Rheoliadau Traffig a Pharcio

Darllenwch ac ymgyfarwyddo â'r rheoliadau traffig a pharcio isod.

1.0 - Cyffredinol

1.1 - Mae Rheoliadau Traffig a Pharcio’r Brifysgol yn berthnasol i staff, myfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd sy’n defnyddio cerbydau modur ar ystâd y Brifysgol.

1.1.1 - At ddibenion y rheoliadau hyn, mae Cerbyd Modur yn golygu unrhyw gerbyd sydd angen arddangos Disg Dreth Gyfredol. Ni chaniateir parcio cerbydau sydd heb eu trethu o safbwynt Deddf (Tollau) Cerbydau, neu gerbydau eraill sy’n anaddas i’r ffordd fawr, ar eiddo’r Brifysgol. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i drin cerbydau o’r fath fel rhai sydd wedi cael eu gadael, ac fe allai gymryd camau i’w symud ar gost y perchennog.

1.1.2 - Bydd unrhyw gerbyd y bernir ei fod yn anaddas i’r ffordd fawr neu ei fod wedi cael ei adael ar eiddo’r Brifysgol yn gorfod cael ei symud oddi yno. Os nad fydd perchennog y cerbyd wedi symud y cerbyd o fewn 30 diwrnod ar ôl derbyn rhybudd ysgrifenedig, bydd y Brifysgol yn gwneud trefniadau i gasglu a chael gwared â’r cerbyd yn ôl ei disgresiwn ac adennill unrhyw gostau cysylltiedig. Ni fydd y Brifysgol na’i swyddogion yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir i gerbyd o dan amgylchiadau o’r fath.

1.1.3 - Caniateir parcio mewn lleoedd parcio dynodedig i ddeiliaid trwyddedau parcio priodol a dilys Prifysgol Aberystwyth yn unig. Ni chaniateir parcio ar unrhyw ardal arall o dir y Brifysgol. Rheolir pob maes parcio gan aelodau awdurdodedig o staff y Brifysgol.

1.2.1 - Mae’r gweithredoedd canlynol wedi’u gwahardd yn llwyr ar eiddo’r Brifysgol:

Parcio neu ddefnyddio carafanau, cerbydau gwersylla neu gerbydau tebyg i aros dros nos

a. gwaith atgyweirio neu gynnal a chadw sylweddol ar gerbydau;

b. gyrru gan bobl sy’n dysgu gyrru.

1.2.2 - Rhaid i’r sawl sy’n defnyddio neu barcio cerbyd modur ar eiddo’r Brifysgol:

a. dderbyn cyfrifoldeb amdanynt eu hunain, eu cyd-deithwyr, y cerbyd a chynnwys y cerbyd;

b. dilyn holl ddarpariaethau’r gyfraith sy’n ymwneud â defnyddio cerbydau ar ffyrdd cyhoeddus, yn ogystal â gofynion ychwanegol y rheoliadau hyn

c. cydymffurfio â therfyn cyflymder y Campws, sef 20 mya.

1.3 - Rhaid i gerbydau gael eu gyrru yn unol â Rheolau’r Ffordd Fawr bob amser, gyda gofal a chan roi ystyriaeth briodol i draffig cerbydol, cerddwyr, eiddo’r Brifysgol a bywyd gwyllt. Rhaid i yrwyr drin croesfannau i gerddwyr yn yr un modd â’r rhai a ddefnyddir ar y priffyrdd cyhoeddus.

1.4 - Os bydd defnyddwyr cerbydau modur yn mynd yn groes i’r rheoliadau hyn yn barhaus, neu’n ymddwyn mewn modd sy’n beryglus neu’n anystyriol i ddefnyddwyr eraill ar y campws, gellir tynnu eu trwyddedau parcio yn ôl, a gwahardd eu cerbydau o’r safle.

1.5 - Mae natur campysau’r Brifysgol a niferoedd y cerddwyr yn golygu eu bod yn lleoedd anodd i yrru cerbydau. Er y gwneir pob ymdrech i gadw cerddwyr a cherbydau ar wahân, cyfrifoldeb y gyrwyr yw bod yn effro i symudiadau cerddwyr ac i yrru yn briodol. Yn gyffredinol, cerddwyr sy’n cael y flaenoriaeth ar gerbydau modur.

