Croeso i Safle We Polisïau Prifysgol Aberystwyth

Amcan y wefan hon yw darparu lle i gadw polisïau’r Brifysgol.  Diffinnir polisi Prifysgol fel polisi y gellir ei gymhwyso'n gyffredinol ledled y Brifysgol, sy'n helpu i sicrhau cydymffurfiad cydlynol â deddfau a rheoliadau perthnasol; yn hyrwyddo gweithredu effeithlon; yn hybu cenhadaeth y Brifysgol; ac yn lleihau risg i'r sefydliad.

Mae'r wefan hon yn cynnwys polisïau a gymeradwywyd gan y Cyngor neu gan awdurdodau dirprwyol. Mae llawer o bolisïau pwysig ar lefel Athrofa neu Adran yn ateb dibenion tebyg ond nid ydynt wedi eu cynnwys ar y wefan hon lle maent yn benodol i'r uned honno.

Dylai Athrofeydd ac Adrannau gysylltu â'r wefan hon yn hytrach na chreu eu tudalennau eu hunain ar gyfer polisïau’r Brifysgol a dogfennau cysylltiedig. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod pawb yn y Brifysgol yn cyfeirio at y fersiynau diweddaraf o'r dogfennau.

Weithiau, bydd gweithdrefnau ar gael sy'n ategu'r polisiau. Bydd y rhain ar gael ar dudalennau gwe yr Athrofa neu'r Adran berthnasol.

Rheolir y dudalen hon gan yr Uned Llywodraethiant yn seiliedig ar wybodaeth o’r Athrofeydd a’r Adrannau. Dylid cyfeirio ymholiadau sy'n ymwneud â gwybodaeth sydd o bosib ar goll neu'n anghywir, wedi dolenni sydd wedi eu torri, ayyb. at yr Uned Llywodraethiant. Dylid cyfeirio ymholiadau am y polisïau yn uniongyrchol at yr awdur, lle bo’n hysbys, neu at yr adran berthnasol.

Polisïau fesul Adran

Mae'r canlynol yn rhestr o bolisïau fesul adran:

Adnoddau Dynol

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Absenoldeb Arbennig

Polisi Absenoldeb Arbennig

        Staff

Absenoldeb Di-dâl

Polisi Absenoldeb Ddi-dâl

PDPSaCH 21/05/2015     Staff

Absenoldeb Rhiant

Polisi Absenoldeb Rhiant

 PDPSaCH 27/11/2012     Staff 

Absenoldeb RHiant a Rennir

Polisi Absenoldeb Rhiant a Rennir

 PDPSaCH 23/03/2015     Staff

Adleoli

Polisi a Threfn Adleoli

 PDPSaCH 04/11/2016     Staff 

Amgylchiadau Eithriadol

Polisi Amgylchiadau Eithriadol

 PDPSaCH 27/05/2010     Staff

Adleoli

Polisi Costau Adleoli

 PDPSaCH 04/11/2016     Staff

Cwyno

Ordinhad 35 - Y Weithdrefn Gwyno

Y Cyngor 29/06/2016 Mehefin 2016 Mehefin 2018 Staff 

Cwyno

Ordinhad 38 - Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sydd yn ymwneud a'r Is-Ganghellor, yr Uwch Ddirpwry Is-Ganghellor a'r Dirprwy Is-Gangellorion

Y Cyngor 20/06/2014 Mehefin 2016  Mehefin 2018  Staff 

Cyffuriau ac Alcohol

Polisi Cyffuriau ac Alcohol

PDPSaCH   22/05/2014     Staff

Cyflogaeth Eilaidd

Polisi Cyflogaeth Eilaidd

PDPSaCH  23/03/2015     Staff

Cyfnod 'Parod i Weithio'

Polisi Cyfnod 'Parod i Weithio'

PDPSaCH  06/06/2013     Staff

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol

Cyngor 20/06/2014     Cyffredinol

Chwythu'r Chwiban

Polisi Chwythu'r Chwiban

PDPSaCH  23/03/2015     Cyffredinol

Disgyblu

Ordinhad 34 - Gweithdrefn Ddisgyblu i'r Holl Staff

Y Cyngor 02/04/2014 2016 Rhagfyr 2018 Staff

Disgyblu

Ordinhad 38 - Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sydd yn ymwneud a'r Is-Ganghellor, yr Uwch Ddirpwry Is-Ganghellor a'r Dirprwy Is-Gangellorion

