Yr Gwasanaeth Rhybuddio am Sŵn

O ganlyniad i'r Coronafeirws (COVID-19) nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd.

Oes rhywun yn tarfu ar eich astudiaethau yn Llyfrgell Hugh Owen? 

Rhowch wybod i ni drwy siarad ag aelod o staff wrth y Ddesg Ymholiadau, neu drwy anfon neges destun i’r Gwasanaeth Rhybuddio am Sŵn ar 07966624251.

 • Rhowch eich lleoliad i ni (e.e. “Llawr F ger y llyfrau Celtaidd” neu “Yn Ystafell Gyfrifiaduron Tom Lloyd”) a disgrifiad byr o’r broblem.
 • Unwaith y daw’r rhybudd, bydd aelod o staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn patrolio’r ardal cyn gynted â phosibl.

Noder:

 • Mae’r gwasanaeth ar gael yn ystod y tymor rhwng 9yb-10yh
 • Ni fyddwn yn anfon neges destun yn ôl oni bai ein bod eisiau cadarnhau eich lleoliad
 • Ni fyddwn yn cadw manylion cyswllt / rhifau ffôn y rhai sy’n anfon negeseuon testun
 • Codir tâl ar gyfradd eich darparwr ar gyfer anfon y neges destun

Os hoffech weithio’n dawel mewn grŵp, gallwch:

Ardal astudio cwbl dawel

Mae Llawr F (llawr uchaf) yn Llyfrgell Hugh Owen yn ardal astudio cwbl dawel.

Mae Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol i gyd yn ardal astudio cwbl dawel oni nodir yn wahanol.

 • Rhaid diffodd y sŵn ar eich ffonau
 • Gweithiwch yn dawel drwy’r amser gan gynnwys wrth ddefnyddio’r gliniaduron a’r cyfrifiaduron
 • Sicrhewch nad oes modd i’r rhai cyfagos glywed y sŵn ar unrhyw offer gwrando personol

Ardal astudio tawel

Mae ‘r rhan fwyaf o ardaloedd yn Llyfrgell Hugh Owen yn ardaloedd astudio tawel. Yr ardaloedd hyn yw: Llawr E (llawr canol), EL6 (Ystafell Gyfrifiaduron), Ystafell Iris de Freitas, a Llawr D (llawr gwaelod).

Yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol, mae ardal astudio tawel i grwpiau ar gael ym mhen draw’r llawr gwaelod, fel y dangosir gan y sgriniau.

 •  Gellir defnyddio ffonau’n dawel

Helpwch i wneud y Llyfrgell yn lle pleserus i weithio ynddo

 • Tacluswch ar ôl eich hun – defnyddiwch y biniau ailgylchu, ac osgowch adael sbwriel ar y byrddau neu’r grisiau
 • Peidiwch â gadael ceblau’n llusgo rhag ofn i eraill faglu trostynt
 • Peidiwch â ‘chadw’ byrddau, ystafelloedd astudio neu gyfrifiaduron drwy adael eich eiddo yno – mae gofod yn brin!
 • Ymgyfarwyddwch â Pholisi Bwyd a Diod y Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Os hoffech siarad neu ddefnyddio eich ffôn, ewch i ardal astudio grŵp – gadewch i’ch cyd-fyfyrwyr astudio mewn heddwch. Gall gwneud sŵn ar y grisiau (gan gynnwys galwadau ffôn) darfu ar fyfyrwyr sy’n gweithio’n dawel. Gellir gwneud galwadau ffôn ar Lawr D (llawr gwaelod) Llyfrgell Hugh Owen 

Ein nod yw gweithio gyda’n darllenwyr i ddarparu amgylchedd cyfforddus a thawel i astudio ynddo. Os nad ydych yn fodlon cydymffurfio â’r canllawiau, fe ofynnir i chi symud i lawr arall yn y llyfrgell lle caniateir rhywfaint o sŵn. Os yw’r broblem yn parhau, mae’n bosibl y gofynnir i chi adael y llyfrgell.