Polisïau'r Brifysgol

Rhestrir polisïau’r brifysgol yma.  diffinnir polisi prifysgol fel polisi y gellir ei gymhwyso'n gyffredinol ledled y brifysgol, sy'n helpu i sicrhau cydymffurfiad cydlynol â deddfau a rheoliadau perthnasol; yn hyrwyddo gweithredu effeithlon; yn hybu cenhadaeth y brifysgol; ac yn lleihau risg i'r sefydliad.

Adnoddau Dynol

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Absenoldeb Arbennig

Polisi Absenoldeb Arbennig

        Staff

Absenoldeb Di-dâl

Polisi Absenoldeb Ddi-dâl

PDPSaCH 21/05/2015     Staff

Absenoldeb Rhiant

Polisi Absenoldeb Rhiant

 PDPSaCH 27/11/2012     Staff 

Absenoldeb Rhiant a Rennir

Polisi Absenoldeb Rhiant a Rennir

 PDPSaCH 23/03/2015     Staff

Adleoli

Polisi a Threfn Adleoli

 PDPSaCH 04/11/2016     Staff 

Amgylchiadau Eithriadol

Polisi Amgylchiadau Eithriadol

 PDPSaCH 27/05/2010     Staff

Adleoli

Polisi Costau Adleoli

 PDPSaCH 04/11/2016     Staff

Cwyno

Ordinhad 33 - Y Weithdrefn Gwyno


Y Cyngor
21/09/2018 Mai 2019 Mai 2021 Staff

Ordinhad 31 - Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sydd yn ymwneud a'r Is-Ganghellor

Y Cyngor 21/09/2018 Mehefin 2018 Mehefin 2020 Staff 

Ordinhad 36 - Y Weithdrefn Gwyno ar y Cyd

Y Cyngor 21/09/2019 Gorffennaf 2019 Gorffennaf 2021 Staff

Cyffuriau ac Alcohol

Polisi Cyffuriau ac Alcohol

PDPSaCH   22/05/2014     Staff

Cyflogaeth Eilaidd

Polisi Cyflogaeth Eilaidd

PDPSaCH  23/03/2015     Staff

Cyfnod 'Parod i Weithio'

Polisi Cyfnod 'Parod i Weithio'

PDPSaCH  06/06/2013     Staff

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol

Cyngor 20/06/2014     Cyffredinol

Chwythu'r Chwiban

Polisi Chwythu'r Chwiban

PDPSaCH  23/03/2015     Cyffredinol

Cydraddoldeb ac Amrywioldeb

Polisi Cyfle Cyfartal 2016

PDPSaCH 04/11/2016 04/11/2016 Gorffennaf 2017 Cyffredinol

Disgyblu

Ordinhad 32 - Gweithdrefn Ddisgyblu


Y Cyngor

21/09/2018

Medi 2019

Medi 2021

Staff

Ordinhad 31 - Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sydd yn ymwneud a'r Is-Ganghellor

Y Cyngor 21/09/2018 Mehefin 2018 Mehefin 2020 Staff

Ordinhad 37 - Gweithdrefn Ddisgyblu yn ystod Cyfnod Prawf

Y Cyngor 21/09/2018 Awst 2019 Awst 2021 Staff

Diswyddo

Ordinhad 34 - Polisi Osgoi Diswyddo


Y Cyngor

 


21/09/2018

 


Medi 2019Medi 2021

 