Y Cyngor 20/06/2014 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Staff

Diswyddo

Ordinhad 36 - Polisi Osgoi Diswyddo

PDPSaCH  25/05/2016     Staff

Eiddo Deallusol

Polisi Eiddo Deallusol Cyffredin

  12/02/2013     Staff

Gwasanaethau Ymgynghori

Polisi Cyffredin ar Wasanaethau Ymgynghori

PDPSaCH   22/05/2014     Staff

Gweithio Hyblyg

Polisi Gweithio Hyblyg

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

Gwyliau Blynyddol

Polisi ar gyfer prynu gwyliau blynyddol ychwanegol

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

Polisi Hyfforddi a Mentora

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

Iechyd a Lles

Polisi Iechyd a Lles

PDPSaCH   06/05/2008     Staff

Mabwysiadu

Polisi Mabwysiadu

PDPSaCH   06/05/2008     Staff

Mamolaeth

Polisi Absenoldeb Mamolaeth

PDPSaCH   19/03/2007     Staff

Oriau Hyblyg

Polisi Oriau Hyblyg

PDPSaCH   21/05/2015      

Polisi Paru a Gosod

PDPSaCh 08/11/2013 25/05/2016   Staff

Penodiadau er Anrhydedd

Ordinhad 26 - Penodi Athrawon, Darllenwyr a Darlithwyr ymweld ac er Anrhydedd

PDPSaCH   11/03/2016     Cyffredinol

Ordinhad 27 - Cyflwyno Teitl Athro Ymchwil ac Athro Emeritws, Darllenydd Emeritws, Darlithydd Emeritws a Uwch-ddarlithydd Emeritws

Ordinhad 27 - Cyflwyno Teitl Athro Ymchwil ac Athro Emeritws, Darllenydd Emeritws, Darlithydd Emeritws a Uwch-ddarlithydd Emeritws

 PDPSaCH 11/03/2016     Cyffredinol

Pobl Agored i Niwed

Polisi Pobl Agored i Niwed

PDPSaCH   19/02/2014 11/03/2016   Cyffredinol

Perthnasau a Gwrthdaro Buddiannau

Rheoli Perthnasau a Gwrthdaro Buddiannau yn y Gweithle

PDPSaCH   23/03/2015     Staff

Tanberfformiad

Rheoli Tanberfformiad: Polisi a Threfn Gallu

PDPSaCH   20/05/2016     Staff

Salwch

Ordinhad 37 - Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch

PDPSaCH   27/05/2010 08/09/2016   Staff

Secondiad

Polisi Secondiad

PDPSaCH   23/03/2015     Staff

Seibiant Gyrfa

Polisi Seibiant Gyrfa

PDPSaCH   23/03/2015     Staff

Tadolaeth

Polisïau a Gweithdrefnau Tadolaeth

PDPSaCH   27/11/2012     Staff

Tâl Gweithredu Uwch / Cyfrifoldeb

Polisi Tâl Gweithredu Uwch/Cyfrifoldeb

PDPSaCH   Chwefror 2011     Staff

Urddas a Pharch yn y Gwaith

Polisi Urddas a Pharch yn y Gwaith

PDPSaCH   23/03/2015     Staff
Myfyrwyr

Ymddeoliad

Polisi Ymddeoliad Hyblyg

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

Amserlennu

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd
Amserlennu Academaidd ac Archebu Ystafelloedd: Polisi, Cyfrifoldebau a Threniadau.pdf Y Bwrdd Academaidd Mai 2015 Hydref 2016 Hydref 2017 Cyffredinol

Ansawdd Academaidd a Chofnodion

<tdRheolau a Rheoliadau>

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Ansawdd Academaidd

Llawlyfr Ansawdd Academaidd

        Cyffredinol

Cynlluniau Uwchraddedig trwy Gwrs

Rheol Sefydlog 2 Dyfarniadau Uwchraddedig Modiwlar trwy Gwrs

        Myfyrwyr

Rheol Sefydlog 21 Graddau Athro drwy Arholiad a Thraethawd Hir

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Dyfarniadau Uwchraddedig Modiwlar trwy Gwrs

