Parthau Astudio

Yn lân a thawel – astudio yn y Llyfrgell

Helpwch i wneud Llyfrgell Hugh Owen yn le da i weithio ynddo trwy gadw’r lle yn lân a thawel.

 • Tacluswch cyn ymadael – defnyddiwch y biniau ail-gylchu a pheidiwch â gadael sbwriel ar y byrddau a’r grisiau
 • Os ydych am siarad neu ddefnyddio eich ffôn, os gwelwch yn dda defnyddiwch un o’r ardaloedd astudio grŵp - gadewch eich cyd-fyfyrwyr i astudio mewn heddwch.
 • Peidiwch â gadael ceblau i lusgo ar hyd y lloriau rhag ofn i eraill faglu drostynt
 • Mae gofod yn brin – os gwelwch yn dda peidiwch â ‘chadw’ byrddau, ystafelloedd astudio neu gyfrifiaduron trwy adael eich eiddo personol yno.
 • Polisi Bwyd a Diod y Gwasanaethau Gwybodaeth

Rhy swnllyd i weithio yn Llyfrgell Hugh Owen?

Os oes rhywun yn amharu ar eich gwaith trwy wneud sŵn, neu'n siarad â chymydog, gadewch i ni wybod trwy ddod draw at y Ddesg Gymorth neu drwy anfon neges testun a daw aelod o'r staff draw i gadw golwg ar y sefyllfa cyn gynted â phosibl. Gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth Rhybuddio am Sŵn ar gyfer eich llyfrgell (gweler isod). Mae'r gwasanaeth ar gael yn ystod tymor rhwng 9yb-10yh. Ni fyddwn yn anfon neges destun yn ôl oni bai ein bod angen i ni egluro eich lleoliad. Nid ydym yn cadw manylion cyswllt / rhifau ffôn y bobl sydd wedi anfon neges destun.

Llyfrgell Hugh Owen    testun at 07966624251 *

Mae Llawr F (y llawr uchaf) a’r brif ran ar Llawr E (y llawr canol) yn Llyfrgell Hugh Owen wedi’u neilltuo ar gyfer astudio distaw. Gallwch anfon neges testun at 07966624251 * gyda’r manylion canlynol:

 • Eich lleoliad e.e.” Llawr F drws nesaf i lyfrau HD” neu "Llawr E ger y ffenestri” neu “yn Ystafell Gyfrifiadurol Tom Lloyd”
 • Manylion bras y broblem

Os ydych am weithio’n dawel mewn grŵp gallwch archebu un o'r Ystafell Astudio Grŵp Tawel neu fynd i’r Parth Astudio Grŵp Tawel, Ystafell Iris De Freitas, Llawr E, Llyfrgell Hugh Owen neu mae carelau astudio ar gael.

 • Cofiwch fod sŵn (yn cynnwys galwadau ffôn) a wneir ger y grisiau yn gallu amharu ar waith myfyrwyr sydd yn gweithio’n ddistaw. Gellir derbyn galwadau ffôn ar Lawr D (y llawr gwaelod) yn Llyfrgell Hugh Owen. 
 • Ein nod yw gweithio gyda’n darllenwyr er mwyn darparu amgylchedd cyfforddus a distaw ar gyfer astudio. Os nad ydych yn barod i gydymffurfio â’r canllawiau hyn, gofynnir i chwi symud i le arall yn y llyfrgell ble mae peth sŵn yn dderbyniol ac os ydy’r broblem yn parhau, mae’n bosibl y gofynnir i chwi adael y llyfrgell.
 • Sylwer - dim ond yn ystod y tymor academaidd y mae'r Gwasanaeth Rhybuddio am Sŵn.
 • * Bydd cost anfon neges testun yn unol â chyfradd brisiau eich darparwr.

Parthau'r Llyfrygell

Yn Llyfrgell Hugh Owen mae Lefel F (llawr uchaf) a’r brif lawr Lefel E (llawr canol) yn barthau astudio distaw.

 Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol: barthau astudio distaw oni nodir yn wahanol.

 •  Rhaid troi ffonau i’r modd tawel
 • Gweithiwch yn dawel bob amser hyd yn oed wrth ddefnyddio gliniaduron a chyfrifiaduron
 • Gwnewch yn siŵr nad yw defnyddwyr cyfagos yn medru clywed eich cyfarpar gwrando personol
 

Llyfrgell Hugh Owen: mae Ystafell Iris De Freitas Lefel E a Lefel D (llawr gwaelod) yn barthau astudio grŵp tawel.

Yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ceir parth astudio grŵp tawel ym mhen pellaf llawr isa’r llyfrgell, wedi’i ddynodi gan y sgriniau.

 • Defnyddiwch y biniau a ddarperir ar gyfer eich sbwriel - peidiwch â'i adael ar y byrddau nac ar y llawr.
 • Ffonau i'w defnyddio yn dawel