Cyflogadwyedd

 

Gwella’ch sgiliau i’r gweithle yw un o’n blaenoriaethau allweddol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau trwy gydol eich amser yn y brifysgol er mwyn gwella eich cyflogadwyedd.

Eich posibiliadau gyrfaol

Mae Adran Cyfrifiadureg yn falch o gyfraddau cyflogaeth ein graddedigion. Yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, yr ydym yn eich helpu i baratoi am fywyd wedi graddio ac am waith ar ôl eich gradd.

Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd

Trwy gydol eich amser yma, fe gewch ddarlithoedd gan y Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd am amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: ysgrifennu CV, rhoi cyflwyniadau effeithiol, profion seicometrig, canolfannau asesu ac ati. Yn ogystal â’r darlithoedd hyn sydd ar yr amserlen, cynigir nifer o weithdai ychwanegol a sesiynau galw heibio ad hoc trwy gydol y flwyddyn. Bydd hyn oll yn eich helpu i baratoi am fywyd wedi graddio.

AberGrad

Elfen arall o’ch amser yma ym Mhrifysgol Aberystwyth yw AberGrad sydd yn eich helpu i baratoi am eich bywyd yn y dyfodol. Ochr yn ochr â’ch astudiaethau academaidd, diddordebau personol, gwaith rhan-amser ac unrhyw weithgareddau allgyrsiol eraill y byddwch yn ymwneud â hwy, mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn rhoi llu o gyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau a’ch galluoedd. Ein nod yw, erbyn i chi raddio, y byddwch mewn lle da i ddangos yn hyderus pa mor drosglwyddadwy yw eich gwybodaeth o’ch pwnc, a’r sgiliau a’r profiadau a gofnodwyd ac a ddatblygwyd trwy gydol eich amser fel myfyriwr yn Aberystwyth.

Blwyddyn 1

A fine balanceYn eich blwyddyn gyntaf byddwch yn cymryd rhan mewn penwythnos gweithgareddau. Bydd hwnnw yn eich helpu chi i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol, datrys problemau ac gweithio mewn tîm. Mae modiwl Datblygiad Proffesiynol a Phersonol i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd yn delio gydag ysgrifennu CV, cyflwyniadau, rheoli amser a gweithio mewn tîm sy’n hanfodol i wella cyflogadwyedd.

Blwyddyn 2

‌Os yr ydych am dreulio blwyddyn mewn diwydiant yn eich trydydd flwyddyn byddwch yn cymryd rhan mewn digwyddiad gyrfaoedd yn neuadd Gregynog a fydd yn gwella’ch cyflogadwyedd. Bydd cymorth ysgrifennu CV, cynnal cyflwyniadau ac ymweliadau ymarferol gyda diwydianwyr. Cewch hyder wrth gymryd rhan a byddwch wedi paratoi am y byd gwaith.

Mae prosiect grŵp mawr yn yr ail flwyddyn gyda rolau diwydiannol i bob aelod o’r tîm gan gynnwys arweinydd tîm a rheolwr sicrwydd ansawdd. Bydd hyn yn ddatblygu sgiliau gweithio mewn tîm, cyfathrebu a rheoli amser ymhellach, ac hefyd yn eich cyfarwyddo gyda dogfennau diwydiannol a chyfarpar megis systemau rheolaeth fersiwn.

Blwyddyn Ddiwydiannol

Anogir ein holl fyfyrwyr ni i dreulio blwyddyn yn gweithio yn y diwydiant cyfrifiadurol rhwng yr ail a’r drydydd flwyddyn o’u cynllun gradd nhw. Mae cymorth ar gael oddi wrth yr Adran a Gwasanaeth Gyrfaoedd y brifysgol i ddod o hyd i leoliadau priodol ac i ddatblygu’ch CV a’ch sgiliau cyfweliad chi. Mae galw am ein myfyrwyr ‘blwyddyn mewn diwydiant’ ni ymysg cyflogwyr clodfawr megis IBM, HP, Walt Disney ac Amadeus.

