Myfyrwyr Newydd

Students walking along the prom, with 'Gwarant o Llety i Fyfyrwyr y Flwyddyn 1af' logo.

Gwarant o Llety i Fyfyrwyr y Flwyddyn 1af!*

Disgwylir i geisiadau am lety Prifysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21 ar agor nawr!!

Sut i wneud cais

Newydd ar gyfer 2020 – Pantycelyn!

Os ydych chi eisiau byw trwy gyfrwng y Gymraeg neu os ydych chi’n awyddus i ddysgu’r Gymraeg yna beth am fod y cyntaf i fyw ym Mhantycelyn – neuadd breswyl enwocaf Cymru!

  • Gwobr i’w hennill – byddwch chi gyda’r siawns o ennill tocyn aur! £5512 Dim ffioedd llety i’w talu ar gyfer 2020/21!
  • Gwobr i ennill - bydd cyfle i chi ennill 1 o 4 tocyn arian sydd ar gael! £5512 £2756 Gostyngiad o 50% yw hwn ar eich ffioedd llety ar gyfer 2020/21!
  • Ffioedd wedi'u rhewi - bydd myfyrwyr sy'n byw ym Mhantycelyn yn 2020/21 yn mwynhau'r budd o gael eu ffioedd wedi'u rhewi ar gyfer 2021/22 (Ffioedd Llety 2020/21)

* Sylwch na ellir defnyddio gostyngiadau ar y cyd ag unrhyw ostyngiad neu gynnig arall.

Byw Gyda Ni Caru Bywyd!

Yn Aberystwyth, rydym yn falch o'r gymuned fywiog y mae ein myfyrwyr yn ei mwynhau yn ein neuaddau. Rydym n cynnig amrywiaeth o steiliau, cyllidebau a lleoliadau fel y gallwch ddod o hyd i'r ardal sy'n addas ar eich cyfer chi, gyda'r mwyafrif o breswylfeydd o fewn taith cerdded fer i'r campws - ac Aelodaeth Blatinwm o’r Ganolfan Chwaraeon yn RHAD AC AM DDIM ar gyfer eich iechyd a’ch lles.

*I fod yn gymwys am le wedi’i warantu, mae’n rhaid i ymgeiswyr sicrhau bod eu cais yn dod i law erbyn y dyddiadau cau yn y flwyddyn mynediad a gyhoeddwyd, a’u bod yn ymateb i’r cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig o Lety. Sylwer, er ein bod yn gwarantu lle mewn Llety sy'n eiddo i’r Brifysgol, neu a reolir ganddi, ni allwn warantu darparu math penodol o lety, na lleoliad penodol.

*Gosodir telerau ac amodau - ewch i'n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion.

Dewisiadau Llety

P'un ai a ydych yn dymuno ystafell en-suite neu ystafell safonol gyda chyfleusterau ystafell ymolchi a rennir, cyfleusterau arlwyo neu hunan-arlwyo, mae gennym amrywiaeth o opsiynau ar gyfer eich cyllideb a'ch dewisiadau - gweler ein ffioedd llety.

I ddarganfod pa lety sydd ar gael i chi, pam ddim cael golwg ar ein Dewisiadau Llety a Chymharu ein Llety.

Am wybodaeth fwy penodol, dewiswch yr opsiwn addas isod: