Ymaelodi

Drwy ymaelodi â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol bydd modd i unigolion sydd â diddordeb yng ngwaith y Coleg ddod yn aelodau o gymuned academaidd y Coleg.  Bydd aelodau yn derbyn gwybodaeth am weithgareddau a datblygiadau'r Coleg, ynghyd â manylion am gyfleoedd a fydd yn codi o gynlluniau'r Coleg.  Cynigir pedwar categori o aelodaeth, sef (i) darpar fyfyrwyr, (ii) myfyrwyr presennol, (iii) staff prifysgol a (iv) cyfeillion.

Darpar fyfyrwyr

Bydd pob aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn derbyn rhif aelodaeth personol.  Bydd angen rhif aelodaeth wrth ymgeisio am Ysgoloriaethau’r Coleg, gwerth hyd at £3,000. Yn ogystal â hyn, byddwch yn derbyn y newyddion diweddaraf am ysgoloriaethau’r Coleg, digwyddiadau a ffeiriau UCAS. Gallwch ymaelodi drwy glicio yma.

Myfyrwyr presennol

Mae modd i fyfyrwyr mewn unrhyw sefydliad addysg uwch yng Nghymru ddod yn aelodau o’r Coleg.   Wrth ymaelodi bydd myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn dod yn aelodau o Gangen y Brifysgol hon a bydd cyfle iddynt:

  • ddilyn modiwlau cyfrwng Cymraeg drwy’r Porth
  • gael mynediad i adnoddau ar Y Porth i gefnogi eu hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg
  • ymuno â chymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n astudio’r un pwnc drwy’r Gymraeg mewn prifysgolion eraill
  • weithio tuag at gymhwyster ‘Tystysgrif Sgiliau Iaith’ y Coleg.

Bydd cyfle i fyfyrwyr sy’n aelodau o’r Gangen ethol cynrychiolydd o’u plith i fod yn aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg a chynrychioli myfyrwyr Gogledd a Gorllewin Cymru. 

Bydd aelodau hefyd yn derbyn y newyddion diweddaraf  am ysgoloriaethau, cynadleddau, swyddi a gweithgareddau’r Coleg. 

Gallwch ymaelodi drwy glicio yma.
PWYSIG Wrth ymaelodi, cofiwch ddewis cyfrinair gwahanol i’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth

Staff Prifysgol

Mae aelodaeth o’r Coleg yn agored i’r holl staff academaidd ac academaidd-gysylltiedig sy’n dymuno bod yn aelodau o’r Coleg.

Drwy ddod yn aelod o’r Coleg bydd aelodau staff yn:

  • dod yn aelodau llawn o Gangen y Coleg ym Mhrifysgol Aberystwyth, a thrwy hyn, lleisio’u barn ar weithgarwch y Coleg drwy Gadeirydd y Gangen, sy’n cynrychioli’r Brifysgol ar Fwrdd Academaidd y Coleg. 
  • gymwys i greu modiwlau ar Y Porth (h.y. rôl ‘hyfforddwr’ ar y Porth) a chael mynediad i adnoddau dysgu ac addysgu sydd eisoes ar y Porth.
  • derbyn gwybodaeth a bod yn gymwys i ymgeisio am gyfleoedd a gynigir gan y Coleg, megis y Cynllun Staffio Academaidd, Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil Ôl-raddedig, a’r Gronfa Datblygiadau Strategol a Phrosiectau.

Bydd aelodau hefyd yn derbyn y newyddion diweddaraf  am weithdai hyfforddiant a datblygiad staff, ysgoloriaethau, cynadleddau, swyddi a gweithgareddau’r Coleg, megis lansiadau a digwyddiadau cenedlaethol. 

Gellir ymaelodi drwy glicio yma.

PWYSIG Wrth ymaelodi, cofiwch ddewis cyfrinair gwahanol i’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth

Cyfeillion

Bydd aelodaeth Cyfeillion y Coleg yn agored i unrhyw aelod o’r cyhoedd sy’n dymuno ymaelodi â’r Coleg. O ddod yn aelod o’r Coleg bydd aelodau’n derbyn gwybodaeth reolaidd am weithgareddau’r Coleg - megis cynadleddau, lansiadau, digwyddiadau cenedlaethol ayyb. Ceir mwy o wybodaeth ar wefan y Coleg. Gellir ymaelodi drwy glicio yma.