 

Blwyddyn Olaf

Yn eich blwyddyn olaf byddwch yn paratoi am gyflogadwyedd wrth agosáu at ddiwedd eich cwrs. Darparir cyflwyniadau am ysgrifennu ceisiadau am swyddi, cyn-fyfyrwyr yn sôn am eu swyddi a chyflwyniadau gan gyflogwyr. Gellir archebu sesiynau wyneb-yn-wyneb  gyda’r gwasanaeth ymgynghorol gyrfaoedd.

Rhan sylweddol o’ch blwyddyn olaf yw eich prif-brosiect; dyma cyfle i chi ddangos eich galluoedd a fydd o ddiddordeb i gyflogwyr. Mae ein holl fyfyrwyr anrhydedd sengl ni yn cymryd rhan mewn modiwl sy’n ymwneud â materion proffesiynol yn y diwydiant cyfrifiadura, pynciau rheolaethol, moesegol, cyfreithiol ac ariannol yn y diwydiant TG. Mae’n trafod y cyfleoedd ac heriau gyrfaoedd gwahanol.

Ôl-raddedigion

Mae galw am y sgiliau datblygedig a gwybodaeth arbenigol y bydd myfyrwyr yn eu hennill tra astudio’n cyrsiau ôl-raddedig ni ymysg gyflogwyr yn y diwydiant. Mae llawer o’n myfyrwyr ni eisoes yn broffesiynol a phrofiadol ac mae nhw’n ymwybodol o bwysigrwydd y sgiliau yma.

Jon ShireJon Shire

Ar ôl sawl blwyddyn o weithio yn y diwydiant cyfryngau, penderfynais i symud tuag at y maes dyluniad meddalwedd gan obeithio y byddai’n ehangu ar fy sgiliau dyluniad graffeg ac effeithiau gweledol, sgiliau sy’n dibynnu ar allu i raglenni. Mae’n well gyda fi amgylchedd personol i weithio ynddo, felly mae Aberystwyth yn le perffaith i mi. Mae gan yr Adran strwythur cadarn wrth ddysgu, ond caiff fyfyrwyr gefnogaeth gydag unrhyw prosiectau personol, naill ai o ran cyngor neu drwy ddefnydd o gyfleusterau a chyfarpar. Gallwch fanteisio ar hyn o gwmpas eich astudiaethau. Wnaiff hyn eich annog chi i fod yn greadigol ac yn hyblyg. Er enghraifft, yn fy nhraethawd estynedig yn ystod fy mlwyddyn olaf, wnes i ymgorffori gêm realiti rhithwir (VR) fel rhan o brosiect personol. Roeddwn i’n un o’r rhai myfyrwyr cyntaf i ddefnyddio’r ystafell VR i arddangos fy ngwaith ac enillais i radd uchel, oherwydd, mae’n siŵr, fy mod wedi cynllunio’r prosiect fy hun. At hynny, ers i fi adael Aberystwyth, dw i wedi dechrau cwmni unwaith eto, sy’n darparu profiadau VR rhyngweithiol. Dw i’n canolbwyntio’n bennaf ar fynediad i gemau VR i bobl anabl ar hyn o bryd. Ond dw i’n gwneud mwy na freuddwydio’n unig. Gall y flwyddyn ddiwydiannol opsiynol fod yn hynod o lesol i chi hefyd. Ces i’r profiad o weithio i gwmni meddalwedd blaengar sy’n datblygu offer CAD ar gyfer peirianneg drydanol. Oherwydd fy lleoliad, ces i gyfle i wella fy CV ynghyd â swydd lawn-amser ar ôl i fi raddio. Dw i ar hyn o bryd yn gweithio i’r un cwmni! Doeddwn i ddim yn disgwyl i syrthio mewn cariad ag Aberystwyth neu’r Adran Gyfrifiadureg ei hun. Mae’r staff ymysg y bobl fwyaf cefnogol yr ydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gwrdd â nhw, neu i ddysgu gyda nhw. Yn syml, ni ddylwn i fod lle’r ydw i heddiw heb gyfleusterau’r adrannau neu ymdrech y bobl a’m harweiniodd.

