Eich cyflogadwyedd

‌‌Mae cynyddu eich cyflogadwyedd yn un o’m blaenoriaethau.

Cynigir amrywiaeth o weithgareddau yn ystod eich amser yma i wella’ch cyflogadwyedd.

Dangosir yn yr arolwg tynged raddedigion addysg uwch diweddarach (HESA) bod graddedigion Cyfrifiadureg Aberystwyth yn fwy gyflogadwy na’r cyfartaledd pwnc-benodol cenedlaethol. Gweler ffyrdd o wella’ch cyflogadwyedd fel myfyriwr cyfrifiadureg ym mhrifysgol Aberystwyth isod.

Dowch o hyd i wybodaeth fanwl i fyfyrwyr a chyflogwyr ar dudalennau ‘Blwyddyn mewn diwydiant’ yr adran

Eich golygfeydd gyrfa

Mae’r Adran Gyfrifiadureg yn falch o ganlyniadau yr arolwg HESA diweddar. Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth mae ein rhwymedigaethau yn estyn tu hwnt i’r byd academaidd. Rydym yn eich darparu chi am fywyd ar ôl graddio ac yn gobeithio y byddech mewn gwaith ar ôl eich gradd.

Ffair Yrfaoedd a Chyflogwyr

Denodd y ffeiriau gyrfaoedd diweddaraf gyflogwyr yn y diwydiant  Cyfrifiadureg o bedwar ban yr wlad a oedd i gyd yn awyddus siarad â’n myfyrwyr o amgylch eu dyfodol nhw. Yn ogystal â’r ffair gyrfaoedd, bydd cyflogwyr yn ymweld â ni yn rheolaidd i drafod cyfleoedd swyddi a lleoliadau i’w cynnig gyda myfyrwyr.

Gwasanaeth Ymgynghorol Gyrfaoedd

Cyflwynir darlithoedd gan y Gwasanaeth Ymgynghorol Gyrfaoedd sydd yn gynnwys ysgrifennu CV, cynnal cyflwyniadau effeithiol, profion seicometreg, canolfannau asesu a.y.y.b. Yn ogystal â’r darlithoedd yma mae sesiynau ‘galw heibio’ ar gynnig yn ystod y flwyddyn. Bydd hyn i gyd yn eich darparu chi am fywyd ar ôl graddio.

AberGrad

Mae AberGrad yn gyfle arall yma ym Mhrifysgol Aberystwyth i’ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Darperir ystod eang o gyfleoedd i’ch annog chi i ddatblygu’ch sgiliau a’ch galluoedd gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd o gwmpas eich astudiaethau academaidd, diddordebau personol, gwaith rhan amser ynghyd ag unrhyw gweithgareddau allgyrsiol eraill yr ydych yn ymddiddori ynddynt. Mae ein gobaith ni yw bod gennych sylfaen gadarn i ddangos yn hyderus sut mor drosglwyddadwy yw eich gwybodaeth bynciol, sgiliau a’ch profiadau y byddech wedi eu recordio a’u datblygu yn ystod eich amser fel myfyriwr yn Aberystwyth.

Blwyddyn 1

A fine balance

Yn eich blwyddyn gyntaf byddwch yn cymryd rhan mewn penwythnos gweithgareddau. Bydd hwnnw yn eich helpu chi i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol, datrys problemau ac gweithio mewn tîm. Mae modiwl Datblygiad Proffesiynol a Phersonol i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd yn delio gydag ysgrifennu CV, cyflwyniadau, rheoli amser a gweithio mewn tîm sy’n hanfodol i wella cyflogadwyedd.

Blwyddyn 2

Os yr ydych am dreulio blwyddyn mewn diwydiant yn eich trydydd flwyddyn byddwch yn cymryd rhan mewn digwyddiad gyrfaoedd yn neuadd Gregynog a fydd yn gwella’ch cyflogadwyedd. Bydd cymorth ysgrifennu CV, cynnal cyflwyniadau ac ymweliadau ymarferol gyda diwydianwyr. Cewch hyder wrth gymryd rhan a byddwch wedi paratoi am y byd gwaith.

