Datganiad ar Ddefnyddio Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i gefnogi gwaith ymchwil gwyddonol o’r ansawdd gorau o ran moeseg, ymddygiad ac effaith. Mae’n cefnogi’n gryf fwriad y Ddeddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 1986, a addaswyd gan Gyfarwyddeb 2010/63/EU yr UE, ac sydd, dan gyfarwyddyd Is-Adran Uned Reoliadau Anifeiliaid mewn Gwyddoniaeth y Swyddfa Gartref, yn rheoli’n llym y gwaith arbrofol sy’n defnyddio anifeiliaid. Fel rhan o’n hymrwymiad, rydym yn cymeradwyo’n llwyr ganllawiau ARRIVE a luniwyd gan y Ganolfan Genedlaethol Er Cyfnewid, Mireinio a Lleihau Nifer Anifeiliaid mewn Ymchwil (NC3Rs) sy’n canolbwyntio ar wella cynllunio astudiaethau anifeiliaid ac adrodd amdanynt. Bydd pob prosiect ymchwil sy’n cynnwys anifeiliaid, boed yn cael ei drafod gan Ddeddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 1986 ai peidio, yn dilyn proses adolygu moesegol gan y Corff Adolygu Moeseg a Lles Anifeiliaid sy’n cynnwys aelodau lleyg, aelodau allanol a chynrychiolwyr ar draws y Brifysgol.

Cyn cyflwyno at system ymgeisio noddwr grant, rhaid i bob cynnig ymchwil sy'n cynnwys defnyddio anifeiliaid gael eu cyflwyno at  ‘Swyddog Wybodaeth Enwebedig Swyddfa Gartref ' y Brifysgol (manylion cyswllt isod) i wirio cydymffurfiaeth o dan Ddeddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 1986.

Ceir mwy o wybodaeth yma: .       

Ceir mwy o wybodaeth i Staff PA yma.               

Cyswllt:

Diane Jones
Swyddog Wybodaeth Enwebedig Swyddfa Gartref  

IBERS, Prifysgol Aberystwyth,
Ystafell 3.33, Adeilad Edward Llwyd,
Campws Penglais, Aberystwyth,
Ceredigion,    SY23 3FG

E-bost: dnj@aber.ac.uk 

Ffôn:  01970 621690

Cysylltiadau gwe:

www.gov.uk/research-and-testing-using-animals

www.nc3rs.org.uk/  (gweler ‘Centre-led programmes’)

www.rds-online.org.uk 

Moeseg Ymchwil

Dylid cynnal adolygiad moesegol o unrhyw ymchwil sy’n cynnwys  gyfranogwyr dynol ar ôl i’r cynnig gael ei gwblhau (megis cyfweliadau, arolygon, recordio llafar neu glyweledol ac arsylwi ar gyfranogwyr).

Rhaid i bob cynnig ymchwil gael ei asesu – anfonir y ffurflen i’r adran er mwyn ystyried a ddylid gwneud cais i’r Panel Moeseg Ymchwil perthnasol.

  • Dylai myfyrwyr ymgynghori â’u Harolygydd, cydlynydd modiwl y traethawd ymchwil neu unigolyn arall priodol ynglŷn ag ystyriaethau moeseg eu cynnig.
  • Yn yr un modd, efallai y bydd Staff yn dymuno ymgynghori â Chyfarwyddwr Ymchwil yr Adran/Athrofa.

 Mae’n bwysig nodi bod ymchwil sy’n ymwneud ag anifeiliaid yn dilyn trefn ar wahân, a gellir cael rhagor o wybodaeth fan hyn am hynny: Moeseg Ymchwil - Anifeiliaid

 

Trefn Ymgeisio ac Asesu Moeseg Ymchwil

Gallwch fynd at y system ar lein YMA

moeseg@aber.ac.uk

01970 621694