1.6 - Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i dynnu trwyddedau yn ôl, diweddaru’r rheoliadau hyn yn ôl yr angen neu newid yr ardaloedd lle caniateir parcio ceir.

2.0 - Trwyddedau Parcio

2.1 - Bwriedir i’r drwydded alluogi deiliad y drwydded i barcio ceir yng nghwrs busnes y Brifysgol, neu wrth ddefnyddio ei chyfleusterau cysylltiedig.

2.2 - Pwy sy’n gymwys i gael Trwydded?

a. Aelodau o staff amser llawn neu ran-amser. Bydd gan aelod o staff gontract PA cyfredol a bydd yn gallu darparu rhif cyflogres.

b. Myfyrwyr cofrestredig sydd naill ai’n preswylio mewn neuaddau sy’n eiddo i’r Brifysgol neu sy’n byw 3 milltir neu fwy o Gampws Penglais.

c. Mae’n bosib y rhoddir trwyddedau i unigolion eraill sy’n cyflawni busnes swyddogol yn rheolaidd ar ran y Brifysgol.

ch. Mae trwydded Clwb 300 ar gael i aelodau o Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol.

2.3 - Rhaid rhoi gwybod i staff Diogelwch y Safle am unrhyw drwyddedau sy’n cael eu colli neu eu difrodi. Codir tâl gweinyddol o £10 ar y deiliad i gael trwydded newydd. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i dynnu trwyddedau yn ôl heb ad-daliad.

2.4 - Mae trwyddedau parcio yn parhau i fod yn eiddo i’r Brifysgol. Os byddwch yn gadael cyflogaeth y Brifysgol, neu os nad ydych mwyach yn fyfyriwr cofrestredig, aelod o staff neu aelod o’r clwb chwaraeon, mae’n rhaid i chi ddychwelyd y drwydded i staff Diogelwch y Safle ar unwaith.

3.0 - Parcio Cerbydau

3.1 - Caniateir parcio mewn lleoedd parcio dynodedig i ddeiliaid trwyddedau parcio priodol a dilys Prifysgol Aberystwyth yn unig. Ni chaniateir parcio ar unrhyw ardal arall o dir y Brifysgol. Rheolir pob maes parcio gan aelodau awdurdodedig o staff y Brifysgol.

3.2 - Mae’n rhaid i unrhyw aelod o staff neu fyfyriwr sydd am ddod â’u cerbyd eu hunain i ystâd y Brifysgol gofrestru eu manylion a chael trwydded barcio. Rhaid cofrestru cerbydau sy’n eiddo i adrannau neu a logir ganddynt hefyd.

3.3 - Rhoddir cod lliw i drwyddedau parcio i ddangos lle y ceir parcio:-

a. Cyfyngedig – mae trwydded Las yn ddilys i barcio yn y meysydd parcio i gyd;

b. Staff – mae trwydded Aur yn ddilys i barcio yn y meysydd parcio i Staff

c. Neuaddau – mae trwydded Porffor yn ddilys i barcio ym meysydd parcio’r Neuaddau yn unig;

ch. Frongoch – mae angen trwydded Aur neu Porffor wedi’i farcio 'Frongoch' i barcio ym maes parcio Frongoch, a rennir gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda. Mannau 1 -100 unig

d. Clwb 300 – rhoddir trwydded Arian i aelodau o Glwb y Ganolfan Chwaraeon (gweler paragraff 4.4)

3.4 - Eithriadau:

a. Ymwelwyr yn ystod y gwyliau – Rhoddir trwydded bwrpasol gan staff y Swyddfa Gynadleddau.

b. Cynadleddwyr (MedRus yn unig) – rhoddir trwyddedau gan staff y Swyddfa Gynadleddau.

c. Cynadleddwyr (rhannau eraill o’r Brifysgol) – Gweler paragraff 4.6.5

3.5 - Rhaid arddangos trwyddedau parcio mewn lle amlwg y tu mewn i ffenest flaen y car, neu mewn man hawdd i’w weld ar feic modur.

3.6 - I sicrhau diogelwch y safle mae’n rhaid i ddeiliaid trwyddedau hysbysu’r Staff Diogelwch am unrhyw gerbydau a fydd yn cael eu gadael dros nos yn y maes parcio i Staff.