Mae prosiect grŵp mawr yn yr ail flwyddyn gyda rolau diwydiannol i bob aelod o’r tîm gan gynnwys arweinydd tîm a rheolwr sicrwydd ansawdd. Bydd hyn yn ddatblygu sgiliau gweithio mewn tîm, cyfathrebu a rheoli amser ymhellach, ac hefyd yn eich cyfarwyddo gyda dogfennau diwydiannol a chyfarpar megis systemau rheolaeth fersiwn.

Blwyddyn mewn Diwydiant (dewisol)

Anogir ein holl fyfyrwyr ni i dreulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant cyfrifiadurol rhwng yr ail a’r drydydd flwyddyn o’u cynllun gradd nhw. Mae cymorth ar gael oddi wrth yr Adran a Gwasanaeth Gyrfaoedd y brifysgol i ddod o hyd i leoliadau priodol ac i ddatblygu’ch CV a’ch sgiliau cyfweliad chi. Mae galw am ein myfyrwyr ‘blwyddyn mewn diwydiant’ ni ymysg cyflogwyr clodfawr megis IBM, HP, Walt Disney ac Amadeus.

 

Y Flwyddyn Olaf

Yn eich blwyddyn olaf byddwch yn paratoi am gyflogadwyedd wrth agosáu at ddiwedd eich cwrs. Darparir cyflwyniadau am ysgrifennu ceisiadau am swyddi, cyn-fyfyrwyr yn sôn am eu swyddi a chyflwyniadau gan gyflogwyr. Gellir archebu sesiynau wyneb-yn-wyneb  gyda’r gwasanaeth ymgynghorol gyrfaoedd.

Rhan sylweddol o’ch blwyddyn olaf yw eich prif-brosiect; dyma cyfle i chi ddangos eich galluoedd a fydd o ddiddordeb i gyflogwyr. Mae ein holl fyfyrwyr anrhydedd sengl ni yn cymryd rhan mewn modiwl sy’n ymwneud â materion proffesiynol yn y diwydiant cyfrifiadura, pynciau rheolaethol, moesegol, cyfreithiol ac ariannol yn y diwydiant TG. Mae’n trafod y cyfleoedd ac heriau gyrfaoedd gwahanol.

Ôl-raddedigion

Mae galw am y sgiliau datblygedig a gwybodaeth arbenigol y bydd myfyrwyr yn eu hennill tra astudio’n cyrsiau ôl-raddedig ni ymysg gyflogwyr yn y diwydiant. Mae llawer o’n myfyrwyr ni eisoes yn broffesiynol a phrofiadol ac mae nhw’n ymwybodol o bwysigrwydd y sgiliau yma.

Cyflogadwyedd uwch

Mae 98% o’n graddedigion ni mewn cyflogaeth neu astudiaethau ymhellach (HESA, 2018)

Datgelir yn yr arolwg cyrchfannau graddedigion uwch (HESA) blynyddol bod graddedigion Cyfrifiadureg o Aberystwyth yn gyflogadwy iawn. Dangosir yn yr arolwg llywodraethol hwn bod 98% o’n myfyrwyr is-raddedig mewn cyflogaeth neu astudiaethau ymhellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn 2017. Mae’r rhif hwn yn 8% yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol am gyfrifiadureg.

Rydym yn cymryd cyflogadwyedd yn ddifrifol iawn. Ochr yn ochr â'r ddamcaniaeth o wyddoniaeth gyfrifiadurol, rydym yn darparu sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy trwy gydol ein cynlluniau gradd. Rydym yn cynnig lleoliadau blwyddyn ddiwydiannol, ffeiriau gyrfaoedd pwnc-benodol, penwythnos i ffwrdd gyda chyflogwyr yn Neuadd Gregynog i gynghori ar sgiliau CV a chyfweliad, hysbysfyrddau swyddi (electronig a phapur) a chyflwyniadau gan gyflogwyr.  

