Newyddion

Darlith gyhoeddus: ‘A Hundred Years’ Crisis? In defence of globalism and International Relations’

Yr Athro Louise Richardson, Is-Ganghellor Prifysgol Rhydychen.  
Cydnabyddiaeth: OUImages/John Cairns

Bydd Is-Ganghellor Prifysgol Rhydychen yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 7 Chwefror 2019, fel rhan o Gyfres Siaradwyr Canmlwyddiant yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Prifysgol Aberystwyth yng 100 uchaf Stonewall eto

Mae Prifysgol Aberystwyth ar restr 100 Cyflogwr Uchaf Stonewall am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i henwi yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol y DU gan elusen cydraddoldeb Stonewall ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Dull golygu genynnau yn lleihau effaith rhai clefydau parasitig

Defnyddio CRISPR/Cas9 i ‘ddiddymu’ omega-1 o wyau sgistosom. Cynrychiola’r ddelwedd ar y chwith y math o wyau sgistosom gwyllt sy’n cysgodi proteinau pathogenig (sy’n cynnwys omega-1; sêr coch) i feinweoedd cynnal. Nid yw’r wyau sy’n cael eu golygu gan ddull genynnau CRISPR/Cas9 yn yr astudiaeth hon yn rhyddhau omega-1 (y ddelwedd ar y dde) i feinwe’r sawl ac nid yw’n pathogeneg i’r person.

Mae parasitolegydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un o dîm o ymchwilwyr ledled y byd sydd wedi defnyddio offeryn golygu genynnau i gyfyngu ar effaith schistosomiasis, salwch sy'n effeithio ar fwy na chwarter biliwn o bobl yn Ne-ddwyrain Asia, Affrica Is-Sahara, ac America Ladin.

Agor yr enwebiadau am wobrau'r staff a'r myfyrwyr

Adran Mathemateg a enillodd deitl Adran y Flwyddyn yng Ngwobrau Dathlu Staff a Myfyrwyr yr Undeb yn 2018

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi dechrau enwebu staff a myfyrwyr ar gyfer gwobrwyon blynyddol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Dyfarnu Cymrodoriaeth Ymchwil Fawr Leverhulme i academydd o Aberystwyth

Yr Athro Björn Weiler o Adran Hanes a Hanes Cymru, hanesydd cyfnod yr oesoedd canol yn Ewrop.

Mi fydd astudiaeth newydd gan hanesydd o Brifysgol Aberystwyth yn edrych ar sut y bu i ardaloedd gwahanol ar draws Ewrop fynd ati i lunio hanesion tebyg dros 800 mlynedd yn ôl.

Sut sbardunwyd oes aur sinema Ciwba gan y chwyldro

Tomás Gutiérrez Alea, director of the 1968 Cuban film Memories of Underwood.

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gan Dr Guy Baron o Adran Ieithoedd Modern y Brifysgol, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation. 

Meillion Coch arloesol i Gymru

Bridio meillion coch yn IBERS

Mae ymchwil newydd ar waith yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth i sicrhau y gallai rhagor o ffermwyr da byw Cymru elwa o feillion coch sy’n para’n hirach ac yn gallu gwrthsefyll clefydau.

Gallai technoleg y gofod fod o fudd i gwmnioedd canolbarth Cymru yn ôl ffisegydd o Aberystwyth

Yr Athro Andrew Evans, Pennaeth yr Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae’r cyhoeddiad o £3.7m o gyllid yr UE gan Mark Drakeford o Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2018 i greu rhwydwaith ymchwil o'r radd flaenaf i helpu diwydiannau i fanteisio ar dechnoleg flaengar, wedi ei groesawu gan wyddonydd o Brifysgol Aberystwyth.

Gwyddonydd o Aber i ymddangos ar Ddarlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol

Dr Arwyn Edwards, sydd wedi datblygu pecyn dilyniannu DNA sy’n ffitio mewn i sach deithio ac yn gallu cael ei ddefnyddio yn unrhyw le yn y byd.

Bydd gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth yn ymddangos ar gyfres Ddarlithoedd Nadolig 2018 y Sefydliad Brenhinol a fydd yn cael ei darlledu ar BBC 4 rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Gwahodd enwebiadau i swydd Dirprwy Ganghellor

Canghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, yn cyflwyno’r Athro Ann Sumner yn Gymrawd yn ystod Graddio 2018.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwahodd enwebiadau i rôl anrhydeddus y Dirprwy Ganghellor.

Gŵyl Ddysgu yn cynnig cyfleoedd astudio newydd ar gyfer y Flwyddyn Newydd

Ydych chi'n bwriadu gwneud adduned Blwyddyn Newydd i roi cynnig ar rywbeth gwahanol neu ddysgu sgil newydd?

Lansio partneriaeth amaethu manwlgywir newydd

Myfyrwyr a staff Coleg Cambria Llysfasi yn ymweld â chyfleuster CIEL Fferm Gogerddan Prifysgol Aberystwyth, sy'n ymgymryd ag astudiaethau maeth manwl mewn anifeiliaid cnoi cil, gan arwain at fwy o ddealltwriaeth o'r wyddoniaeth sylfaenol sydd ei hangen ar gyfer systemau ffermio manwlgywir.

Mae ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth (IBERS) yn lansio partneriaeth newydd gyda Choleg Cambria Llysfasi, gyda’r nod o annog amaethwyr yng Nghymru a thu hwnt i ymgorffori arloesedd blaengar ar eu ffermydd.

Gweiriau a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un o ddarganfyddiadau gorau'r DU

Ymchwil gweiriau yn Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gan gydnabod ei fanteision economaidd a'i effeithiau amgylcheddol trawsnewidiol, ystyrir bod gwaith arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth, a arweiniodd at gynhyrchu amrywiaethau newydd o weiriau uchel eu siwgr, yn un o'r 100 darganfyddiad gorau yn y DU.

Datgelu cynlluniau manwl i drawsnewid yr Hen Goleg

Dyluniad artist yn dangos yr atriwm arfaethedig y tu cefn ac uwchlaw 1 a 2 Y Rhodfa Newydd fel rhan o ailddatblygiad yr Hen Goleg.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi datgelu’r cynlluniau diweddaraf ar gyfer gwireddu ei gweledigaeth uchelgeisiol i adnewyddu’r Hen Goleg, un o adeiladau mwyaf eiconig Cymru.

Cyllid UE i roi hwb i sector technolegau creadigol Cymru

Yr Hen Goleg; bydd y prosiect sydd werth £1.4 miliwn yn trawsnewid Adeilad Seddon, nad yw’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd, yn unedau busnes o’r radd flaenaf ar lan y môr.

Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru Mark Drakeford yn cyhoeddi cyllid UE gwerth £0.9miliwn i ailwampio rhan o un o adeiladau eiconig y Brifysgol yn Aberystwyth, sef yr Hen Goleg.