Amdanom Ni

Byth ers 1901 mae gan Ysgol y Gyfraith yn Aberystwyth hanes hir o ddysgu i safon uchel mewn amgylchedd sy'n ysbrydoli a thanio diddordeb ei myfyrwyr.

Mae'r holl gynlluniau gradd a gynigir gan yr Ysgol wedi'u cynllunio'n ofalus er mwyn sicrhau bod myfyrwyr y flwyddyn gyntaf, a fydd efallai heb astudio'r pwnc o'r blaen, yn cael cyflwyniad trylwyr i'r egwyddorion sylfaenol a'r fethodoleg.

Datblygir ymhellach ar y sylfaen gadarn hon yn y blynyddoedd wedyn wrth i chi arbenigo ar un maes neu gyfuno'ch astudiaethau â disgyblaeth arall. Rydym yn flaengar iawn o ran y pynciau rydym yn eu dysgu a sut rydym yn eich dysgu. Ymdriniwn â phynciau llosg ein cymdeithas, megis yr amgylchedd, ymddygiad troseddol, y rhyngrwyd, datblygiadau gwyddonol, plismona, hawliau dynol a charchardai.

Pam dewis Ysgol y Gyfraith yn Aberystwyth?

Yn Aber fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog, eangfrydig a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau prydferth Bae Ceredigion. Byddwch yn rhan o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a Chanolfan Gelfyddydau brysur; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint yng ngwledydd Prydain.

Mae Bwrdd Safonau'r Bar a'r Awdurdod Rheoliadau Cyfreithwyr yn cydnabod y rhan fwyaf o'n graddau.

Mae pob aelod o'r staff yn cymryd rhan weithredol mewn gwaith ymchwil a chyhoeddi, ac mae llawer yn rhan o ddadleuon a llunio polisi yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ein staff yn chwarae rhan weithredol hefyd mewn cyrff mawr megis GRETA, Comisiwn Cefn Gwlad Cymru, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, y Cenhedloedd Unedig a swyddfa'r Uchel Gomisiynydd dros Hawliau Dynol.  

Mae gan Ysgol y Gyfraith enw ardderchog am ansawdd y dysgu, yr amgylchedd dysgu a'r profiad diwylliannol y mae'n eu cynnig i'w myfyrwyr. Yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017, cafodd ein Hysgol Gyfraith 90% am foddhad ei myfyrwyr.  Daeth y Brifysgol ar yr 2ail safle ym Mhrydain am ei hasesu a'i hadborth. Mae'r ffigurau eithriadol hyn yn dangos bod profiad ein myfyrwyr yn wirioneddol bwysig inni.

Mae ein cynlluniau gradd cyffrous, sy'n berthnasol i'r gweithle, yn uchel eu parch ymhlith myfyrwyr a chyflogwyr fel ei gilydd. Eleni roedd canran anhygoel, 100%, o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach 6 mis ar ôl graddio, ac mae hynny 5% yn uwch na'r ffigur cenedlaethol i raddedigion y Gyfraith (DLHE, 2017).  Mae hynny'n dangos bod ein dysgu arloesol ni yn eich paratoi chi i drosglwyddo'n ddidrafferth o'r campws i'r gweithle.

Mae pob un o'n graddau yn y Gyfraith yn golygu y gallwch symud ymlaen i gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar (i'r rhai sy'n bwriadu bod yn Fargyfreithwyr) a Chwrs Ymarfer y Gyfraith o dan Gymdeithas y Gyfraith (i ddarpar gyfreithwyr), sy'n golygu na fydd rhaid gwneud rhan gyntaf yr arholiadau proffesiynol.

Mae Troseddeg yn darparu sylfaen ardderchog ar gyfer gyrfaoedd mewn dadansoddi troseddu neu gudd-wybodaeth ac ystod eang iawn o yrfaoedd eraill yn yr heddlu, gwasanaeth Carchardai EM, a'r gwasanaeth Profiannaeth Ieuenctid Cenedlaethol.

Cymerwch ychydig o amser i bori drwy ein gwefan a chael gwybod mwy am y cyrsiau a gynigiwn. Os nad ydych wedi ymweld ag Aberystwyth, beth am ddod draw i un o'n Diwrnodau Agored? Yma fe gewch weld drosoch eich hun pam rydym ni ymhlith y Prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, a chwrdd â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch tywys yn ystod eich amser gyda ni.