Ynglŷn â ni

Llun o Y Sgubor lle mae'r Swyddfa Llety wedi'i lleoli.

Rydym wedi ein cyflwyno'n llawn i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i chi ac edrychwn ymlaen at eich ymweliad, yn bersonol a thrwy ein gwefan.  Mae ein staff proffesiynol ar gael yn bersonol a thrwy e-bost neu dros y ffôn.  Mae croeso i chi gysylltu â ni gyda'ch ymholiad neu neu ymweliad â'n desgiau derbyn.

Y Swyddfa Llety

Gall Tîm y Swyddfa Llety, o fewn Ystadau, Cyfleusterau a Preswyfeydd, eich helpu gyda unrhyw ymholiadau cyffredinol ynghylch eich llety a gallwch gysylltu â ni drwy'r ffyrdd canlynol:

Ffôn: 01970 622900 - llinell Gymorth 24/7 y Brifysgol - mae ffôn ym mynedfa pob adeilad (neu yn y bloc cymunedol yn PJM) a fydd yn eich cysylltu â’r rhif hwn.

Ffôn: 01970 622984 yn ystod oriau swyddfa (8:30yb-5:00yp dydd Llun i dydd Iau a 8.30yb-4.00yp dydd Gwener)

E-bost: llety@aber.ac.uk.

Yn bersonol: Ewch i’r Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais (Ar agor rhwng 8.30yb-5.00yp o dydd Llun i dydd Iau a 8.30yb -4.00yp dydd Gwener).

Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook

Am rhagor o wybodaeth gweler:

Y Tîm Diogelwch

Mae ein Tîm Diogelwch, o fewn Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd ar gael 24/7 ac yn darparu derbynfa gellir cysylltu â  nhw drwy’r ffyrdd canlynol:

Ffôn: 01970 622649 – Llinell Gymorth Prifysgol 24/7 - mae ffôn ym mynedfa pob adeilad (neu yn y bloc cymunedol yn PJM) a fydd yn eich cysylltu â’r rhif hwn.

Yn bersonol: Ewch i'r Y Tîm Diogelwch wedi’u lleoli yn Nerbynfa Campws Penglais (Ar agor 24/7).

Y Gwasanaethau Brys

Os byddwch chi angen Ambiwlans, yr Heddlu, y Frigâd Dân neu Wylwyr y Glannau dylech ffonio’r Gwasanaethau Brys ar unwaith ar:

Ffôn allanol - 999.

Ffôn mewnol - 222.

Yr ysbyty agosaf yw Ysbyty Cyffredinol Bronglais, ar Riw Penglais, tua 0.4 milltir o’r prif gampws.

Gwybodaeth Diogelu Data

Mae eich gwybodaeth bersonol yn werthfawr ac rydym yn gwybod pa mor bwysig yw hi i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Mae Ystadau, Cyfleusterau a Preswylfeydd yn casglu, cofnodi, defnyddio, ac mewn rhai achosion, yn rhannu’r wybodaeth bersonol sydd gennym am ddefnyddwyr ein gwasanaethau amrywiol at y dibenion a fwriadwyd wrth gasglu’r wybodaeth. Mae Ystadau, Cyfleusterau a Preswylfeydd yn ymroddedig i ddiogelu a gwarchod preifatrwydd ein defnyddwyr drwy gydymffurfio â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018.

Nid yw’r ffordd yr ydym yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel a saff wedi newid; ond mae ein polisïau’n ei gwneud hi’n haws i chi ddeall pa wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw a sut yr ydym yn ei defnyddio, er enghraifft:

• Yr wybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch chi, gan gynnwys pryd a pham yr ydym yn gwneud hynny.
• Gyda phwy y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth.
• Gan bwy y byddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch chi.
• Am ba hyd y cedwir eich gwybodaeth.
• Sut yr ydym yn gweithredu o fewn y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn unig, wrth gasglu a phrosesu gwybodaeth.

 I gael rhagor o wybodaeth ewch i weddalen Gwybodaeth am ddiogelu data.