Miss Nia Davies

Miss Nia Davies

Darlithydd Cyswllt

Adran Gwyddorau Bywyd

Manylion Cyswllt

Proffil

Astudiais a chwblheais fy FDSc mewn Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yna es ymlaen i ennill BSc mewn Amaethyddiaeth ac ymhellach i hynny MSc mewn Gwyddor Da Byw. Edrychodd fy nhraethawd hir israddedig ar nifer yr achosion o ketosis mewn buchod godro ar borfa. Roedd fy nhraethawd hir ôl-raddedig yn rhan o brosiect SMARTSILAGE a arweiniwyd gan IBERS, yn edrych ar yr effaith a gafodd hyd golwythion silwair ar gynhyrchiant ac ymddygiad buchod godro. Rhwng fy astudiaethau bûm yn gweithio i gwmni porthiant enwog fel maethegydd llaeth. Ar ôl cwblhau fy MSc bûm yn gweithio i fwrdd ardoll cig coch Cymru fel Swyddog Ymchwil a Datblygu. O fewn fy rôl fel Darlithydd Cyswllt yn Aberystwyth rwy’n diwtor personol i’r holl fyfyrwyr ar y modiwlau BioArloesi ac yn darlithio ar y modiwlau amaethyddol ac yn darparu’r holl ddeunydd cyfrwng Cymraeg ar gyfer ein modiwlau.