3.7 - Gan nad oes patrwm rheolaidd i’r defnydd a wneir o’r meysydd parcio, mae modd rhoi mwy o drwyddedau na’r nifer o leoedd parcio sydd ar gael. Er mwyn manteisio’n llawn ar y sefyllfa honno, cyfyngir y lleoedd neilltuedig a’r ardaloedd parcio cyfyngedig ar gyfer amgylchiadau pryd y mae galw teg amdanynt, megis:

a. Mannau llwytho cerbydau adrannol

b. Gyrwyr anabl

c. Arosfannau tacsis

ch. lle mae cyn lleied o leoedd ar gael na fydd modd caniatáu parcio cyffredinol

4.0 - Ceisiadau am drwyddedau parcio

4.1 - Mae ffurflenni i wneud cais am drwydded barcio ar gael i’w lawrlwytho o’r wefan hon. Dylid eu llenwi a’u dychwelyd fel y nodir ar y ffurflen.

4.2 - Staff

4.2.1 - Rhoddir un drwydded i bob aelod o staff sy’n gwneud cais. Gellir trosglwyddo’r drwydded hon i wahanol gerbydau.

4.2.2 - Mae’n rhaid i’r rhai sy’n gweithio yn y Brifysgol ond sydd ddim yn aelodau o staff PA gael trwydded, a bydd disgwyl iddynt dalu amdani 12 mis ymlaen llaw. Anfonebir hwy ar ddiwedd y cyfnod hwn am y 12 mis dilynol.

4.2.3 - Mae ffurflenni i wneud cais am drwydded staff ar gael yma

4.3 - Myfyrwyr

4.3.1 - Diben y drwydded barcio Neuaddau yw galluogi myfyrwyr i barcio’n agos i’w neuadd breswyl. Gellir gwneud cais am drwydded barcio Neuaddau, sy’n ddilys am y flwyddyn academaidd, ar unrhyw adeg ar ôl 1 Medi. Bydd trwydded a roddir ar ôl i’r sesiwn gychwyn yn dod i ben ar 30 Medi y flwyddyn ganlynol.

4.3.2 - Mae myfyrwyr sy’n byw mewn llety ar Gampws Penglais, Pentre Jane Morgan a Phantycelyn yn gymwys i gael trwydded Neuaddau. Hefyd, gall myfiwyr sy’n byw yn neuaddau glan y môr Carpenter, Ceredigion, Tŷ Gwerin a Glyndwr wneud cais am drwydded ar sail y cyntaf i’r felin.

4.3.3 - Rhaid i fyfyrwyr gyflwyno eu ceisiadau ar-lein yma. Ni fydd ceisiadau Myfyrwyr yn cael eu prosesu tan ar ôl y “cyfnod cofrestru myfyrwyr”.

4.3.4 - Neilltuir maes parcio ar gyfer myfyrwyr sy’n gorfod gyrru mwy na 3 milltir i gyrraedd y Brifysgol (gweler 2.2b)

4.3.5 - Noder, bydd yr holl drwyddedau’n cael eu gwirio yn erbyn ein rhestr Llety. (Os ydych chi wedi rhoi gwybodaeth anghywir yn fwriadol i ni am eich cyfeiriad tymor, mae’n bosib y bydd eich trwydded parcio yn cael ei derfynu, a byddwch yn cael swm eich trwydded yn ôl namyn ffi weinyddol o £20). Gallai gymryd hyd at 28 diwrnod i ni brosesu eich ad-daliad.

4.4 - Clwb 300

4.4.1 - Bydd angen i aelodau Clwb 300 sydd am barcio cerbyd ar y campws gofrestru eu cerbyd ac arddangos trwydded Clwb 300 ddilys ar ochr chwith (top neu waelod) y ffenest flaen bob tro mae’n cael ei yrru neu ei barcio ar y campws. Nid yw cael trwydded yn gwarantu y bydd lle parcio ar gael i’r deiliad.

4.4.2 - Ni chaniateir i staff a myfyrwyr PA wneud cais am drwydded Clwb 300.

4.4.3 - Mae ffurflenni cais i wneud cais am drwydded Clwb 300 ar gael o swyddfa’r staff diogelwch wrth y fynedfa i’r campws neu dilynwch y ddolen Trwydded Barcio Clwb 300 2015/16.

