Astudio yn y Llyfrgell

Gwasanaeth Rhybuddio am Sŵn

Oes rhywun yn tarfu ar eich astudiaethau yn Llyfrgell Hugh Owen? 

Rhowch wybod i ni drwy siarad ag aelod o staff wrth y Ddesg Ymholiadau, neu drwy anfon neges destun i’r Gwasanaeth Rhybuddio am Sŵn ar 07966624251

 • Rhowch eich lleoliad i ni (e.e. “Lefel F ger y llyfrau Celtaidd” neu “Yn Ystafell Gyfrifiaduron Tom Lloyd”) a disgrifiad byr o’r broblem.
 • Unwaith y daw’r rhybudd, bydd aelod o staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn patrolio’r ardal cyn gynted â phosibl.

Noder:

 • Mae’r gwasanaeth ar gael yn ystod y tymor rhwng 9yb-10yh
 • Ni fyddwn yn anfon neges destun yn ôl oni bai ein bod eisiau cadarnhau eich lleoliad
 • Ni fyddwn yn cadw manylion cyswllt / rhifau ffôn y rhai sy’n anfon negeseuon testun
 • Codir tâl ar gyfradd eich darparwr ar gyfer anfon y neges destun

Ardal Astudio Distaw

Mae Lefel F (llawr uchaf) gan gynnwys carelau a'r ystafelloedd gwydr, a Lefel E (llawr canol) yn Llyfrgell Hugh Owen yn ardaloedd astudio distaw.

 • Rhaid diffodd y sŵn ar eich ffonau
 • Gweithiwch yn dawel drwy’r amser gan gynnwys wrth ddefnyddio’r gliniaduron a’r cyfrifiaduron
 • Sicrhewch nad oes modd i’r rhai cyfagos glywed y sŵn ar unrhyw offer gwrando personol

Ardal Astudio Tawel

Maer rhan fwyaf o ardaloedd yn Llyfrgell Hugh Owen yn ardaloedd astudio tawel. Yr ardaloedd hyn yw:  EL6 (yr ystafell gyfrifiaduron ar Lefel E), Ystafell Iris de Freitas, Lefel D (llawr gwaelod), ac ystafelloedd astudio grŵp.

Helpwch i sicrhau bod y Llyfrgell yn lle pleserus i weithio ynddo

 • Tacluswch ar ôl eich hun – defnyddiwch y biniau ailgylchu a pheidiwch â gadael sbwriel ar eich hôl

 • Byddwch yn ofalus gyda’ch ceblau a pheidiwch â’u gadael yn llusgo ar y llawr rhag ofn i eraill faglu drostynt

 • Peidiwch â ‘chadw’ byrddau, ystafelloedd astudio neu gyfrifiaduron drwy adael eich eiddo yno – mae gofod yn brin!
 • Os hoffech siarad neu ddefnyddio eich ffôn, ewch allan o’r Llyfrgell. Gall gwneud sŵn ar y grisiau (gan gynnwys galwadau ffôn) darfu ar allu pobl i ganolbwyntio.
 • Gadewch i’ch cyd-fyfyrwyr astudio mewn llonydd.

Ein nod yw gweithio gyda’n myfyrwyr i ddarparu amgylchedd cyfforddus a thawel i astudio ynddo. Os nad ydych yn fodlon cydymffurfio â’r canllawiau, fe ofynnir i chi adael y Llyfrgell.