        Myfyrwyr

Cynnydd Academaidd

Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd

        Myfyrwyr

Doethuriaethau Hŷn

Rheol Sefydlog 22 Graddau Doethuriaethau Hŷn

        Myfyrwyr

Rheoliadau Doethuriaethau Hŷn

        Myfyrwyr

Graddau Ôl-raddedig drwy Ymchwil

Rheoliadau ar gyfer Cyflwyno Traethodau Ymchwil a'u Harholi

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Dyfarnu Gradd PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig)

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Gradd Athro mewn Athroniaeth (MPhil) (gan gynnwys gradd LLM drwy Ymchwil)

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Gradd Doethur mewn Athroniaeth

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Graddau Doethurol drwy Arholiad a Thraethawd Ymchwil neu Bortffolio

        Myfyrwyr

Graddau Cychwynnol

Rheol Sefydlog 1 (Asesiadau Graddau Cychwynnol)

        Myfyrwyr

Rheoliadau ar gyfer Graddau Cychwynnol Modiwlar

        Myfyrwyr

Graddau Sylfaen

Rheoliadau ar gyfer Graddau Sylfaen

        Myfyrwyr

Mynediad

Rheoliadau Cymeradwyo Cymwysterau a/neu Profiad Perthnasol Ar Gyfer Mynediad i Raddau Uwch, Diplomâu a Thystysgrifau Prifysgol Aberystwyth

        Myfyrwyr

Polisi Cloriannu Modiwlau

Polisi Cloriannu Modiwlau Bwrdd Academaidd Medi 2016 Medi 2016 Medi 2017 Myfyrwyr

Rheolau a Rheoliadau

Rheolau a Rheoliadau         Myfyrwyr

Tystysgrif Addysg i Raddedigion

Rheoliadau Tystysgrif Addysg i Raddedigion - TAR Uwchradd

        Myfyrwyr

Tystysgrif Sylfaen Ryngwladol (IFC)

Rheoliadau ar gyfer y Dystysgrif Sylfaen Ryngwladol (IFC)

        Myfyrwyr

Ymddygiad Annheg Annerbyniol

Rheoliad ynghylch Ymddygiad Annheg Annerbyniol

        Myfyrwyr

Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Cynllun Iaith Gymraeg

Y Cyngor 20/02/2014 20/02/2014 DdYB Cyffredinol

Cydraddoldeb ac Amrywioldeb

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd
Polisi Cyfle Cyfartal 2016 Pwyllgor Datblygu Proffesiynol, Staffio a Chydraddoldeb 04/11/2016 04/11/2016 Gorffennaf 2017 Cyffredinol

Cydymffurfiaeth Gwybodaeth

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Defnyddio E-bost

Polisi Defnyddio E-bost

GRU Gwasanaethau Gwybodaeth Ionawr 2009 Medi 2017 Gorffennaf 2018 Staff
Myfyrwyr

Diogelu Gwybodaeth

Datganiad Polisi ar Ddiogelu Gwybodaeth

Grwp Cynghori ar Ddiogelwch Gwybodaeth Awst 2015 Hydref 2016 Hydref 2017 Staff
Myfyrwyr

Gwarchod Data

Grwp Gweithredol 17 Ionawr 2017   Mai 2018 Staff
Myfyrwyr

Hawlfraint

Polisi Hawlfraint

Grwp Gweithredol Ebrill 2016 Awst 2017 Mehefin 2018 Staff
Myfyrwyr

Rheoli Cofnodion

Polisi Rheoli Cofnodion

Grwp Gweithredol Rhagfyr 2013   Hydref 2017 Staff
Myfyrwyr

Rhyddid Gwybodaeth

Polisi Rhyddid Gwybodaeth

Pwyllgor Gwybodaeth Reoli: Grwp Ymgynghorol Cydymffurfiaeth Mehefin 2007 Hydref 2016 Hydref 2017 Staff
Myfyrwyr

Cyllid

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Caffael

Polisi a Datganiad ar Gaffael Corfforaethol         Staff

Gwaredu Asedau

Polisi PA ar Waredu Asedau Y Cyngor 11/05/2016 11/05/2016 31/05/2018 Staff

Gwrth-lwgrwobrwyo

Polisi Gwrth-lwgrwobrwyo Y Cyngor 13/12/2013 13/12/2013 31/12/2017 Staff

Rheolau a Gweithdrefnau Ariannol

Rheolau Ariannol Rhagfyr 2016 Y Cyngor 29/06/2016 29/06/2016 30/06/2017 Staff
Gweithdrefnau Ariannol Ionawr 2015 Y Weithrediaeth Ionawr 2015 Ionawr 2015 Ionawr 2017 Staff

