwydrau ar gael i’w benthyca o’r ddesg ymholiadau i’w defnyddio yn y llyfrgelloedd
 • Mae desgiau addasadwy ar gael yn llyfrgell Hugh Owen, B23, ystafelloedd cyfrifiaduron lounge@rosser a lounge@PJM 
 • Darperir dolenni sain ym mhob pwynt gwasanaeth.
 • Os bydd angen deunydd mewn fformatau eraill arnoch (print bras, ar bapur lliw, fformat sain neu mewn Braille) cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.
 • Mae gennym wasanaeth benthyca sy’n cynnig eitemau eraill a allai fod o ddefnydd i chi.
 • Mae amrywiaeth o feddalwedd wedi’i gosod ar y cyfrifiaduron yn y llyfrgelloedd a ystafelloedd cyfrifiadur.

Ein Gwasanaethau

Sylwch y bydd ceisiadau am lawer o’r gwasanaethau hyn yn dibynnu ar anghenion unigol, fel yr argymhellir yn eich asesiad anghenion astudio.

 •  Cyfarfod Croeso

Ar gael drwy apwyntiad. Gallwn ddarparu gwybodaeth am adnoddau a gwasanaethau llyfrgell a TG, yn ogystal â dysgu sut orau i’ch cynorthwyo chi. Fel rheol, cynhelir y cyfarfod hwn yn y llyfrgell briodol fel bod modd i ni ddangos yr adnoddau i chi, ond gallwn hefyd gael sgwrs dros y ffôn neu e-bost os oes angen. Ffoniwch neu e-bostiwch y Pwynt Cyswllt yn eich llyfrgell chi i drefnu cyfarfod. 

 •  Gwasanaeth Cyrchu Llyfrau

Gallwn drefnu i gasglu hyd at 10 llyfr o’r silffoedd gyda’r marciau dosbarth perthnasol, a’u cadw wrth Ddesg Ymholiadau’r Llyfrgell i chi eu casglu. Anfonwch eich rhestrau i gg@aber.ac.uk – byddwn yn cysylltu â chi pan maent yn barod i’w casglu, neu i roi gwybod i chi os nad ydynt ar gael. Sylwch y gallai fod angen 24 awr o rybudd ar gyfer y gwasanaeth hwn yn ystod cyfnodau prysur (ac eithrio penwythnosau a Gwyliau Banc).

 •  Gwasanaeth Llungopïo

Anfonwch restrau o eitemau ac unrhyw ofynion fformatio arbennig i gg@aber.ac.uk Sylwch y gallai fod angen o leiaf 24 awr o rybudd r gyfer y gwasanaeth hwn yn ystod cyfnodau prysur (ac eithrio penwythnosau a Gwyliau Banc). Bydd costau argraffu yn berthnasol.

 •  Copïau hygyrch o werslyfrau

Mae gan Brifysgol Aberystwyth Drwydded Addysg Uwch CLA, sy’n ein galluogi i gynhyrchu neu ofyn am gopïau hygyrch (oddi wrth ddeiliaid hawlfraint) ar gyfer pobl â nam ar eu golwg a defnyddwyr anabl eraill os nad oes fersiwn hygyrch addas ar gael i’w brynu.

 • Benthyciadau drwy’r Post

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr sy’n methu dod i’r llyfrgell yn gorfforol ac sydd â hyn yn ofyniad yn eu hasesiad anghenion astudio. Anfonwch fanylion llawn y llyfr, a’r dyddiad erbyn pryd y bydd arnoch ei angen, i gg@aber.ac.uk

 • Clinigau un-i-un

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaeth clinig lle gallwn gynnig cymorth un-i-un i ddefnyddwyr sy’n cael problemau wrth ddefnyddio’r adnoddau yr ydym yn eu darparu, er enghraifft adnoddau electronig, Blackboard, Microsoft Office neu feddalwedd arall. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i bob defnyddiwr ym Mhrifysgol Aberystwyth (os oes staff ar gael) ond mae’n rhaid gwneud apwyntiad i ddefnyddio’r gwasanaeth. Gweler  http://www.aber.ac. uk/cy/is/help/clinics/

 • Loceri

Mae loceri ar gael yn ddyddiol i ddefnyddwyr yn Llyfrgell Hugh Owen. Gallwch gael allweddi ar gyfer y loceri o’r Ddesg Ymholiadau a dylid dychwelyd yr allweddi ar ddiwedd y dydd: http://www.aber.ac.uk/cy/is/library/loceri

 • Sganwyr

Mae pob peiriant argraffu a llungopïo yn ein llyfrgelloedd a’r ystafelloedd cyfrifiadura ledled y Brifysgol hefyd yn cynnig gwasanaeth sganio.

Ar gyfer sganio OCR, mae sganiwr llyfrau Pearl Freedom ar gael yn Ardal Cerdyn Gwyrdd Llyfrgell Hugh Owen. Gallwch ofyn am gymorth i ddefnyddio’r sganiwr hwn wrth y Ddesg Ymholiadau, ac mae canllaw ar gael.

 • Offer Arbenigol

Mae boglynnwr Braille ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen, cysylltwch â ni os bydd ei angen arnoch.

Mae ystod o offer ar gael i’w benthyca o’r ddesg ymholiadau yn Llyfrgell Hugh Owen: https://www.aber.ac.uk/cy/is/it-services/loans/

 • Meddalwedd Arbenigol

Mae pecynnau meddalwedd eraill ar gael ar holl gyfrifiaduron y Brifysgol (yn y llyfrgelloedd a’r ystafelloedd cyfrifiadura/canolfannau dysgu): http://www.aber. ac.uk/cy/is/computers/rooms/software/

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn ddarparwyr cofrestredig Hyfforddiant Technoleg Gynorthwyol ar gyfer myfyrwyr sy’n derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl

 • Eich Diogelwch

Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd i drefnu Cynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEPEP) ar gyfer y Llyfrgell os yw’n berthnasol.  

 • Gwybodaeth Bellach yn cynnwys Pwyntiau Cyswllt ym mhob llyfrgell

Mae gwybodaeth fanwl am hygyrchedd ar gyfer defnyddwyr â nam symudedd neu nam ar eu synhwyrau wedi’i nodi yma yn ôl lleoliadau penodol:

Croesawn eich adborth ynglyn â hygyrchedd ein gwasanaethau. Defnyddiwch ein ffurflen adborth.

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth ynglyn â darpariaeth Hygyrchedd y Brifysgol gweler http://www.aber.ac.uk/cy/student-support/accessibility-advice-and-support/