Staff

Eiddo Deallusol

Polisi Eiddo Deallusol Cyffredin

  12/02/2013     Staff

Gwasanaethau Ymgynghori

Polisi Cyffredin ar Wasanaethau Ymgynghori

PDPSaCH   22/05/2014     Staff

Gweithio Hyblyg

Polisi Gweithio Hyblyg

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

Gwyliau Blynyddol

Polisi ar gyfer prynu gwyliau blynyddol ychwanegol

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

Polisi Hyfforddi a Mentora

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

Iechyd a Lles

Polisi Iechyd a Lles

PDPSaCH   06/05/2008     Staff

Mabwysiadu

Polisi Mabwysiadu

PDPSaCH   06/05/2008     Staff

Mamolaeth

Polisi Absenoldeb Mamolaeth

PDPSaCH   19/03/2007     Staff

Model Dyrannu a Rheloi Llwyth Gwaith

Polisi WAMM

PDPSaCH 21/05/2015   Mai 2018 Staff

Oriau Hyblyg

Polisi Oriau Hyblyg

PDPSaCH   21/05/2015      

Polisi Paru a Gosod

PDPSaCh 08/11/2013 25/05/2016   Staff

Penodiadau er Anrhydedd

Ordinhad 24 - Penodi Staff er Anrhydedd a Staff Ymweld

Y Cyngor 10/10/2018 Hydref 2019 Hydref 2021 Cyffredinol

Ordinhad 25 - Cyflwyno teitl Emeritws

Y Cyngor 10/10/2018 Hydref 2019 Hydref 2021 Cyffredinol

Pobl Agored i Niwed

Polisi Pobl Agored i Niwed

PDPSaCH   19/02/2014 11/03/2016   Cyffredinol

Perthnasau a Gwrthdaro Buddiannau

Rheoli Perthnasau a Gwrthdaro Buddiannau yn y Gweithle

PDPSaCH   23/03/2015     Staff

Tanberfformiad

Rheoli Tanberfformiad: Polisi a Threfn Gallu

PDPSaCH   20/05/2016     Staff

Salwch

Ordinhad 35 - Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch

Y Cyngor 26/11/2020 Tachwedd 2020 Tachwedd 2022 Staff

Secondiad

Polisi Secondiad

PDPSaCH   23/03/2015     Staff

Seibiant Gyrfa

Polisi Seibiant Gyrfa

PDPSaCH   23/03/2015     Staff

Tadolaeth

Polisïau a Gweithdrefnau Tadolaeth

PDPSaCH   27/11/2012     Staff

Tâl Gweithredu Uwch / Cyfrifoldeb

Polisi Tâl Gweithredu Uwch/Cyfrifoldeb

PDPSaCH   Chwefror 2011     Staff

Urddas a Pharch yn y Gwaith

Polisi Urddas a Pharch yn y Gwaith

PDPSaCH   23/03/2015     Staff
Myfyrwyr

Ymddeoliad

Polisi Ymddeoliad Hyblyg

PDPSaCH   21/05/2015     Staff

 

Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Hysbysiad Cydymffurfio

Cyffredinol

Polisïau a Strategaethau’r Iaith Gymraeg

Cyffredinol

Cofrestrfa Academaidd

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo

Dyddiad Cymeradwyo

Dyddiad Adolygu

Adolygiad Nesaf

Cymhwysedd

Llyfr Ansawdd Academaidd:  Rhan A (Polisiau a Gweithdrefnau)

LlAA Rhan A (Polisiau a Gweithdrefnau)

Bwrdd Academaidd

 

Haf 2020

Haf 2021

Cyffredinol

Apeliadau Academaidd

Bwrdd Academaidd

 

Haf 2020

Haf 2021

Myfyrwyr

Cwynion Myfyrwyr

Bwrdd Academaidd

 

Haf 2020

Haf 2021

Myfyrwyr

Disgyblaeth Myfyrwyr

Bwrdd Academaidd

Haf 2020

 

Haf 2021

Myfyrwyr

Addasrwydd i Ymarfer

Bwrdd Academaidd

Haf 2020

 

Haf 2021

Myfyrwyr

Ffitrwydd i fynychu

Bwrdd Academaidd

 

 

 

Myfyrwyr

Adolygiad Terfynol

Bwrdd Academaidd

 

Haf 2020

Haf 2021

Myfyrwyr

Llawlyfr Ansawdd Academaidd: Rhan B (Rheolau a Rheoliadau)

LlAA Rhan B Rheolau a Rheoliadau

Bwrdd Academaidd

 

Haf 2020

Haf 2021

Cyffredinol

Rheolau Academaidd
(Rheoliadau Gradd Israddedig ac Ol-raddedig)

Senedd

 

Haf 2020

Haf 2021

Myfyrwyr

Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd

Senedd

 

Haf 2020

Haf 2021

Myfyrwyr

Rheoliad ynghylch Ymddygiad Annerbyniol

Senedd

 

Haf 2020

Haf 2021

Myfyrwyr

Rheolau a Rheoliadau Cyffredinol

 Senedd

 

Haf 2020

Haf 2021

Myfyrwyr

 

Cyllid

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Caffael

Polisi Caffael Corfforaethol a Datganiad Swyddogaethau Y Weithrediaeth     Mehefin 2021 Staff

