Gwybodaeth Bwysig

  22/10/2021

  Sbeicio diodydd

  Annwyl fyfyriwr

  Rwy'n ysgrifennu i ategu ein hymrwymiad, i ddarparu lle diogel i chi ddysgu, astudio, byw a chymdeithasu.

  Mae rhai myfyrwyr wedi codi pryderon ynghylch sbeicio diodydd yn Aberystwyth; rydym yn diolch iddynt am roi gwybod i ni ac yn annog unrhyw aelod o'n cymuned i wneud hynny os ydynt wedi profi sbeicio, wedi bod yn dyst iddo neu wedi cael gwybod amdano.

  Rydym hefyd wedi gweld myfyrwyr ledled y DU, dros y dyddiau diwethaf yn dod at ei gilydd ac yn galw am weithredu i leihau'r risg o niwed ar nosweithiau allan.

  Gadewch i ni fod yn glir; nid yw trais mewn unrhyw fodd, boed yn fwlio, aflonyddu, troseddau casineb, cam-drin neu sbeicio diodydd, byth yn iawn, ni fyddant yn cael eu goddef a does dim lle iddynt yma yn Aberystwyth.

  Ni ddylai neb deimlo nad ydynt yn ddiogel ar noson allan. Rydym yn sefyll gyda'r Heddlu ac Undeb y Myfyrwyr i fynd i'r afael ac i herio ymddygiad, a byddwn yn cymryd camau disgyblu er mwyn gwarchod aelodau ein cymuned.

  Rydym hefyd yn llwyr gefnogi ymgyrch Sbeicio Diodydd Undeb y Myfyrwyr sy’n darparu llwyfan i fyfyrwyr roi gwybod am achosion o sbeicio. Maen nhw’n gweithio gyda thafarndai a chlybiau lleol ac yn darparu deunyddiau addysgol ar sut i helpu rhywun sydd wedi cael ei sbeicio.

  Mae’n holl bwysig ein bod ni gyd yn trin ein gilydd gyda’r urddas a’r parch yr ydym yn haeddu.

  Mae ein tudalennau gwe Urddas a Pharch Myfyrwyr yn nodi'r disgwyliadau a'r cyfrifoldebau ac yn cynnwys dolen i chi roi gwybod am unrhyw gamymddwyn.

  Adrodd a chefnogi

  Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, wedi profi gweithred neu ymddygiad digroeso neu wedi cael eich trin yn annheg, gallwch chi ddweud wrthym.

  Gallwch ddefnyddio'r ffurflen ar-lein yn ddienw, fel trydydd parti neu trwy roi eich enw.

  Gallwch hefyd roi gwybod i aelod o staff, rhywun fel eich tiwtor personol, staff yn yr adran preswylfeydd neu ddiogelwch campws neu yn y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd. Gallwch hefyd siarad â swyddogion yn Undeb y Myfyrwyr.

  Os byddwch chi'n rhannu eich manylion cyswllt, bydd aelod o staff mewn cysylltiad i drafod yr hyn yr hoffech chi ddigwydd nesaf a thrafod y gefnogaeth sydd ar gael i chi.

  Os byddwch yn adrodd yn ddienw, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddeall yn well y materion sy'n effeithio ar gymuned ein Prifysgol, i fonitro a llywio gwaith rhagweithiol ac ataliol.

  Sylwch nad system ymateb brys yw hon. Os ydych chi'n profi neu'n gweld ymddygiad sy'n peri pryder am eich diogelwch chi neu ddiogelwch eraill, ffoniwch 999 ar unwaith.

  Mae gwybodaeth ychwanegol am sut i gysylltu â Heddlu Dyfed Powys ar gael ar-lein yma.

  Os nad yw'n argyfwng ond mae angen cefnogaeth arnoch gan ddiogelwch y campws, ffoniwch 01970 622649 neu e-bostiwch security@aber.ac.uk

  Rydym yn cynghori yn erbyn gwneud adroddiadau neu gyhuddiadau mewn fforymau cyhoeddus fel cyfryngau cymdeithasol. Mae gwneud hynny yn golygu bod risgiau ychwanegol i bawb sy'n cymryd rhan, a gall arwain at gyfaddawdu achos troseddol.

  Er hynny, byddem yn annog aelodau o'n cymuned sy'n pryderu, neu sydd â gwybodaeth a allai fod o gymorth wrth adnabod unigolyn sydd wedi achosi niwed i ddefnyddio’r dulliau mwyaf priodol o roi gwybod amdanynt.

  Os oes angen cefnogaeth arnoch neu os oes unrhyw beth yn y neges hon sydd wedi  effeithio arnoch chi, mae gwasanaethau ar gael i chi, gan gynnwys ein Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr, Cymorth i Ddioddefwyr a TogetherAll.

  Mewn argyfwng dylech fod yn ymwybodol o’r wybodaeth Gweithredu mewn Argyfwng ar Dudalennau Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd y Brifysgol