Diogelwch

Mae Gwasanaeth Diogelwch Safle Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu 24/7, bob diwrnod o’r flwyddyn. Rydym bob amser ar gael i gynnig cymorth a chyngor i Fyfyrwyr, Staff ac aelodau o’r cyhoedd ar faterion yn ymwneud â diogelwch.

Mae gennym gampws diogel a lefelau isel o droseddu. Ein nod yw cynnal amgylchedd academaidd a busnes diogel drwy ddiogelu pobl, gwybodaeth, eiddo ac enw da’r Brifysgol.

Cadwch y rhif allanol i’w ffonio mewn argyfwng, sef 01970 622649, yn eich ffôn boced os gwelwch yn dda.

Diogelwch bob awr o'r dydd

Mae canolfan Tîm Diogelwch y Brifysgol yn Nerbynfa'r Campws. Maen nhw wrth law i gynorthwyo 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, trwy gydol y flwyddyn, ar y campws ac oddi arno.

Rydyn ni'n cynnig cyngor ynghylch rhwystro troseddu, yn patrolio ystâd y Brifysgol, yn rheoli trafnidiaeth a pharcio, ac yn ymateb i unrhyw fater sydd angen sylw brys.

Yn ogystal â chadw'r Brifysgol yn ddiogel, mae ein Tîm Diogelwch ar gael bob amser i'ch cynorthwyo gyda materion lles.

I gysylltu â ni i gael gwybodaeth neu gyngor, neu i sôn am drosedd, e-bostiwch: ssetaff@aber.ac.uk, ffôn: 01970 622649 neu galwch heibio Derbynfa'r Campws unrhyw adeg a gofyn i siarad ag un o'r Tîm Diogelwch.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 neu'r staff Diogelwch ar 01970 622649 neu symudol 07889 596220.

Mae 'na hefyd ffurflen ar-lein i Gofnodi Digwyddiad a byddwn yn gweithredu arni ar ôl ei derbyn. 

Gwelerisod am wybodaeth ychwanegol:

Cysylltu â ni

Mae Gwasanaethau Diogelwch y Safle yn gweithredu o’r Ystafell Reoli yn Nerbynfa’r Campws. Rydym yn darparu cyngor ar atal troseddau, yn patrolio ystâd y Brifysgol, yn rheoli’r traffig a’r parcio, ac yn ymateb i unrhyw fater sydd angen sylw ar unwaith.

I gysylltu â ni am wybodaeth, cyngor neu i roi gwybod inni am drosedd, anfonwch e-bost at sitesecurity@aber.ac.uk, ffoniwch 01970 622649 (mewnol 2649) neu 07889 596220 neu galwch heibio i Dderbynfa Campws Penglais a gofynnwch am gael siarad ag aelod o’r tîm Diogelwch. Hefyd, gallwch lenwi ffurflen adrodd am ddigwyddiad ar-lein. Byddwn yn gweithredu arni gynted ag y daw i law.

Diogelwch Tân

Am wybodaeth am ddiogelwch tân gweler tudalennau Diogelwch Tân y Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.

Diogelwch Eiddo

Mae Diogelwch y Safle yn darparu patrolau diogelwch i’r tri champws, yn ogystal ag eiddo yn y dref, adeiladau fferm a chyfleusterau storio. Mae’r patrolau yn sicrhau bod yr holl ddrysau allanol, ffenestri llawr gwaelod a ffenestri eraill y gellir cyrraedd atynt wedi’u cloi. Disgwylir i bawb sy’n defnyddio neu’n byw yn adeiladau’r Brifysgol sicrhau bod y ffenestri a’r drysau mewnol yn eu mannau gwaith neu astudio ar gau cyn ymadael.
Os ydych yn gweithio y tu allan i’r oriau agor, gan gynnwys penwythnosau a diwrnodau pan mae’r Brifysgol ar gau yn swyddogol, dylech:

• Gario eich Cerdyn Aber staff bob amser
• Wrthod mynediad i bobl eraill nad ydych yn eu hadnabod, neu sydd heb ganiatâd i gael mynediad i’r adeilad y tu allan i oriau arferol
• Hysbysu Diogelwch y Safle os oes unrhyw un yn ymddwyn yn amheus, drwy ffonio 01970 622649

Y Tîm Diogelwch Nos

Yn ogystal ag edrych ar ôl yr adeiladau academaidd, mae ein Tîm Diogelwch yn patrolio'r llety preswyl yn y nos yn ystod y tymor i ddarparu diogelwch ychwanegol o amgylch y blociau llety.

Maent wedi'u hyfforddi ac maent ar gael i ymdrin â materion lles a allai ddigwydd y tu allan i oriau gwaith.
Mae'r staff Diogelwch ar gael trwy gydol oriau'r nos os yw myfyriwr yn teimlo'n anhwylus, yn teimlo angen siarad â rhywun, neu os oes ganddynt bryder yr hoffent ei drafod.

Maent hefyd ar gael i ymdrin â dadleuon neu gweryl a allai ddigwydd rhwng myfyrwyr sy'n rhannu fflatiau cyn i'r sefyllfa fynd yn ddrwg. Fel arfer mae hyn yn cynnwys monitro lefelau sŵn a gwneud yn sicr bod myfyrwyr yn cael llonydd i astudio mewn heddwch yn ystod yr wythnosau darllen.

Wrth i'r Tîm Diogelwch fynd ar batrôl maent hefyd yn cadw golwg am unrhyw beryglon iechyd a lles ac yn gwneud yn sicr nad oes neb wedi ymyrryd â'r cyfarpar tân.

Mae'r Tîm Diogelwch wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf ac ymateb cyntaf i larwm tân, sy'n golygu mai hwy fel arfer yw'r man cyswllt cyntaf mewn argyfwng.

Camerâu Cylch Cyfyng

Mae’r Brifysgol yn gweithredu Cynllun Camerâu Cylch Cyfun, ac mae dros 250 o gamerâu ledled ystâd y Brifysgol. Caiff hwn ei fonitro gan staff mewnol yn yr Ystafell Reoli. Prif ddibenion y system yw:

• Atal ymddygiad tramgwyddus a gwrthgymdeithasol.
• Atal a chanfod troseddau, gan gynnwys lladrata a difrod troseddol.
• Gwella diogelwch a lles aelodau o staff, myfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd.
• Cynorthwyo rheolaeth gyffredinol yr adeiladau ac adnoddau’r campws.

Gweler Cod Ymarfer y Brifysgol ar Gamerâu Cylch Cyfun am ragor o wybodaeth.