Gwaredu Asedau

Polisi PA ar Waredu Asedau Y Cyngor 11/05/2016 11/05/2016 31/05/2018 Staff

Gwrth-lwgrwobrwyo

Polisi Gwrth-lwgrwobrwyo Y Cyngor 13/12/2013 13/12/2013 31/12/2017 Staff

Rheolau a Gweithdrefnau Ariannol

Rheolau Ariannol Y Cyngor 25/11/2019 25/11/2019 Tachwedd 2020 Staff
Gweithdrefnau Ariannol Ionawr 2015 Y Weithrediaeth Ionawr 2015 Ionawr 2015 Ionawr 2017 Staff

Twyll, Camymddwyn ac Afreoleidddra

Polisi Gwrth Dwyll a Chamarfer Y Cyngor 26/11/2018 Tachwedd 2018 Tachwedd 2020 Staff

Polisi Ffioedd Dysgu

Polisi Ffioedd Dysgu Y Cyngor Ebrill 2017 Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2024 Staff

Polisi Rheoli'r Trysorlys

Polisi Rheoli'r Trysorlys Y Cyngor 25/11/2019 25/11/2019 Tachwedd 2021 Staff

 

Datblygu a Chystylltiadau Alumni

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Polisi Derbyn Cyfraniadau

Y Cyngor 14 Chwefror 2020 14 Chwefror 2020 28 Chwefror 2022 Cyffredinol

Gwasanaethau Gwybodaeth

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Blackboard

Isafswm Presenoldeb Gofynnol Blackboard Pwyllgor Gwella Academaidd Mehefin 2013 Chwefror 2023 Chwefror 2024 Staff

Amserlennu

Polisi Amserlennu Academaidd ac Archebu Ystafelloedd  : Amserlenni , Prifysgol Aberystwyth Y Bwrdd Academaidd Mai 2015 Gorffennaf 2022 Awst 2023 Cyffredinol

Bwyd a Diod

Polisi Bwyd a Diod y Gwasanaethau Gwybodaeth URR Gwasanaethau Gwybodaeth  Gorffennaf 2015 Tachwedd 2021 Tachwedd 2023 Cyffredinol

Cipio Darlithoedd

Polisi Cipio Darlithoedd
Pwyllgor Gwella Academaidd Medi 2015 Mai 2022 Ionawr 2023 Staff

Defnyddio E-bost

Polisi Defnyddio E-bost

GRU Gwasanaethau Gwybodaeth Ionawr 2009 Mehefin 2022 Gorffennaf 2023 Staff
Myfyrwyr

Diogelu Gwybodaeth

Datganiad Polisi ar Ddiogelu Gwybodaeth Grwp Cynghori ar Ddiogelwch Gwybodaeth Awst 2015 Mehefin 2022 Gorffennaf 2023 Staff
Myfyrwyr

Ffonau Symudol

Polisi ffonau symudol Grwp Gweithredol y Brifysgol Awst 2015 Ionawr 2021 Ionawr 2022 Staff

Gofal Cwsmeriaid

Polisi Gofal Cwsmeriaid y Gwasanaethau Gwybodaeth URR Gwasanaethau Gwybodaeth Gorffennaf 2014 Mai 2023 Mai 2025 Cyffredinol

Gwasanaethau Gwybodaeth

Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth URR Gwasanaethau Gwybodaeth 29 Awst 2017 Hydref 2023 Hydref 2024 Cyffredinol

Hawlfraint

Polisi Hawlfraint Grwp Gweithredol Ebrill 2016 Mehefin 2022 Mehefin 2023 Staff
Myfyrwyr

Hygyrchedd

Strategaeth Hygyrchedd Digidol (.pdf)
Strategaeth Hygyrchedd Digidol (.doc)
Bwrdd Academaidd Tachwedd 2019 Tachwedd 2019 Tachwedd 2021 Staff
Polisi Hygyrchedd Digidol (.pdf)
Polisi Hygyrchedd Digidol (.doc)
Bwrdd Academaidd Tachwedd 2019 Tachwedd 2019 Tachwedd 2021 Staff

Polisi Cloriannu Modiwlau
         
Polisi Cloriannu Modiwlau Y Pwyllgor Gwella Academaidd Medi 2016 Mai 2022 Ionawr 2024 Myfyrwyr

Rhestrau Darllen

Polisi Rhestrau Darllen URR Gwasanaethau Gwybodaeth Gorffennaf 2016 Awst 2021 Awst 2022 Staff

Rho Wybod Nawr
         
Polisi Rho Wybod Nawr Grwp Gwella Academaidd Medi 2021 Medi 2021 Medi 2023 Staff a Myfyrwyr