Twyll, Camymddwyn ac Afreoleidddra

Polisi Twyll, Camymddwyn ac Afreoleidddra Y Cyngor 13/12/2013 13/12/2013 31/12/2017 Staff

Cymorth i Fyfyrwyr

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Addasrwydd i Ddychwelyd

Profi Addasrwydd Myfyrwyr i Fynychu'r Brifysgol

Y Bwrdd Academaidd Mai 2016 Chwefror 2016 Mai 2017

Myfyrwyr

Staff

Addasrwydd i Fynychu

Profi Addasrwydd Myfyrwyr i Fynychu'r Brifysgol

Y Bwrdd Academaidd Mehefin 2017 Mehefin 2017 June 2018

Myfyrwyr

Staff

Alcohol

Polisi Alcohol a Myfyrwyr

Y Bwrdd Academaidd Mai 2016 Chwefror 2016 Mai 2018

Myfyrwyr

Staff

Anabledd

Derbyn Myfyrwyr Anabl a Myfyrwyr â Gwahaniaethau Dysgu Penodol

Y Bwrdd Academaidd Mawrth 2016 Chwefror 2016 Chwefror 2018

Myfyrwyr

Staff

Anabledd

Polisi ar Ddatgelu Anabledd

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr   Hydref 2016 Hydref 2018

Myfyrwyr

Staff

Arholiadau

Polisi ar Wneud Addasiadau Rhesymol mewn perthynas ag Arholiadau

Y Bwrdd Academaidd Chwefror 2016 Chwefror 2016 Chwefror 2018

Myfyrwyr

Staff

Bwlio ac Aflonyddu

Gweithdrefn Bwlio ac Aflonyddu

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr   Chwefror 2016 Chwefror 2017

Myfyrwyr

Staff

Cefnogi Staff sy'n cefnogi Myfyrwyr mewn Argyfwng

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr / PDPSC 2011 2011 Hydref 2017 Staff

Ceisiadau gan yr Heddlu

Ymateb i geisiadau gan yr Heddlu

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr   Chwefror 2016 Mai 2018 Staff

Cyfrinachedd

Cyfrinachedd a Rhannu Gwybodaeth am Fyfyrwyr

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr Chwefror 2016 Chwefror 2016 Chwefror 2018

Myfyrwyr

Staf

Manylion Cyswllt

Polisi ar Ddefnyddio Manylion Cyswllt Myfyrwyr mewn Argyfwng

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr Mai 2016 Chwefror 2016 Mai 2018

Myfyrwyr

Staff

Marwlodaeth Myfyriwr

Gweithdrefn Marwolaeth Myfyriwr

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr Chwefror 2016 Chwefror 2016 Chwefror 2018

Myfyrwyr

Staff

Myfyriwr ar Goll

Gweithdrefnau ar gyfer Ymateb i Adroddiad am Fyfyriwr ar Goll

Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr Chwefror 2016 Chwefror 2016 Chwefror 2018

Myfyrwyr

Staff

Cynllunio

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Model Dyrannu a Rheoli Llwyth Gwaith

Polisi WAMM          

Gwasanaethau Gwybodaeth

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

AberDysgu Blackboard

Isafswm Presenoldeb Gofynnol AberDysgu Blackboard Senedd Mehefin 2013 Chwefror 2016 Ionawr 2018 Staff
Polisi Defnydd Derbyniol Blackboard URR Gwasanaethau Gwybodaeth   Chwefror 2017 Chwefror 2018 Cyffredinol

Bwyd a Diod

Polisi Bwyd a Diod y Gwasanaethau Gwybodaeth URR Gwasanaethau Gwybodaeth  Gorffennaf 2015 Gorffennaf 2017 Gorffennaf 2018 Cyffredinol

Cipio Darlithoedd

Polisi Cipio Darlithoedd Bwrdd Academaidd Medi 2015 Medi 2017 Medi 2018 Staff

Ffonau Symudol

Polisi ffonau symudol a ddarperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth (PDF) Grwp Gweithredol y Brifysgol Awst 2015 Awst 2016 Awst 2018 Staff

Gofal Cwsmeriaid

Polisi Gofal Cwsmeriaid y Gwasanaethau Gwybodaeth URR Gwasanaethau Gwybodaeth Gorffennaf 2014  Gorffennaf 2017 Gorffennaf 2018 Cyffredinol

