Cymraeg i'r Teulu

Mae'r plant yn siarad Cymraeg - beth amdanoch chi?

Mae pob plentyn ysgol yng Nghymru yn dysgu neu'n siarad Cymraeg. 

Cymraeg i'r Teulu


Efallai na chawsoch chi erioed y cyfle i ddysgu Cymraeg pan oeddech yn blentyn, neu efallai mai yr hyder sydd eu angen arnoch chi i ddefnyddio'ch Cymraeg eto. Mae'r amser wedi dod i wneud y newid!

Rydym yn darparu cyrsiau Cymraeg i'r Teulu, wedi eu cynllunio yn arbennig ar gyfer bywydau prysur teuluol. Mae'r cynnwys yn berthnasol i fywyd teulu, a chynhelir ar amseroedd addas mewn lleoliadau cyfleus – fel gallwch ddysgu tra mae'r plant yn y feithrinfa neu'r ysgol.

Rydym yn cwrdd ag ysgolion i drafod anghenion penodol ac yna'n trefnu sesiynau 'blasu' i rieni, yn rhad ac am ddim: bwriad y cyrsiau hyn yw dysgu termau a dywediadau syml, cyflwyno gemau a gweithgareddau i chi allu chwarae hefo'r plant. Os bydd cwrs blasu yn profi'n llwyddiannus, byddwn yn cynnig cwrs wythnosol yn yr ysgol, wedi ei deilwra'n arbennig ar gyfer yr ysgol / gymuned / grŵp chwarae.

Cymraeg o'r Crud

Pa mor anhygoel fyddai gallu cyflwyno dwyieithrwydd i'ch plentyn o'r dechrau un? Mae Cymraeg o'r Crud yn gyflwyniad hwylus a bywiog i'r Gymraeg ar gyfer babanod, plant bychain ac oedolion. Project newydd yw hwn ar ffurf cwrs blasu ar lefel Mynediad gyda chynulleidfa darged benodol, sef teuluoedd newydd. Ceir cyfres o 10 sesiwn gyda phob un sesiwn ar thema arbennig yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith naturiol i'w defnyddio gyda babanod a phlant ifanc. Mae'n addas i ddechreuwyr yn bennaf, ond byddai cyn-ddysgwyr neu Gymry dihyder sy'n awyddus i newid iaith yr aelwyd hefyd yn elwa o'r cwrs. Mae'n cynnig ieithwedd a geirfa arbennig, a chyfle i ddefnyddio'r iaith gan fod y babi / plentyn bach yn y dosbarth yn mwynhau'r sesiwn efo'r rhiant. Felly, os ydych yn feichiog neu yn rhiant newydd - nawr yw'r amser i gysylltu i wybod mwy! 

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch ni at dysgucymraeg@aber.ac.uk neu fel arall, ffoniwch 0800 876 6975.

Penwythnos Cymraeg i'r Teulu 2020
21 - 23 Chwefror 2020
Gwersyll yr Urdd, Llangrannog
Ymholiadau | 0800 876 6975 | dysgucymraeg@aber.ac.uk