Technoleg Gwybodaeth

Polisi ar Gyfathrebu Diwifr  URR Gwasanaethau Gwybodaeth Mai 2016 Gorffennaf 2017 Gorffennaf 2018 Cyffredinol
Rheoliadau ar ddefnydd Adnoddau a Systemau TGCh  URR Gwasanaethau Gwybodaeth     Rhagfyr 2017 Cyffredinol

 

Gwasanaethau Myfyrwyr

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Cymorth i Astudio

Y Bwrdd Academaidd Mehefin 2022 Awst 2023 Awst 2025

Myfyrwyr

Staff

Alcohol

Cyffuriau yn cynnwys Alcohol

Y Bwrdd Academaidd Tachwedd 2020 Tachwedd 2022 Tachwedd 2022

Myfyrwyr

Staff

Anabledd

Derbyn Myfyrwyr Anabl a Myfyrfyr a Gwahaniaeth Dysgu

Y Bwrdd Academaidd Ionawr 2020 Ionawr 2020 Ionawr 2021

Myfyrwyr

Staff

Arholiadau

Polisi ar Wneud Addasiadau Rhesymol mewn perthynas ag Arholiadau

Y Bwrdd Academaidd Rhagfyr 2023 Hydref 2023 Hydref 2025

Myfyrwyr

Staff

Cefnogaeth i Staff sy'n Cynorthwyo Myfyrwyr mewn Argyfwng

Pwyllgor Profiad Myfyrwyr Ionawr 2020

Chwefror 2020

Chwefror 2022 Staff

Ceisiadau gan yr Heddlu

Ymateb i geisiadau gan yr Heddlu

Pwyllgor Profiad Myfyrwyr   Chwefror 2016 Chwefror 2020 Staff

Manylion Cyswllt

Defnyddio Gwybodaeth Cyswllt mewn Argyfwng Myfyrwyr

Pwyllgor Profiad Myfyrwyr Medi 2018 Medi 2018 Medi 2021

Myfyrwyr

Staff

Marwlodaeth Myfyriwr

Gweithdrefnau ar ol marwolaeth myfyriwr

Pwyllgor Profiad Myfyrwyr Chwefror 2016 Awst 2023 Medi 2025

Myfyrwyr

Staff

Myfyriwr ar Goll

Gweithdrefnau ar gyfer Ymateb i Adroddiad am Fyfyriwr ar Goll

Pwyllgor Profiad Myfyrwyr Chwefror 2016 Medi 2018 Medi 2020

Myfyrwyr

Staff

Strategaeth Cyflogadwyedd

 

Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles Myfyrwyr        Medi 2020

Myfyrwyr

Staff

 
Mamolaeth a Thadolaeth ac Absenoldeb Rhiant i Fyfyrwyr        

 

 

Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd
Polisi Iechyd a Diogelwch Y Cyngor Ionawr 2021 Ionawr 2021 Medi 2021 Cyffredinol
Polisi Ysmygu Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Mawrth 2018 Mawrth 2018 Mawrth 2021 Cyffredinol
Polisi Cynaliadwyedd (2023) Y Cyngor Gorffennaf 2022 Mawrth 2023 Gorffennaf 2024 Cyffredinol

Mae llyfrgell dogfennau ar gyfer holl bolisiau/dogfennau IDA ar gael yma

Llywodraethiant

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Y Siarter a'r Ystatudau

Siarter ac Ystatudau

Y Cyfrin Cyngor 27/06/2018 01/08/2014 N/A Cyffredinol

Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru

Cod Ymarfer Rhyddid i Lefaru

Y Cyngor 10/07/2020 Mehefin 2020 Mehefin 2022 Cyffredinol

Gwaith ar wahan i archwilio

Polisi ar ddefnyddio Archwilwyr Allanol ar gyfer gwaith ar wahan i archwilio

Y Pwyllgor Archwilio a Rish 13/11/2020 13/11/2020 31/12/2021 Staff

Ordinhadau

Ordinhad 01 - Aelodau'r Brifysgol

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 02 - Y Canghellor a'r Dirprwy Gangellorion

Y Cyngor 10/07/2020 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 03 - Yr Is-Ganghellor

Y Cyngor 06/07/2018 Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2024 Cyffredinol

Ordinhad 04 - Yr Uwch Ddirprwy Is-Gangellorion a'r Dirprwy Is-Gangellorion

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 05 - Y Cyngor: Datganiad o'r Prif Gyfrifoldebau

