Asbestos

Mwyn sy’n digwydd yn naturiol yw asbestos ac fe’i defnyddiwyd yn eang yn y diwydiant adeiladu tan ganol y 1980au oherwydd ei nodweddion ardderchog ar gyfer ynysu a diogelu rhag tân. Gall fod asbestos yn unrhyw adeilad a godwyd cyn 2000. Ni ddylai presenoldeb asbestos ynddo’i hun fod yn destun pryder. Dim ond wrth iddo gael ei ryddhau i’r awyr a’i anadlu i mewn y gall beryglu iechyd pobl.

Gofynion Cyfreithiol

Mae gan y Brifysgol oblygiadau o dan Reoliadau Rheoli Asbestos 2012 i gymryd camau gweithredol i ganfod, cofnodi a rheoli asbestos sydd, neu all fod yn bresennol. Cyfrifoldeb yr Adran Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd yw’r broses hon, a dylid cyfeirio pob ymholiad ynglŷn â deunyddiau sy’n cynnwys asbestos ar y safle at yr adran hon.

Deunyddiau sy’n cynnwys Asbestos

Gall fod yn anodd i ganfod asbestos, gan ei fod yn aml yn cael ei gymysgu â deunyddiau eraill. Gall asbestos fod yn rhan o unrhyw adeilad a godwyd neu a adnewyddwyd cyn y flwyddyn 2000, a gellir dod o hyd iddo yn unrhyw un o’r isod:

 • To a muriau;
 • Boileri a phibellau;
 • Nenfydau;
 • Muriau/paneli mewnol;
 • Teils llawr;
 • Addurn nenfwd Artex;
 • Teils nenfwd;
 • Deunyddiau llawr;
 • Systemau awyru;
 • Offer domestig;
 • Hen flancedi tân;
 • Tanciau dŵr;
 • Soffit.

Gwaherddir defnyddio asbestos bellach ond os yw’r deunyddiau asbestos sydd yno mewn cyflwr da, gellir eu gadael ar yr amod y cedwir golwg arnynt yn rheolaidd er mwyn sicrhau na fyddant yn torri.

Ystyriaethau Cyffredinol

Dylai’r staff sy’n debygol o ddod ar draws Deunyddiau sy’n Cynnwys Asbestos oherwydd natur eu gwaith, ddilyn y canllawiau perthnasol :

 • Gwybod lle mae’r asbestos ac osgoi amharu arno;
 • Rhagdybio bod deunyddiau yn cynnwys asbestos (oni bai fod rhesymau da dros beidio);
 • Gwirio cofnod ysgrifenedig eich sefydliad o leoliad asbestos (y Gofrestr Asbestos a’r Cynllun Rheoli Asbestos, sydd ar gael drwy’r Adran Ystadau, Cyfleuesterau a Phreswylfeydd);
 • Gwirio’r gofrestr yn rheolaidd ar gyfer gwybodaeth newydd;
 • Dilyn holl gyfarwyddiadau iechyd a diogelwch;
 • Os gwelwch fod yr asbestos yn torri, stopiwch weithio a rhoi gwybod i’ch goruchwyliwr ar unwaith.