Gwybodaeth i Ddysgwyr

 

Dweud eich Dweud 2019

Gweler fan hyn ein ymateb i'ch sylwadau chi ar sut i wella ein darpariaeth (Medi 2019).

Cyfleoedd i Ymarfer Siarad Cymraeg

Mae ymarfer siarad yn hanfodol ar gyfer llwyddiant.  Yma rhestrir digwyddiadau dysgu anffurfiol rheoliadd ble mae modd i chi ymarfer mewn sefyllfa llai ffurfiol. 

Sut mae cofrestru a thalu am gwrs?

Rhaid i chi ymrestru a thalu ymlaen llaw ar-lein ar dysgucymraeg.cymru  - bydd rhaid i chi fewngofnodi â’ch cyfrif presennol neu greu cyfrif newydd drwy ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost.  Os nad ydych chi’n dymuno cofrestru ar-lein gan ddefnyddio eich e-bost, gofynnwch am gopi caled o’r ffurflen ymrestru.  Eleni, mae gofyn i chi dalu ffi am y flwyddyn gyfan ar ddechrau’r cwrs.  Os nad ydych chi’n gallu talu’r ffi lawn ar unwaith, gallwch chi ofyn am delerau arbennig trwy gysylltu â’r Tîm Dysgu Cymraeg.

Ffioedd Ostyngol

Mae ffi ostyngol ar gael i fyfyrwyr, i bensiynwyr sy’n derbyn credyd pensiwn ac i unigolion sy’n hawlio rhai budd-daliadau, e.e. budd-dal anableddau, y di-waith, gofalwyr, y sawl sy’n derbyn credydau treth. I ddarganfod a ydych chi’n gymwys i hawlio’r ffi ostyngol bydd rhaid i chi gysylltu â ni (bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth). Os ydych chi’n dymuno mynychu mwy nag un cwrs wythnosol, cynigir disgownt o 50% ar y cwrs rhataf.

Polisi Ad-dalu

Os bydd y darparwr yn canslo’r dosbarth, ad-delir y ffi lawn.  Os na fydd y dysgwr yn mynychu’r wers gyntaf, ad-delir 80% o’r ffi.  Os na fydd y dysgwr yn parhau i ddysgu yn ystod y 4 wythnos gyntaf, ad-delir 50% o’r ffi.  Os bydd y dysgwr yn penderfynu peidio â pharhau wedi’r 4 wythnos gyntaf, ni chynigir ad-daliad.

Cymorth Ariannol

Cronfa Ariannol Wrth Gefn i Ddysgwyr

Manylion Arholiadau CBAC

Dyddiadau Arholidau 2021 i ddilyn eto

Llyfrau ac adnoddau dysgu Cymraeg

Ap Geiriaduron Ap sy'n cynnwys Cysgair 
-
 Ap Dysgu Cymraeg - Say Something in Welsh
- learn-welsh.net Anodd ar-lein i ddechreuwyr (am ddim)
parallel.cymru Cylchgrawn dwyieithog ar-lein