Y Cyngor 10/07/2020 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 06 - Y Cyngor: Cadeirydd y Cyngor a Dirprwy Gadeirydd y Cyngor

Y Cyngor 10/07/2020 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 07 - Y Cyngor: Clerc y Cyngor

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Aelodau'r Cyngor

Ordinhad 08 - Y Cyngor: Aelodaeth

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 09 - Y Cyngor: Aelodaeth Annibynnol

Y Cyngor 10/07/2020 Mai 2020 Gorfennaf 2022 Aelodau'r Cyngor

Ordinhad 10 - Y Cyngor: Aelodau Cyfetholedig

Y Cyngor 10/07/2020 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 11 - Y Cyngor: Aelodau'r Senedd

Y Cyngor 10/07/2020 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Staff

Ordinhad 12 - Y Cyngor: Ethol Aelod o'r Staff Anacademaidd

Y Cyngor 10/07/2020 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Staff

Ordinhad 13 - Y Cyngor: Cworwm

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Aelodau'r Cyngor
Ordinhad 14 - Y Cyngor: Cadw a Defnyddio'r Sel Gyffredin

Y Cyngor

06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 15 - Y Senedd: Datganiad o'r Prif Gyfrifoldebau

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 16 - Y Senedd: Aelodaeth

Y Cyngor 06/07/2018 Tachwedd 2022 Gorffennaf 2024 Cyffredinol

Ordinhad 17 - Y Senedd: Ethol Cynrychiolwyr Adrannol

Y Cyngor 06/07/2018 Tachwedd 2022 Gorffennaf 2024 Staff

Ordinhad 18 - Y Senedd: Ethol Cynrychiolwyr Anacademaidd

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Staff

Ordinhad 19 - Y Llys

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 20 - Penodi Cynrychiolwyr y Brifysgol i Gyrff Eraill

Y Cyngor Anhysbys Ebrill 2020 Gorffennaf 2022 Staff

Ordinhad 21 - Unedau Academaidd

Y Cyngor 28/06/2019 Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2024 Cyffredinol

Ordinhad 22 - Penaethiaid y Cyfadrannau

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 23 - Penodi a Dyrchafu Staff Academaidd

Y Cyngor 26 Tachwedd 2020 26 Tachwedd 2020 30 Tachwedd 2022 Staff

Ordinhad 24 - Penodi Staff er Anrhydedd a Staff Ymweld

Y Cyngor 10/10/2019 Ebrill 2020 Gorffennaf 2022 Staff

Ordinhad 25 - Cyflwyno teitl Athro Emeritws, Darllenydd Emeritws, Uwch Ddarlithydd Emeritws

Y Cyngor 10/10/2019 Ebrill 2020 Gorffennaf 2022 Staff

Ordinhad 26 - Ffurfiad y Myfyrwyr

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Myfyrwyr

Ordinhad 27 - Cymdeithasau Cydnabyddedig Cyn-fyfyrwyr y Brifysgol

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 28 - Cyflwyno Hysbysiadau a Dogfennau

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Staff

Ordinhad 29 - Yr Ymwelydd

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Ordinhad 30 - Gweithdrefn Disgyblu Myfyrwyr

Y Cyngor 24/06/2013 Ebrill 2020 Gorffennaf 2022 Myfyrwyr

Ordinhad 31 - Gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno sydd yn ymwneud a'r Is-Ganghellor

Y Cyngor 21/09/2018 Medi 2018 Medi 2020 Cyffredinol

Ordinhad 32 - Gweithdrefn Ddisgyblu

Y Cyngor 21/09/2018 Mai 2019 Mai 2021 Staff

Ordinhad 33 - Y Weithdrefn Gwyno

Y Cyngor 21/09/2018 Mai 2019 Mai 2021 Staff

Ordinhad 34 - Polisi Osgoi Diswyddo

Y Cyngor 21/09/2018 Medi 2019 Medi 2021 Staff

Ordinhad 35 - Polisi Rheoli Absenoldeb Salwch

Y Cyngor 26/11/2020 Tachwedd 2020 Tachwedd 2022 Staff

Ordinhad 36 - Y Weithdrefn Gwyno ar y Cyd

Y Cyngor 21/09/2018 Gorffennaf 2019 Gorffennaf 2021 Staff

Ordinhad 37 - Gweithdrefn Ddisgyblu yn ystod Cyfnod Prawf

Y Cyngor 21/09/2018 Awst 2019 Awst 2021 Staff

Ordinhad 38 - Trefniadau Pontio

Y Cyngor 06/07/2018 Mai 2020 Gorffennaf 2022 Staff
           

Gweithdrefn Gwyno Gyhoeddus

         