Jon Shire

Ar ôl sawl blwyddyn o weithio yn y diwydiant cyfryngau, penderfynais i symud tuag at y maes dyluniad meddalwedd gan obeithio y byddai’n ehangu ar fy sgiliau dyluniad graffeg ac effeithiau gweledol, sgiliau sy’n dibynnu ar allu i raglenni. Mae’n well gyda fi amgylchedd personol i weithio ynddo, felly mae Aberystwyth yn le perffaith i mi. Mae gan yr Adran strwythur cadarn wrth ddysgu, ond caiff fyfyrwyr gefnogaeth gydag unrhyw prosiectau personol, naill ai o ran cyngor neu drwy ddefnydd o gyfleusterau a chyfarpar. Gallwch fanteisio ar hyn o gwmpas eich astudiaethau. Wnaiff hyn eich annog chi i fod yn greadigol ac yn hyblyg. Er enghraifft, yn fy nhraethawd estynedig yn ystod fy mlwyddyn olaf, wnes i ymgorffori gêm realiti rhithwir (VR) fel rhan o brosiect personol. Roeddwn i’n un o’r rhai myfyrwyr cyntaf i ddefnyddio’r ystafell VR i arddangos fy ngwaith ac enillais i radd uchel, oherwydd, mae’n siŵr, fy mod wedi cynllunio’r prosiect fy hun. At hynny, ers i fi adael Aberystwyth, dw i wedi dechrau cwmni unwaith eto, sy’n darparu profiadau VR rhyngweithiol. Dw i’n canolbwyntio’n bennaf ar fynediad i gemau VR i bobl anabl ar hyn o bryd. Ond dw i’n gwneud mwy na freuddwydio’n unig. Gall y flwyddyn ddiwydiannol opsiynol fod yn hynod o lesol i chi hefyd. Ces i’r profiad o weithio i gwmni meddalwedd blaengar sy’n datblygu offer CAD ar gyfer peirianneg drydanol. Oherwydd fy lleoliad, ces i gyfle i wella fy CV ynghyd â swydd lawn-amser ar ôl i fi raddio. Dw i ar hyn o bryd yn gweithio i’r un cwmni! Doeddwn i ddim yn disgwyl i syrthio mewn cariad ag Aberystwyth neu’r Adran Gyfrifiadureg ei hun. Mae’r staff ymysg y bobl fwyaf cefnogol yr ydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gwrdd â nhw, neu i ddysgu gyda nhw. Yn syml, ni ddylwn i fod lle’r ydw i heddiw heb gyfleusterau’r adrannau neu ymdrech y bobl a’m harweiniodd.

Adam Jones

Penderfynais i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth ychydig o flynyddoedd cyn oeddwn i’n gallu ymgeisio! Roeddwn i’n caru’r lle gan fy mod wedi dod sawl gwaith ar wyliau gyda fy nheulu i Geredigion ac roeddwn i’n llawn cyffro i astudio Cyfrifiadureg ar ôl ysgol uwch. Nawr, fel athro Cyfrifiadureg ac Electroneg, dw i wrth fy modd yn gweld grŵp o gyfrifiadurwyr potensial ifanc yn ymddiddori ac yn mwynhau’r datblygiadau technolegol rhyfeddol sydd ar gael iddynt! Mae mwy a mwy o ysgolion cynradd yn y DU yn darparu plant gydag amryw ieithoedd rhaglennu a thechnegau, ac mae ein cyfrifoldeb ni fel graddedigion yw cefnogi’r maes addysg gan gefnogi ac addysgu’r cenhedlaeth nesaf o bobl ifanc! Mae gan bob un o’r myfyriwr yr ydw i â’r fraint o’u haddysgu y potensial i feddwl o syniad, datblygu darn o feddalwedd neu fod yn rhan o dîm o beirianwyr sy’n cynhyrchu technolegau newydd a chynhyrfus. Mae hwn yn ffaith gynhyrfus i fi! Mewn gwlad sydd â phobl ifanc sy’n awyddus am wersi Cyfrifiadureg, cwricwlwm cenedlaethol sydd wastad yn ehangu a diffyg o raddedigion sy’n fodlon dilyn gyrfa mewn addysg, mae’n amser cynhyrfus i ymgymryd â rôl addysgu! Dw i newydd wedi dechrau yn fy swydd, a dw i’n awyddus i barhau gyda hi. Dw i’n ddiolchgar i Brifysgol Aberystwyth am y cyfleoedd y ces i yno i ddatblygu, gweithio a thyfu. Mae’r Brifysgol yw’r lle a wnaeth arwain fy nealltwriaeth academaidd ac a’m helpodd i fod yr athro yr ydw i nawr.

