Y Gymuned

Bydd y Ganolfan Chwaraeon yn cau ar Dydd Gwener 20 Mawrth, hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

 

Wrth i’r sefyllfa bresennol ynghylch yr achosion o goronafeirws ddatblygu, rydym yn parhau i roi’r flaenoriaeth bennaf i iechyd a lles myfyrwyr, staff ac aelodau’r gymuned. Yn dilyn y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth y DU, mae’r Brifysgol wedi penderfynu cau’r Ganolfan Chwaraeon a’i holl gyfleusterau.

Er mwyn cael arweiniad o ran cynghorion iechyd a ffitrwydd dyddiol, ymarferion a diweddariadau rheolaidd, dilynwch y dolenni isod:

https://www.facebook.com/SbortAber/

Instagram ar

https://www.instagram.com/sportaber/

 

Hoffem sicrhau ein haelodau na fydd unrhyw daliadau misol yn cael eu casglu trwy gyfrwng cyflogau na debyd uniongyrchol hyd nes y byddwn yn ailagor, felly nid oes angen ichi ganslo eich aelodaeth.

 

 

Mae Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth yn agored i holl aelodau’r cyhoedd ynghyd â staff a myfyrwyr. Gallwch ddefnyddio nifer o’r cyfleusterau heb eich bod yn aelod, ond os ydych yn ymweld yn aml ac eisiau ymrwymo i gadw’n heini yna bydd ein pecynnau Aelodaeth Cymuned yn gymorth i chi arbed eich arian.

Gan ein bod wedi ein lleoli ar Gampws Penglais, mae cerdded yma yn ddigon rhwydd neu fel arall gallwch ddal y bws yn uniongyrchol o’r Ganolfan. Yma, mae gennym bwll nofio a sawnariwm sydd yn agored 7 diwrnod yr wythnos. Mae gennym hefyd ystafell llwytho platiau, cyfleusterau crogiant TRX, Ardal Pwysau Rhydd ynghyd â champfa fawr gyda dros 50 o beiriannau neu gyfarpar ymarfer cardio. Mae hyfforddwr hyfforddedig yn bresennol yn y gampfa rhwng Llun-Gwener i’ch cynorthwyo pe dymunwch. Rydym hefyd yn cynnal dros 40 sesiwn ymarfer grŵp yn ystod yr wythnos mewn tri lleoliad gwahanol ar safle’r Ganolfan. Bydd ein hyfforddwyr yn eich ysbrydoli i anelu at frig eich ffitrwydd

Mae croeso i chi ddod draw i gael golwg ar beth sydd gennym i’w gynnig ac i sgwrsio gyda’n aelodau staff a fyddo’n gymorth i chi ganfod y ddêl gorau ar eich cyfer chi. Gallwch dalu am eich haelodaeth wrth y til neu sefydlu debyd uniongyrchol er mwyn lledaenu’r gost.

Aelodaeth

Aelodaeth

Pris

Misol

Arian

Lefel aelodaeth sylfaenol yw hwn ble gallwch fwynhau pris gostyngedig ar ddosbarthiadau, y gampfa, y pwll nofio a mynediad am ddim i’r trac, y cae Astro a badminton ayyb.

Gellir talu am sesiynau wrth fynd gan ddefnyddio eich Cerdyn Aber, arian parod neu daliad di-gyswllt (gan gynnwys ‘Apple Pay’)

£155

£12.91

Aur

Mae Aelodaeth Aur yn eich galluogi i dalu o flaen llaw am eich hoff faes ymarfer corff ynghyd â derbyn disgownt ar wasanaethau a chyfleusterau eraill. Gallwch ddewis un o’r meysydd canlynol:


• Y gampfa a Phwysau Rhydd
• Dosbarthiadau Ymarfer Grŵp –  Cynllun FitTogether
• Sbinio Grŵp – Seiclo dan do
• Nofio a Sawna 
• Wal Ddringo – Box Rox

£355

£29.58

Platinwm

Uwchraddiwch i Aelodaeth Platinwm i fwynhau defnydd diderfyn o’r holl wasanaethau a chyfleusterau

£455

£37.92

 

Rydym hefyd yn cynnig pecynnau aelodaeth ar gyfer teuluoedd a chyplau – cysylltwch â’r Swyddfa Aelodaeth ar 621500 neu anfonwch e-bost at sport@aber.ac.uk