Myfyrwyr Presennol

Byw dy freuddwyd ... Byw gyda ni, Aros gyda ni. Ar y campws gyda'r taliadau ynni, wi-fi ac yswiriant wedu'u cynnwys. Aelodaeth am ddim o'r Ganolfan Chwaraeon. Prisiau'n dechrau o £85.40 yn wythnos

Mae ceisiadau llety ar gyfer 2018/19 yn awr ar agor – Sut i wneud Cais


Os ydych chi wedi mwynhau aros mewn llety'r prifysgol, beth am aros gydd ni am flwyddyn arall, lle gallwch barhau i brofi byw mewn amglchedd cynhwysol a chefnogol. Yn ogystal â dim cynnydd yn 2018/19 Ffioedd Llety o 2017/18 yn Cwrt Mawr, Rosser, Trefloyne a Pantycelyn-Penbryn. 

Pam aros gydd ni?

 • Hyd yn oed os byddwch yn gwneud cais nawr, nid ydych chi'n rhwymedig â Thrwydded nes byddwch chi'n cadarnhau eich lle yn nes ymlaen.
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig 
 • Rhyngrwyd grifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig 
 • Aelodaeth blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely 
 • Myfyrwyr Presennol yn cael eu clustnodi i fflatiau gyda'i gilydd- ddim wedi'u cymysgu â myfyrwyr y flwyddyn gyntaf!
 • Lleoedd ar gael i fyfyrwyr o bob blwyddyn (2il, 3edd, 4edd flwyddyn ac ati)
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref- Opsiynau llety
 • Os ydych chi eisoes yn byw gyda ni yna nid oes angen talu unrhyw flaendal pellach*! Os nad ydych chi, dim ond £100 yw'r blaendal 
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle 
 • Help a chymorth 24/7- gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety 
 • Yswiriant yn gynwysedig 
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety 
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael

*Os es gennych flaendal â ni eisoes bydd gweddill y balans yn cael ei ddefnyddio i sicrhau eich lle ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf; ond, os yw eich blaendal wedi gostwng islaw'r £100 angenrheidiol bydd angen i chi dalu'r gwahaniaeth

Noder:

 • Caiff ceisiadau am lety eu prosesu ar sail y cyntaf i’r felin yn ôl y dyddiad a’r amser y cawsant eu cyflwyno’n llwyddiannus. I gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar ein gweddalen Beth fydd yn digwydd nesaf ar ôl gwneud cais am Lety yn y Brifysgol?.
 • Yn ystod y blynyddoedd blaenorol mae mwyafrif y myfyrwyr sydd wedi gwneud cais am lety prifysgol wrth ddychwelyd i’r brifysgol wedi cael lle yn eu dewis 1af! 

Cymryd Blwyddyn Allan

Bydd myfyrwyr sy'n cymryd blwyddyn allan mewn Diwydiant neu Dramor yn parhau i gael mynediad i'w cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth ac felly byddwch yn cael gwahoddiad i wneud cais am lety ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol yn yr un modd â myfyrwyr presennol eraill. Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn gyson os gwelwch yn dda.

Gellir canfod gwybodaeth bellach am y cynlluniau hyn ar dudalennau Cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith (BMG).

Pa ddewisiadau sydd ar gael i mi? 

Efallai y byddwch yn clywed ambell si, ond peidiwch â rhuthro i drefnu llety ar gyfer eich ail, trydedd (neu bedwaredd) flwyddyn astudio. Nid oes diffyg llety ar gyfer myfyrwyr yn Aberystwyth!  

Yn draddodiadol, bydd y cyfnod o chwilio am dŷ yn dechrau o fis Tachwedd er mwyn paratoi ar gyfer y mis Medi dilynol, gan roi digon o gyfle i chi benderfynu ble yr hoffech fyw a gyda phwy. Wrth chwilio am lety ar gyfer y flwyddyn nesaf, PEIDIWCH Â RHUTHRO – ymgartrefwch yn gyntaf a mwynhau bywyd Prifysgol!

Ar ôl ichi lofnodi cytundeb llety (a thalu’r blaendal os oes angen), gall fod yn anodd iawn, ac weithiau’n amhosibl, i newid y penderfyniad felly gwnewch yn sicr eich bod chi wedi ystyried pob dim cyn penderfynu. 

Bydd gennych nifer o ddewisiadau megis byw yn llety'r Brifysgol byw mewn tai myfyrwyr yn y sector breifat, gan ddefnyddio ein Bas-data Llety Studentpad Aber neu’r asiantwyr gosod amrywiol yn Aberystwyth i ddod o hyd i dŷ neu fflat i fyfyrwyr, neu rentu ystafell gyda phrif ddarparwyr eraill i fyfyrwyr.