Didi Gradinarska

Wnes i astudio Cyfrifiadura’r We a Gweinyddiaeth Systemau gydag un flwyddyn mewn lleoliad diwydiannol ym Mhrifysgol Aberystwyth ac wnes i raddio yn 2016. Dechreuodd fy angerdd tuag at y cwrs o’m dewis tra oeddwn i dal yn yr ysgol uwch a dyma’r hyn a wnaeth i mi ddilyn addysg y tu hwnt i’r ffiniau o’m gwlad, a’m harweiniodd i Aberystwyth. Yn ystod y cwrs hwn, roeddwn i’n gweithio gydag amryfal ieithoedd rhaglennu a dysgais i lawer am Weinyddiaeth Systemau, a ches i’r cyfle i ennill profiad o dopigau sy’n gysylltiedig â busnes. Mewn unrhyw brifysgol, gall fyfyriwr dderbyn addysg o sawl topig sy’n gysylltiedig â’i radd, ond yn Aberystwyth fe gewch chi fwy na hynny. Fel myfyrwraig ryngwladol, llwyddais i ymdopi â gwahaniaethau rhwng ieithoedd mewn amser byr oherwydd gofal a sylw y staff ar dyfiant personol y myfyrwyr. Enillais i, dim ond addysg, ond y cam cyntaf o’m gyrfa o’r Brifysgol hon, a ches i lawer o gyfleoedd i hyfforddi am gyfweliadau a chanolfannau asesiad. Mae dod o hyd i rywun sy’n credu ynddoch chi ydy’r cam cyntaf o ddod o hyd i’r swydd o’ch breuddwydion a dyma sut y gwnaeth y staff i mi deimlo. Dechreuodd fy nghefnogaeth gyda dysgu a gwnaeth staff fy helpu i ddod o hyd i leoliad gyda GE Corporate. Blodeuodd fy angerdd am dechnoleg yno ac es i ymlaen i gael swydd raddedig gyda GE Healthcare yn y Raglen Arweinyddiaeth Dechnoleg Ddigidol. Nawr, dw i’n dysgu ac yn datblygu’n bersonol o hyd, yn gweithio ar wahanol prosiectau sydd ag effaith fasnachol go iawn a dechreuodd popeth gyda chymuned gefnogol Aberystwyth. Dw i’n ddiolchgar pob dydd.

David Adejumo

Bydd David yn graddio yn yr haf o’r Adran Gyfrifiadureg gyda gradd mewn Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg, gan gynnwys flwyddyn ddiwydiannol integredig. Mae’n mynd i weithio i GE yn Cheltenham yn niwydiant awyrennau. Bydd David yn ymgymryd â Rhaglen Ddatblygiad Peirianneg Edison GE i raddedigion. Mae’r raglen ddwys hon yn cynnwys cyfle i astudio am Radd Feistr ym Mheirianneg. Dysgodd David am y cyfle hwn ar ôl iddo ymgymryd â’i flwyddyn ddiwydiannol gyda GE Oil and Gas yn Newcastle. Dewisodd y cyfle hwn ar gyfer ei flwyddyn mewn diwydiant gan ei fod yn cynnig cyfle iddo ddefnyddio ei sgiliau meddalwedd ar brosiectau sy’n ymwneud â chaledwedd, gan gynnwys mesuriad o ddata archwiliad piblinell. Yn ystod y flwyddyn hon, gweithiodd gyda thimau rhyngwladol yn India ac America, ac mae’n edrych ymlaen tuag at fwy o waith gyda thimau rhyngwladol yn ei leoliad graddedig. Dwedodd David “Mae Aberystwyth wedi fy helpu i sbarduno fy ngyrfa ac wedi rhoi cyfleoedd i fi ddysgu sgiliau meddal, proffesiynol a thechnegol.”

