Carelau Astudio - Llyfrgell Hugh Owen

 oherwydd Coronafirws (COVID-19) nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd.

Carelau Astudio dyddiol

Mae nifer o garelau ar Lefel F sydd ar gael i bob myfyriwr i'w defnyddio am ddiwrnod ar y tro ar sail gyntaf i’r felin caiff falu.

Mae'r carelau hyn:

 • yn rhad ac am ddim i'w defnyddio
 • gyda chyfrifiadur
 • gyda wifi
 • gyda golau y gellir ei addasu
 • yn addas ar gyfer defnydd unigol yn unig
 • ar gael tan 9yb ar y bore canlynol

Os hoffech ddefnyddio un o'r carelau gofynnwch wrth y Ddesg Ymholiadau ar Lefel D

Noder os gwelwch yn dda:

 • Codir dirwy os na fyddwch wedi dychwelyd allwedd y carel yn ôl wrth y Ddesg Ymholiadau erbyn y dyddiad ar amser dyledus
 • Os collwch yr allwedd codir tal llawn o £30 sef pris amnewid

Gweler lleoliadau carelau  Llyfrgell Hugh Owen - Cynllun Llawr Lefel F

Rheoliadau Carelau Astudio

 • Ni chaniateir storio unrhyw ddeunyddiau peryglus yn y carel astudio
 • Bydd hawl gan staff Gwasanaethau Gwybodaeth i fynd i'r carel astudio ar unrhyw adeg heb rhoi rybudd i'r defnyddiwr i ddibenion diogelwch, cynnal a chadw ac atgyweirio, chwilio am ddeunyddiau llyfrgell na fenthycwyd ac unrhyw ddibenion eraill sy'n angenrheidiol.
 • Rhaid i unrhyw lyfrau llyfrgell neu ddeunyddiau Prifysgol Aberystwyth sydd yn y carel astudio fod wedi'u benthyca gan yr unigolyn sy'n defnyddio'r carel
 • Caiff unrhyw lyfrau llyfrgell neu ddeunyddiau Prifysgol Aberystwyth nad ydynt wedi'u benthyca ac a ganfyddir wedi'u storio mewn carel astudio eu dychwelyd ar unwaith i'r silffoedd
 • Ni fydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am eitemau/eiddo a adawyd yn y carel sydd yn mynd ar goll, a gaiff eu difrodi neu eu dwyn

Er hwylustod a diogelwch, gofynnir i chi gydymffurfio â'r canlynol:

 • Astudio tawel yn unig a ganiateir yn y carelau
 • Ni chaniateir diodydd heb gaead na bwyd poeth yn y carelau
 • Ni chaniateir storio unrhyw fwyd na diod yn y carelau astudio
 • Ni chaniateir dyfeisiau trydanol (ar wahân i liniaduron)
 • Peidiwch â rhoi gorchudd dros drws gwydr y carelau
 • Os ydych chi'n defnyddio clustffonau, gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu clywed y larwm tân
 • Gofalwch eich bod yn cau'r ffenest, yn diffodd y golau ac yn cloi'r drws wrth ymadael
 • Dylid gadael y carel yn lân ac yn daclus a chymryd eitemau gan gynnwys sbwriel gyda chi wrth adael.