Gwasanaethau Gwybodaeth

Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth URR Gwasanaethau Gwybodaeth 29 Awst 2017   29 Awst 2018 Cyffredinol

Rhestrau Darllen

Polisi Rhestrau Darllen URR Gwasanaethau Gwybodaeth Gorffennaf 2016 Gorffennaf 2017 Gorffennaf 2018 Staff

Technoleg Gwybodaeth

Polisi ar Gyfathrebu Diwifr  URR Gwasanaethau Gwybodaeth Mai 2016 Gorffennaf 2017 Gorffennaf 2018 Cyffredinol
Rheoliadau ar ddefnydd Adnoddau a Systemau TGCh  URR Gwasanaethau Gwybodaeth     Rhagfyr 2017 Cyffredinol

Gwasanaethau'r Campws a Masnachol

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Datganiad ar Gaffaeth Cynaliadwy a Moesegol, a Pholisi Bwyd

        Cyffredinol

Polisi Maeth

        Cyffredinol

Polisi Masnach Deg Aberystwyth

        Cyffredinol

Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd
Polisi Cyfarpar Diogelwch Personol Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Mehefin 2015 Mehefin 2015 Mehefin 2017 Staff
AU Radiation Safety Policy Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Mawrth 2012 Mawrth 2012 Mehefin 2017 Cyffredinol
Aberystwyth University Lone Working Policy Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Chwefror 2016 Chwefror 2016 Chwefror 2018 Staff
Aberystwyth University Health and Safety Policy Y Cyngor Mawrth 2015 Mawrth 2015 Mawrth 2017 Cyffredinol
Polisi Profion PAT Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Hydref 2016 Hydref 2016 Hydref 2018 Staff
Polisi Pobl Ifainc Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Hydref 2015 Hydref 2015 Hydref 2017 Cyffredinol
Polisi Rheoli Gwastraff Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Chwefror 2017 Chwefror 2017 Chwefror 2019 Cyffredinol
Travel Policy Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Hydref 2016 Hydref 2016 Hydref 2018 Staff
Policy on Smoking Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Chwefror 2013 Chwefror 2013 Mehefin 2017 Cyffredinol

Llywodraethiant

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Y Siarter a'r Ystatudau

Siarter ac Ystatudau

Y Cyfrin Cyngor 01/08/2014 01/08/2014 N/A Cyffredinol

Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru

Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru

Y Cyngor 11/05/2016 11/05/2016 11/05/2018 Cyffredinol

Gwaith ar wahan i archwilio

Polisi ar ddefnyddio Archwilwyr Allanol ar gyfer gwaith ar wahan i archwilio

Y Pwyllgor Archwilio a Rish 10/03/2017 10/03/2017 31/12/2017 Staff

Ordinhadau

Ordinhad 01 - Aelodau'r Brifysgol

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 02 - Y Canghellor

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 03 - Y Dirprwy Gangellorion

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 04 - Y Trysorydd

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 05 - Yr Is-Ganghellor

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 06 - Yr Uwch Ddirprwy Is-Gangellorion a'r Dirprwy Is-Gangellorion

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 07 - Y Cyngor: Datganiad o'r Prif Gyfrifoldebau

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 08 - Y Cyngor: Cadeirydd y Cyngor

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 09 - Y Cyngor: Penodi Clerc y Cyngor

Y Cyngor 09/05/2014 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Aelodau'r Cyngor

Ordinhad 10 - Y Cyngor: Aelodaeth

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 11 - Y Cyngor: Aelodau Annibynnol

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 12 - Y Cyngor: Aelodau Cyfetholedig

Y Cyngor 09/05/2014 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 13 - Y Cyngor: Aelodau'r Senedd

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Staff

Ordinhad 14 - Y Cyngor: Ethol Aelodau o'r Staff Anacademaidd

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Staff

Ordinhad 15 - Cworwm Cyfarfodydd y Cyngor

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Aelodau'r Cyngor

Ordinhad 16 - Cadw a Defnddio'r Sel Gyffredin

Y Cyngor 09/05/2014 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 17 - Y Senedd: Datganiad o'r prif gyfrifoldebau

Y Cyngor 08/12/2014 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 18 - Y Senedd: Aelodaeth

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 19 - Y Senedd Ethol Cynrychiolwyr Adrannol