Craig Heptinstall

Yn ystod fy mhum mlynedd yn Aberystwyth, mae fy nealltwriaeth o’r pwnc wedi cynyddu’n aruthrol oherwydd o’r Adran a’r Brifysgol ac, yn bennaf, dw i wedi fy mharatoi i’r byd gwaith. Ers i fi ddod yma, dw i wedi cwrdd â grwpiau o bobl gwych sydd bellach yn ffrindiau i mi, ac wedi cwblhau blwyddyn mewn diwydiant lle roeddwn i’n gweithio ac yn byw yn yr Almaen; dw i wedi gwasanaethu fel llywydd i glwb chwaraeon (badminton), ac ymgymryd â sawl digwyddiadau lleol ac adrannol (rasys rafft elusennol gyda chyd-fyfyrwyr), ac yn fwyaf pwysig dw i wedi ymgymryd â phrosiectau niferus sydd wedi fy annog i weithio y tu hwnt o’m maes cyfarwydd. Dw i wedi graddio erbyn hyn gyda gradd Feistr sy’n achrededig gan y BCS ond, at hynny, dw i wedi sicrhau swydd raddedig yn y maes meddalwedd. Byddaf yn gweithio gyda chyn-fyfyriwr o Aberystwyth, byddaf yn gyfrifol am ysgrifennu a chynnal ystod o feddalwedd ariannol. Dw i’n bwriadu ymweld ag Aberystwyth gymaint â phosib yn y dyfodol, yn enwedig i weld ffeiriau gyrfaoedd lle byddwn yn cynnig cyngor i fyfyrwyr cyfredol ar ddewisiadau gyrfaol, neu hyd yn oed i helpu gyda recriwtiaid ar ran fy nghyflogwr cyfredol. Mae Aberystwyth wedi rhoi gradd werthfawr i fi ond, heblaw am hynny, mae’r cefnogaeth a’r rhyngweithiad gyda staff dysgu a myfyrwyr eraill y ges i yno wedi bod yn lesol i fi, ac mae parch mawr gyda fi tuag at y brifysgol.

Keiron O’Shea

Wnes i raddio o Brifysgol Aberystwyth ym Mehefin 2015 gyda gradd BSc Gyfrifiadureg. Ar ôl i fi fod yn y Brifysgol, wnes i ymgymryd â lleoliad ymchwil pedwar mis ym Mhrifysgol Wyddoniaeth a Thechnoleg King Abdullah yn Sawdi-Arabia – lle roeddwn i’n gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil gan gynnwys adeiladu ar Aber-OWL a defnyddio dulliau dysgu dwfn i roi ffenoteipiau i ddelweddau’n awtomatig. Dychwelais i Brifysgol Aberystwyth i ymgymryd â phrosiect doethuriaeth tair blwyddyn mewn cysylltiad â’r Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gyda fy ngoruchwyliwr prosiect o’r flwyddyn olaf o’m gradd israddedig. Rhoddodd fy ngradd israddedig Gyfrifiadureg gyfle i fi archwilio amrywiaeth o feysydd gwyddonol. Mae’r Adran Gyfrifiadureg yn ymfalchïo yn ei hymchwil rhagorol a’i chysylltiadau diwydiannol sy’n sicrhau dilysrwydd i’r holl raddau israddedig fel eu bod nhw’n dysgu’r technolegau diweddaraf i roi argraffiad go iawn i’r myfyrwyr o’r hyn y ddylen nhw eu disgwyl yn y byd gwaith. Yn fy marn i, mae’r elfen fwyaf defnyddiol o’r radd yn y flwyddyn gyntaf oedd y modiwl ‘Cyflwyniad i Raglennu’. Fel eraill, des i i Aberystwyth gydag ychydig brin o brofiad o raglennu – ond cynigodd y modiwl hwn gyflwyniad cynhwysfawr i fi o ffwythiannau, newidion a dolenni (loops) yn weddol gyflym ynghyd â’r gallu i ddatblygu fel datblygwr meddalwedd trwy gydol fy ngyrfa academaidd a phroffesiynol. Mae Aberystwyth yn dref unigryw. O bell, rydych chi’n rhyfeddu at y dref a’i phobl. Byddwch chi’n cofio’r tro cyntaf i chi weld y lli, neu fwyta cebab Marcos ar ôl noson Wener o hwyl yn y dref am gyfnod hir ar ôl i chi adael y brifysgol. Mae copa’r bryn ‘Constitution’ yn cynnig golwg lliwgar, bywiog ac amrywiol o’r dref sy’n cynrychioli blas o ryddid ac annibyniaeth i lawer o fyfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf – i ffwrdd o’ch teulu a chyfyngiadau o ysgol uwch. Ar lefel bersonol, dw i’n ddyledus i’r Adran ac i’r staff. Dw i wedi datblygu’n bersonol ac yn academaidd ers i fi gyrraedd yma yn 2012. Mae’r Adran wedi bod, ac yn dal i fod yn le cefnogol i fi yn ystod yr amserau mwyaf cythryblus ac mae’n anodd iawn i fi adael y lle. Felly, des i yn ôl!