4.5 - Aelodau o staff sydd wedi ymddeol

4.5.1 - Mae gan gyn aelodau o staff sydd wedi ymddeol hawl i gael trwydded i’w galluogi i barcio ar ystâd y Brifysgol. Dylid defnyddio’r un ffurflen gais ag a ddefnyddir gan aelodau o staff.

4.6 - Ymwelwyr

4.6.1 - Mae’n rhaid i ymwelwyr, gan gynnwys aelodau o’r staff a myfyrwyr na chawsant drwydded barcio ddilys, ddefnyddio’r meysydd parcio Talu ac Arddangos lle y bydd angen prynu tocyn o beiriant.

4.6.2 - I ganiatáu trosiant ymwelwyr i’r cyfleusterau chwaraeon, mae’r maes parcio Talu ac Arddangos ger y Gawell wedi’i gyfyngu i 2 awr, a dim dychwelyd o fewn 1 awr. Rhaid arddangos tocyn dilys bob amser.

4.6.3 - Caniateir i ymwelwyr barcio am dros 4 awr yn y maes parcio Talu ac Arddangos yng Nghanolfan y Celfyddydau os yw’r ffi gywir wedi’i thalu a thocyn dilys wedi’i arddangos.

4.6.4 - Gellir anfon Trwydded Barcio Undydd ymlaen llaw at ymwelwyr achlysurol i’r adrannau. Mae Trwyddedau Parcio Undydd ar gael ar gais oddi wrth wasanaeth Diogelwch y Safle yn ddi-dâl. Fel arall gall adrannau wneud cais i wasanaeth Diogelwch y Safle baratoi Trwydded Barcio Undydd a’i rhoi i ymwelwyr achlysurol pan fyddant yn mynd i Dderbynfa Campws Penglais.

4.6.5 - Dylai’r adrannau gydlynu â’r staff Diogelwch mewn da bryd os byddant yn trefnu cynadleddau, seminarau neu ddigwyddiadau arbennig eraill. Gellir ystyried a chytuno ar drefniadau parcio arbennig er mwyn sicrhau cyn lleied o effaith ar weithgarwch arferol y Brifysgol ag y bo modd.

4.6.6 - Gellir rhoi Trwydded Dros Dro i Gontractwyr a gweithwyr allanol eraill. Mae’r trwyddedau hyn ar gael o Dderbynfa’r Campws.

4.6.7 - Ni ystyrir bod staff a myfyrwyr PA yn ymwelwyr o dan delerau’r Rheoliadau, ac nid oes ganddynt hawl i ddefnyddio Trwyddedau Parcio Undydd.

4.7 - Aelodau o staff / myfyrwyr sy'n ddeiliaid bathodynnau glas

4.7.1 - Gall myfyrwyr ac aelodau o’r staff sy’n dal Bathodyn Glas a’r drwydded barcio Staff neu Myfyrwyr briodol barcio mewn lleoedd parcio a neilltuir i ddeiliaid bathodynnau glas.

5.0 - Ffioedd y Trwyddedau

5.1 - Cyngor y Brifysgol sy’n penderfynu ar raddfa’r ffioedd am drwyddedau parcio, ac maent yn eu hadolygu bob blwyddyn. Dyma’r telerau arbennig sydd ar gael:

a. Beiciau modur – gostyngiad 50%

b. Deiliaid Bathodynnau Glas – Am ddim

5.2 - Staff

5.2.1 - Bydd trwyddedau a roddir yn parhau'n ddilys tan 31 Rhagfyr 2021.

5.2.2 - Bydd aelodau o staff yn talu am eu trwyddedau drwy eu cyflog, trwy ddidyniadau misol.

5.2.3 - Prisiau misol y trwyddedau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/2022: 

Gradd

1 - 3

4 - 6

7 +

Staff

£5.20

£6.06

£6.93

Cyfyngedig

£5.20

£6.06

£6.93

Rhan Amser

£2.62

£2.62

£2.62

Beiciau modur

£2.60

£3.03

£3.46

Deiliaid Bathodynnau Glas

Am ddim

Am ddim

Am ddim

Ymwadiad: Mae Prifysgol Aberystwyth yn cadw'r hawl i adolygu'r ffioedd, a allai arwain at gynnydd pris.