Adam JonesAdam Jones

Penderfynais i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth ychydig o flynyddoedd cyn oeddwn i’n gallu ymgeisio! Roeddwn i’n caru’r lle gan fy mod wedi dod sawl gwaith ar wyliau gyda fy nheulu i Geredigion ac roeddwn i’n llawn cyffro i astudio Cyfrifiadureg ar ôl ysgol uwch. Nawr, fel athro Cyfrifiadureg ac Electroneg, dw i wrth fy modd yn gweld grŵp o gyfrifiadurwyr potensial ifanc yn ymddiddori ac yn mwynhau’r datblygiadau technolegol rhyfeddol sydd ar gael iddynt! Mae mwy a mwy o ysgolion cynradd yn y DU yn darparu plant gydag amryw ieithoedd rhaglennu a thechnegau, ac mae ein cyfrifoldeb ni fel graddedigion yw cefnogi’r maes addysg gan gefnogi ac addysgu’r cenhedlaeth nesaf o bobl ifanc! Mae gan bob un o’r myfyriwr yr ydw i â’r fraint o’u haddysgu y potensial i feddwl o syniad, datblygu darn o feddalwedd neu fod yn rhan o dîm o beirianwyr sy’n cynhyrchu technolegau newydd a chynhyrfus. Mae hwn yn ffaith gynhyrfus i fi! Mewn gwlad sydd â phobl ifanc sy’n awyddus am wersi Cyfrifiadureg, cwricwlwm cenedlaethol sydd wastad yn ehangu a diffyg o raddedigion sy’n fodlon dilyn gyrfa mewn addysg, mae’n amser cynhyrfus i ymgymryd â rôl addysgu! Dw i newydd wedi dechrau yn fy swydd, a dw i’n awyddus i barhau gyda hi. Dw i’n ddiolchgar i Brifysgol Aberystwyth am y cyfleoedd y ces i yno i ddatblygu, gweithio a thyfu. Mae’r Brifysgol yw’r lle a wnaeth arwain fy nealltwriaeth academaidd ac a’m helpodd i fod yr athro yr ydw i nawr.

Didi GradinarskaDidi Gradinarska

Wnes i astudio Cyfrifiadura’r We a Gweinyddiaeth Systemau gydag un flwyddyn mewn lleoliad diwydiannol ym Mhrifysgol Aberystwyth ac wnes i raddio yn 2016. Dechreuodd fy angerdd tuag at y cwrs o’m dewis tra oeddwn i dal yn yr ysgol uwch a dyma’r hyn a wnaeth i mi ddilyn addysg y tu hwnt i’r ffiniau o’m gwlad, a’m harweiniodd i Aberystwyth. Yn ystod y cwrs hwn, roeddwn i’n gweithio gydag amryfal ieithoedd rhaglennu a dysgais i lawer am Weinyddiaeth Systemau, a ches i’r cyfle i ennill profiad o dopigau sy’n gysylltiedig â busnes. Mewn unrhyw brifysgol, gall fyfyriwr dderbyn addysg o sawl topig sy’n gysylltiedig â’i radd, ond yn Aberystwyth fe gewch chi fwy na hynny. Fel myfyrwraig ryngwladol, llwyddais i ymdopi â gwahaniaethau rhwng ieithoedd mewn amser byr oherwydd gofal a sylw y staff ar dyfiant personol y myfyrwyr. Enillais i, dim ond addysg, ond y cam cyntaf o’m gyrfa o’r Brifysgol hon, a ches i lawer o gyfleoedd i hyfforddi am gyfweliadau a chanolfannau asesiad. Mae dod o hyd i rywun sy’n credu ynddoch chi ydy’r cam cyntaf o ddod o hyd i’r swydd o’ch breuddwydion a dyma sut y gwnaeth y staff i mi deimlo. Dechreuodd fy nghefnogaeth gyda dysgu a gwnaeth staff fy helpu i ddod o hyd i leoliad gyda GE Corporate. Blodeuodd fy angerdd am dechnoleg yno ac es i ymlaen i gael swydd raddedig gyda GE Healthcare yn y Raglen Arweinyddiaeth Dechnoleg Ddigidol. Nawr, dw i’n dysgu ac yn datblygu’n bersonol o hyd, yn gweithio ar wahanol prosiectau sydd ag effaith fasnachol go iawn a dechreuodd popeth gyda chymuned gefnogol Aberystwyth. Dw i’n ddiolchgar pob dydd.