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Staff

Ordinhad 20 - Y Senedd: Ethol Penaethiaid yr Adrannau Gwasanaeth

Y Cyngor 08/12/2014 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Staff

Ordinhad 21 - Y Llys

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 22 - Y Llys: Swyddogaethau a'r Cyfarfod Blynyddol

Y Cyngor 09/05/2014 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 23 - Athrofeydd Academaidd

Y Cyngor 06/11/2016 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 24 - Penaethiaid Athrofeydd Academaidd

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Staff

Ordinhad 25 - Penodi a Dyrchafu i Gadeiriau, Darllenyddiaethau, ac Uwch Ddarlithyddiaethau

Y Cyngor 29/06/2016 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 26 - Penodi Athrawon, Darllenwyr a Darlithwyr ymweld ac er Anrhydedd

Y Cyngor 29/06/2016 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 27 - Cyflwyno Teitl Athro Ymchwil ac Athro Emeritws, Darllenydd Emeritws, Darlithydd Emeritws a Uwch-ddarlithydd Emeritws

Y Cyngor 29/06/2016 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 28 - Penodi Cynrychiolwyr y Brifysgol i Gyrff Eraill

Y Cyngor   Mehefin 2017 Mehefin 2018 Staff

Ordinhad 29 - Ffurfiad y Myfyrwyr

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 30 - Cymdeithasau Cydnabyddedig Cyn-Fyfyrwyr y Brifysgol

Y Cyngor 09/05/2014 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 31 - Cyflwyno Hysbysiadau a Dogfennau

Y Cyngor 29/06/2016 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 32 - Yr Ymwelydd

Y Cyngor 29/06/2016 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Staff

Ordinhad 33 - Gweithdrefn Disgyblu Myfyrwyr

Y Cyngor 24/06/2013 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Myfyrwyr

Ordinhad 34 - Gweithdrefn Ddisgyblu i'r Holl Staff

Y Cyngor 02/04/2014 2016 Rhagfyr 2018 Staff

Ordinhad 35 - Y Weithdrefn Gwyno

Y Cyngor 29/06/2016   Mehefin 2018 Staff

Ordinhad 36 - Polisi Osgoi Diswyddo

Y Cyngor 29/06/2016 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Staff

Ordinhad 37 - Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch

Y Cyngor   20/06/2014 Mehefin 2016 Staff

Ordinhad 38 - Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sydd yn ymwneud a'r Is-Ganghellor, yr Uwch Ddirpwry Is-Ganghellor a'r Dirprwy Is-Gangellorion

Y Cyngor 20/06/2014 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Staff

Ordinhad 39 - Trefniadau Pontio

Y Cyngor 24/07/2014 Mehefin 2017 Mehefin 2018 Aelodau'r Cyngor

Ordinhad 40 - Y Cyngor: Dirprwy Cadeirydd y Cyngor

Y Cyngor 23/06/2017 23/06/2017 Mehefin 2018 Cyffredinol

Ordinhad 41 - Y Weithdrefn Gwyno ar y Cyd

Y Cyngor 29/11/2016 Tachwedd 2016 Tachwedd 2018 Staff

Ordinhad 42 - Gweithdrefn Ddisgyblu yn Ystod Cyfnod Prawf

Y Cyngor 29/11/2016 Tachwedd 2016 Tachwedd 2019 Staff

Undeb y Myfyrwyr

Cod Ymarfer

Y Cyngor 08/12/2014 08/12/2014 N/A Cyffredinol

Cytundeb Perthynas

Y Cyngor 29/06/2016 29/06/2016 29/06/2017 Cyffredinol

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Cyrchu Agored PA a Pholisi Cyflwyno PURE

Y Pwyllgor Ymchwil Mai 2015    

Myfyrwyr

Staff

Polisi Apel Panel Ymchwil Moeseg

Y Senedd Ionawr 2015 Ionawr 2016 Ionawr 2017

Myfyrwyr

Staff

Rheoli Data Ymchwil

Polisi Rheoli Data Ymchwil Prifysgol Aberystwyth

Grwp Llywio ar Gyrchu Agored a Rheoli Data Ymchwil Tachwedd 2016 Awst 2016 Awst 2017

Myfyrwyr

Staff

Ystadau

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Amganiad Polisi Amgylcheddol (Mai 2014)

  16/05/2014 16/05/2014  Mai 2016 Cyffredinol

Datganiad Polisi Ynni (Mai 2014)

  16/05/2014 16/05/2014 Mai 2016 Cyffredinol