5.3 Myfyrwyr

5.3.1 - Bydd trwyddedau a roddir ar gyfer sesiwn 2021/2022 yn ddilys o 1 Medi 2021 - 31 Awst 2022, fodd bynnag, os ydych chi'n byw mewn llety'r Brifysgol, bydd y drwydded yn dod i ben yn unol â'ch dyddiad terfyn eich cytundeb trwydded llety.

5.3.2 - Dylid dychwelyd trwyddedau myfyrwyr nad oes eu hangen mwyach, ac ad-delir amdanynt pro-rata, llai tâl gweinyddu. Ni roddir ad-daliad am drwyddedau sydd wedi cael eu defnyddio am fwy na 6 mis.

5.3.3 - Dyma brisiau’r trwyddedau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/2022.

Car

£41.60

Beic modur

£21.20

Deiliaid Bathodynnau Glas

Am ddim

Ymwadiad: Mae Prifysgol Aberystwyth yn cadw'r hawl i adolygu'r ffioedd, a allai arwain at gynnydd pris.

5.4 - Clwb 300 y ganolfan chwaraeon

5.4.1 - Mae trwyddedau Clwb 300 ar gael i aelodau o Glwb Canolfan Chwaraeon y Brifysgol.

5.4.2 - Bydd y drwydded hon yn caniatáu i’r aelod o’r Clwb Chwaraeon barcio ei gerbyd yn y maes parcio ger y Gawell, neu yn y maes parcio newydd ger y Ganolfan Chwaraeon. Oherwydd bod yr adnoddau parcio yn gyfyngedig, gweithredir cyfyngiad o ddwy awr, a dim dychwelyd o fewn awr, i sicrhau trosiant lleoedd parcio, a’i wneud yn haws dod o hyd i le i barcio.

5.4.3 - Dylai deiliad trwydded barcio sy’n cael gwared ar ei gerbyd ildio ei drwydded yn syth i’r Staff Diogelwch, a byddant hwy naill ai yn rhoi trwydded newydd ar gyfer ei gerbyd newydd neu roi peth o’r tâl yn ôl, os bydd hynny’n briodol.

5.4.4 - Rhaid cyflwyno cerdyn aelodaeth y Clwb Chwaraeon i gael trwydded.

5.4.5 - Mae trwyddedau ar gael o swyddfa’r staff diogelwch wrth y fynedfa i’r campws neu cliciwch ar y ddolen Trwydded Barcio Clwb 300 2015/16. Dyma brisiau’r trwyddedau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/2018

Clwb 300

£25.00

Ymwadiad: Mae Prifysgol Aberystwyth yn cadw'r hawl i adolygu'r ffioedd, a allai arwain at gynnydd pris.

5.5 - Aelodau o staff sydd wedi ymddeol

5.5.1 - Gall cyn aelodau o’r staff sydd wedi ymddeol brynu trwydded barcio. Anfonebir deiliad y drwydded ar ôl 12 mis i adnewyddu’r drwydded.

5.5.2 - Mae trwyddedau ar gael o Siop Ar-lein.

6.0 - Amodau a thramgwyddau parcio

6.1 - Diogelwch y Safle yn gyfrifol am weithredu a gorfodi Rheoliadau Traffig a Pharcio y Brifysgol, a fydd yn cael eu gorfodi fel y nodir isod:

6.2 - Tramgwyddiadau

6.2.1 - Mae parcio ar eiddo’r Brifysgol yn golygu ‘contract parcio’ rhagdybiedig. Nodir amodau’r contract hwn ar arwyddion wrth fynedfeydd y Brifysgol ac yn, neu wrth fynedfeydd, y meysydd parcio. Mae’r Brifysgol yn rhoi Hysbysiad o Ddirwy Parcio i gerbydau sy’n mynd yn groes i’r rheoliadau parcio.

6.2.2 - Os bydd gyrwyr yn torri’r amodau hyn mewn unrhyw fodd, byddant yn agored i dderbyn Hysbysiad o Ddirwy Parcio gan swyddog diogelwch. Mae’r hysbysiad yn rhoi manylion i’r gyrrwr am y rheol a dorrwyd, a chyfle i glirio’r ddyled drwy dalu’r cwmni rheoli. Y tâl yw £80 ond os telir y ddyled yn brydlon (o fewn 14 diwrnod) bydd gostyngiad o 50% (£40)

6.2.3 - Yn y lle cyntaf, bydd unrhyw gerbyd sy’n mynd yn groes i Reoliadau Parcio Prifysgol Aberystwyth yn cael rhybudd. Gall y rhybudd hwn fod yn ludiog a bydd yn cael ei osod ar ffenest flaen y cerbyd.

