Cwestiynau Cyffredin

Gweithdrefn Gwneud Cais

 • Pryd alla i wneud cais am lety?
 • Sut ydw i’n mynd ati i wneud cais am lety?
 • Beth yw'r Porth Llety?
 • Sut rydw i'n mewngofnodi i'r Porth Llety?
 • Oes sicrwydd y bydda i’n cael llety?
 • Pryd byddaf yn derbyn fy nghynnig llety?
 • Sut ydw i’n dechrau gweithredu fy nghyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth?
 • A oes angen i mi dalu blaendal?
 • Sut mae gwneud cais i fyw gyda'm ffrindiau?
 • Rwyf angen math penodol o ystafell yn sgil fy materion anabledd / problemau iechyd, beth ddylwn i ei wneud?
 • Beth yw’r pecyn trwydded llety?
 • Beth fydd yn digwydd os byddaf ar wyliau pan fyddwch yn anfon y pecyn trwydded ataf?
 • Myfyrwyr newydd - Pam na chaf y pecyn trwydded cyn Gorffennaf?
 • Rwyf hefyd wedi sicrhau llety yn y sector preifat, beth yw fy opsiynau?
 • Hoffwn fyw mewn llety cyfrwng Cymraeg - beth sydd ar gael?

Clirio & Addasaid

 • A oes llety ar gael i ymgeiswyr Clirio/Addasu?
 • Ar ôl cael cynnig lle ar gwrs, sut mae gwneud cais am lety?
 • Beth sy’n digwydd ar ôl i mi wneud cais am lety?

Fy Llety

Cyn Cyrraedd

Cyrraedd

 • Pryd byddaf yn gallu symud i mewn?
 • A oes modd imi gyrraedd cyn i'm Cytundeb Trwydded Llety ddechrau?
 • Beth ydw i angen dod â gyda mi er mwyn casglu fy allwedd?
 • O ble mae nôl fy allwedd?
 • Ble gaf fi barcio i ddadlwytho fy eiddo?
 • Ble all fy rhieni aros?
 • A oes modd imi gyrraedd ar ôl i'm Cytundeb Trwydded Llety ddechrau?

Ffioedd Llety

Yn y Llety

 • Beth sy’n digwydd os ydw i’n colli fy allweddi / Cerdyn Aber?
 • Pwy sy’n gyfrifol am lanhau fy fflat/tŷ ac ystafell?
 • A fyddwch yn archwilio fy llety?
 • A gaf fi goginio yn fy ystafell?
 • A gaf fi ysmygu yn fy ystafell/llety?
 • Pwy ddylwn i ei ffonio os byddaf angen cymorth?

Symud llety / Symud Allan yn Gynnar

 • A gaf fi symud i lety/bloc/fflat/tŷ/ystafell arall ar ôl i mi symud i mewn?
 • A allaf fi symud allan o’m llety’n gynnar?
 • Beth sy’n digwydd i’m llety os ydw i’n penderfynu tynnu’n ôl o’r Brifysgol?
 • Beth sy’n digwydd ar ddiwedd fy nghyfnod yn llety’r Brifysgol?
 • Pryd gaf fi fy mlaendal yn ôl?
 • Sut bydd fy mlaendal llety yn cael ei ad-dalu i mi?

Llety i fyfyrwyr yr 2il, 3edd a 4edd flwyddyn

 • Ble alla i fyw blwyddyn nesaf?