Gweithdrefn Gwyno Gyhoeddus

Tim Gweithredol y Brifysgol 19/09/2018 19/09/2018 Medi 2020 Cyffredinol

Rhoi gwybod i'r Comisiwn Elusennau am ddigwyddiadau difrifol

 

Rhoi gwybod i'r Comisiwn Elusennau am ddigwyddiadau difrifiol

Y Cyngor 27/04/2020 27/04/2020 Ebrill 2022 Cyffredinol

Undeb y Myfyrwyr

Cod Ymarfer

Y Cyngor 07/04/2017 08/12/2014 N/A Cyffredinol

Cytundeb Perthynas

Y Cyngor 28/06/2019 28/06/2019 Mehefin 2020 Cyffredinol

 

Llywodraethu Gwybodaeth

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Defnyddio E-bost

Polisi Defnyddio E-bost

GRU Gwasanaethau Gwybodaeth Ionawr 2009 Medi 2017 Ebrill 2022 Staff
Myfyrwyr

Gwarchod Data

Grwp Gweithredol 17 Ionawr 2017 Mai 2018 Ebrill 2022 Staff
Myfyrwyr

Rheoli Cofnodion

Polisi Rheoli Cofnodion

Grwp Gweithredol Rhagfyr 2013   Ebrill 2022 Staff
Myfyrwyr

Rhyddid Gwybodaeth

Polisi Rhyddid Gwybodaeth

Pwyllgor Gwybodaeth Reoli: Grwp Ymgynghorol Cydymffurfiaeth Mehefin 2007 Hydref 2016 Ebrill 2022 Staff
Myfyrwyr

 

Swyddfa'r Is-Ganghellor

Teitl Corff sy'n cymeradwyo Dyddiad cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad nesaf Cymhwysedd

Protocol codi baneri
Gweithrediaeth y Brifysgol 12 Tachwedd 2020 12 Tachwedd 2020 Medi 2022 Staff
Myfyrwyr
Polisi enwi adeiladau ac ardaloedd penodol yn y brifysgol Y Cyngor 08 Chwefror 2019 Ebrill 2022 Chwefror 2024 Staff
Myfyrwyr
Y Gweithdrefnau ar Farwolaeth y Frenhines Gweithdrefn y Brifysgol 15 Medi 2020 Medi 2020 Medi 2022 Staff
Myfyrwyr

 

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Mynediad Agored a Pholisi Cyflwyno PURE

Pwyllgor Ymchwil Tachwedd 2019 Tachwedd 2019 Hydref 2021

Myfyrwyr

Staff

Panel Moeseg Ymchwil - Polisi Apelio

Y Senedd Chwefror 2020 Chwefror 2020 Chwefror 2022

Myfyrwyr

Staff

Rheoli Data Ymchwil

Polisi Rheoli Data Ymchwil Prifysgol Aberystwyth

Pwyllgor Ymchwil 18 Chwefror 2020 11 Mehefin 2021 Hydref 2021

Myfyrwyr

Staff

Proses Absenoldeb Ymchwil

Pwyllgor Ymchwil Ebrill 2019 Ebrill 2019 Ebrill 2021

Staff

Polisi Cadw Hawliau

Pwyllgor Ymchwil Mehefin 2022 Mehefin 2022 Mehefin 2024

Staff

 

Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

Teitl

Corff sy'n Cymeradwyo Dyddiad Cymeradwyo Dyddiad Adolygu Adolygiad Nesaf Cymhwysedd

Polisi Anifeiliaid ar y Campws

Llywodraethu a Chydymffurfio Ionawr 2022 Ionawr 2022 Ionawr 2024 Cyffredinol

Datganiad Polisi ar Gynaliadwyedd

Y Cyngor 10 Gorffennaf 2020 10 Gorffennaf 2020 Gorffennaf 2022 Cyffredinol

Polisi Gyrru

Llywodraethu a Chydymffurfio Mawrth 2019 Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2023 Staff

Polisi Teithio

Pwyllgor y Weithrediaeth Hydref 2016 Rhagfyr 2023 Rhagfyr 2025 Staff