Cwynion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymroddedig i ddarparu profiad a gwasanaeth o’r radd flaenaf i staff, myfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd.

Fodd bynnag, efallai y bydd adegau prin pan wneir camgymeriadau a/neu pan fo unigolion yn teimlo nad yw PA wedi bodloni eu disgwyliadau. Mewn amgylchiadau o’r fath, anogir yr unigolion i gyflwyno adborth i PA, ac mae hawl ganddynt hefyd i wneud cwyn. Mae’n rhaid i ni gael gwybod pan fydd rhywbeth yn mynd o’i le er mwyn i ni allu datrys y broblem a, phan fo’n briodol, gwneud gwelliannau ar gyfer y dyfodol.

Mae'n bosib y bydd yn fwy perthnasol ystyried eich cwyn trwy ddilyn Gweithdrefn arall. Cliciwch ar un o'r penawdau isod i gael mwy o wybodaeth.

Myfyrwyr Cofrestredig

Gall myfyrwyr gyflwyno adborth i Brifysgol Aberystwyth drwy borth Mae’ch Llais chi’n Cyfri / Rho Wybod Nawr: https://www.aber.ac.uk/cy/student/your-voice-matters/.

Gall myfyrwyr droi at Bolisi Cwynion pwrpasol. Dylid gwneud cwyn yn unol â’r Polisi hwn, a amlinellir yma: www.aber.ac.uk/cy/aqro/handbook/complaints/.

Os ceir amheuaeth fod Prifysgol Aberystwyth wedi tramgwyddo telerau ei Safonau iaith Gymraeg, dylid gwneud cwyn drwy’r ffurflen sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/cgg/bilingual-policy/complaints-procedure/

Staff

Fel gweithwyr cyflogedig yn y Brifysgol, gall staff droi at nifer o bolisïau a gweithdrefnau pwrpasol, a gall fod yn fwy priodol i ystyried unrhyw gŵyn yn unol â’r prosesau hyn.

Mae’r polisïau a’r gweithdrefnau hyn yn cynnwys:

  • Gweithdrefn Disgyblu Staff (Ordinhad 34)
  • Gweithdrefn Gwyno Staff (Ordinhad35)
  • Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sy’n ymwneud â’r Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor, a’r Dirprwy Is-Gangellorion (Ordinhad 38)
  • Chwythu’r Chwiban (Datgelu er lles y Cyhoedd)
  • Polisi Urddas a Pharch yn y Gwaith
  • Gweithdrefn ar gyfer Ymchwilio i Gamymddwyn wrth wneud Ymchwil

Gellir gweld copïau o’r polisïau a’r gweithdrefnau hyn yma: www.aber.ac.uk/cy/about-us/policies/.

Dylid cyflwyno cwynion sy’n ymwneud â’r adran Gwasanaethau’r Campws a Gwasanaethau Masnachol yn unol â Gweithdrefn Gwyno’r adran hon, sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/visitors/terms&conditions/.

Dylid cyflwyno cwynion sy’n ymwneud â gweithgaredd codi arian gan y Brifysgol i’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn unol â’r Drefn Gwyno am Weithgareddau Codi Arian, sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/development/about/complaints-procedure/.

Dylid cyflwyno cwynion sy’n ymwneud â’r adran Gwasanaethau Gwybodaeth yn unol â Gweithdrefn Gwyno’r adran hon, sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/complaints/.

Os ceir amheuaeth fod Prifysgol Aberystwyth wedi tramgwyddo telerau ei Safonau Iaith Gymraeg, dylid gwneud cwyn drwy’r ffurflen sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/cgg/bilingual-policy/complaints-procedure/.

Dylid cyflwyno cwynio mewn perthynas â materion eraill yn unol â'r Gweithdrefn Gwyno Gyhoeddus.

Ymgeiswyr

Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno gwneud cwyn ffurfiol ynghylch agwedd ar wasanaeth derbyn israddedigion neu raddedigion ddilyn y canllawiau sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/aqro/handbook/ug-admissions/ (ar gyfer derbyn israddedigion) neu https://www.aber.ac.uk/cy/aqro/handbook/pg-admissions/ (ar gyfer derbyn graddedigion).

Os ceir amheuaeth fod Prifysgol Aberystwyth wedi tramgwyddo telerau ei Safonau Iaith Gymraeg, dylid gwneud cwyn drwy’r ffurflen sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/cgg/bilingual-policy/complaints-procedure/.

Bydd cwynion ynghylch materion eraill yn cael eu trafod yn unol â chwynion a gyflwynir gan y Cyhoedd.

Y Cyhoedd

Dylid cyflwyno cwynion sy’n ymwneud â’r adran Gwasanaethau’r Campws a Gwasanaethau Masnachol yn unol â Gweithdrefn Gwyno’r adran hon, sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/visitors/terms&conditions/.

Dylid cyflwyno cwynion sy’n ymwneud â gweithgaredd codi arian gan y Brifysgol i’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn unol â’r Drefn Gwyno am Weithgareddau Codi Arian, sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/development/about/complaints-procedure/.

Dylid cyflwyno cwynion sy’n ymwneud â’r adran Gwasanaethau Gwybodaeth yn unol â Gweithdrefn Gwyno’r adran hon, sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/complaints/.

Os ceir amheuaeth fod Prifysgol Aberystwyth wedi tramgwyddo telerau ei Safonau Iaith Gymraeg, dylid gwneud cwyn drwy’r ffurflen sydd ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/cgg/bilingual-policy/complaints-procedure/.

Dylid gwneud cwyn ynghylch materion eraill yn unol â’r Gweithdrefn Gwyno Gyhoeddus.

Os nad oes modd i chi gyflwyno eich cwyn yn unol â Gweithdrefn arall, gallwch gyflwyno cwyn i gael ei hystyried yn unol â’n Gweithdrefn Gwyno Gyhoeddus drwy ddefnyddio’r ffurflen ganlynol.

Gellir cyflwyno cwynion hefyd drwy e-bost i is-ganghellor@aber.ac.uk neu drwy’r post i Swyddfa’r Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth, Canolfan Ddelweddu, Penglais, Aberystwyth, SY23 3BF.

Fel rheol byddwch yn cael ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith Prifysgol. Rydym yn croesawu cwynion yn y Gymraeg neu’r Saesneg, ac ni fydd eich dewis ieithyddol yn arwain at oedi mewn derbyn ymateb.

Ffurflen Gwyno