6.2.4 - Yn achos ail dramgwyddiad, bydd Hysbysiad o Ddirwy Parcio yn cael ei osod ar ffenest flaen y cerbyd.

6.2.5 - Er mai staff diogelwch y Brifysgol sy’n rhoi’r tocyn, bydd unrhyw gamau dilynol, gan gynnwys casglu taliadau a rheoli apeliadau, yn cael eu cyflawni gan y cwmni rheoli Excel Parking Services Ltd - gweler rhagor o fanylion ar yr Hysbysiad o Ddirwy Parcio.

6.2.6 - Os na fydd y tâl yn cael ei dalu o fewn 28 diwrnod, bydd y cwmni rheoli yn gofyn i’r DVLA am fanylion y ceidwad cofrestredig. Yna, byddant yn ysgrifennu at y ceidwad cofrestredig i’w hysbysu bod tâl parcio’n daladwy. Os na all, neu os na fydd y ceidwad yn enwi’r gyrrwr, y ceidwad fydd yn gyfrifol am y ddyled. (Deddf Diogelu Rhyddid 2010-12)

6.3 - Amodau parcio

6.3.1 - Mae’r ‘Contract Parcio’ yn dynodi na ddylai gyrrwr:

 • Fethu talu y tâl parcio priodol am holl hyd ei arhosiad
 • Aros y tu hwnt i’r amser a ganiateir
 • Parcio ar draws mwy na’r gilfach sengl ddynodedig
 • Parcio ar gilfach parcio anabl heb ddangos bathodyn anabl dilys
 • Parcio mewn cilfach lwytho yn ystod oriau cyfyngedig pan nad yw’n dadlwytho ar y pryd
 • Parcio mewn safle neilltuedig hab ddangos trwydded ddilys yn eglur
 • Parcio mewn ardal neilltuedig ar gyfer cerbydau brys
 • Parcio mewn ardal heb ganiatâd
 • Parcio mewn ardal 'Deiliaid Trwydded yn Unig' pan yw’n dal tocyn talu ac arddangos
 • Parcio ar linellau melyn dwbl neu mewn ardal â llinellau cris-croes
 • Parcio ar ardaloedd glaswellt neu raean sydd heb eu neilltuo ar gyfer parcio, heb ganiatâd y Staff Diogelwch
 • Parcio yn y fath fodd fel ag i achosi rhwystr neu anghyfleustra i eraill
 • Parcio heb arddangos y drwydded berthnasol neu docyn talu ac arddangos yn eglur

7.0 - Gorfodi ac apeliadau

7.1 - Darperir proses apeliadau lawn, a cheir manylion am sut i apelio ar yr Hysbysiad o Ddirwy Parcio. Mae pob apêl yn cael ei thrin mewn modd teg ac egwyddorol gan y cwmni Gorfodi a reoleiddir gan Gymdeithas Parcio Prydain.

7.2 - Bydd pob apêl yn cael ei drin ac yn cael ei ystyried yn unigol. Ystyrir amgylchiadau'r Hysbysiad o Ddirwy Parcio a godwyd yn unol â’n rheoliadau parcio.

7.3 - Unwaith bydd y cwmni wedi derbyn eich gohebiaeth, bydd y broses yn cael ei hatal tra bod yr apêl yn cael ei ystyried. Os derbynnir yr apêl o fewn cyfnod 14 diwrnod y gostyngiad, atelir yr achos ar y ffi ostyngol. Rhoddir pob achos yn awtomatig yn nhrefn eu derbyn ac adolygir hwynt mewn trefn ddilynol o’r dyddiad y derbynnir yr apêl. Os derbynnir gohebiaeth bellach cyn i’r apêl gael ei hadolygu, ail-leolir yr achos ar y rhestr aros.

7.4 - I sicrhau fod trywydd archwilio llawn yn bodoli, dylid gwneud pob apêl yn ysgrifenedig. Ceir manylion cyswllt ar gyfer apeliadau a thaliadau ar gefn yr Hysbysiad o Ddirwy Parcio ac ar arwyddion ar y safle.