DSEAR

Beth yw DSEAR?

DSEAR yw Deddf Sylweddau Peryglus ac Atmosfferau Ffrwydrol 2002.

Gall sylweddau peryglus beryglu diogelwch unigolion oherwydd tân neu ffrwydrad. Mae DSEAR yn ei gwneud yn ddyletswydd ar gyflogwyr a’r hunangyflogedig i warchod pobl rhag risg i’w diogelwch oherwydd tân, ffrwydradau a digwyddiadau tebyg yn y gweithle, ac mae hynny’n cynnwys aelodau o’r cyhoedd a allai fod mewn perygl oherwydd gweithgareddau gwaith.

Beth yw sylweddau peryglus (yng nghyd-destun DSEAR)?

Mae sylweddau peryglus yn cynnwys unrhyw sylweddau a ddefnyddir neu sy’n bresennol yn y gweithle a allai, os na chânt eu rheoli’n iawn, wneud niwed i bobl o ganlyniad i dân neu ffrwydrad. Maent i’w cael bron ym mhob gweithle ac maent yn cynnwys pethau fel toddyddion, paent, farneisiau, nwyau fflamadwy fel nwy hylif petrolewm (LPG), llwch o waith peiriannu a swndio a llwch o fwydydd.

Beth sy’n ofynnol o dan DSEAR?

Rhaid i adrannau:

  • gael gwybod pa sylweddau peryglus sydd yn eu gweithleoedd a beth yw’r perygl o gael tân neu ffrwydrad;
  • rhoi mesurau rheoli ar waith naill ai i gael gwared ar y peryglon neu, os nad yw hyn yn bosib, eu rheoli;
  • rhoi mesurau rheoli ar waith sy’n lleihau effaith unrhyw ddigwyddiadau’n ymwneud â sylweddau peryglus;
  • paratoi cynlluniau a phrosesau i ymdrin â damweiniau, digwyddiadau ac argyfyngau yn ymwneud â sylweddau peryglus;
  • sicrhau bod staff (a myfyrwyr lle y bo’n briodol) yn cael gwybodaeth briodol a’u bod wedi’u hyfforddi i reoli ac ymdopi â pheryglon sylweddau peryglus;
  • nodi a dosbarthu ardaloedd yn y gweithle lle y gallai fod atmosfferau ffrwydrol ac osgoi ffynonellau tanio (o offer sydd heb eu hamddiffyn, er enghraifft) yn yr ardaloedd hynny.