Gwellaydd blas naturiol i alluogi cynnwys llai o halen mewn bwydydd

Dr Mike Morris yng nghanolfan bioburo BEACON ym Mhrifysgol Aberystwyth

Dr Mike Morris yng nghanolfan bioburo BEACON ym Mhrifysgol Aberystwyth

26 Chwefror 2020

Mae ymchwil gwyddonol wedi llwyddo i ddatblygu cynnyrch bwyd y gellir ei ddefnyddio i leihau’n sylweddol faint o halen sydd mewn prydau wedi eu pecynnu ymlaen llaw.

Datblygwyd y gwellaydd blas gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth gan ddefnyddio sgil-gynnyrch a wnaed wrth gynhyrchu mycoprotein, prif gynhwysyn cynnyrch Quorn.

Dangoswyd mewn profion bod modd gostwng faint o halen sydd mewn ystod o fwydydd rhwng 15-40%, a hynny heb effeithio’n negyddol ar flas cyffredinol y bwyd.

Mae'r prosiect wedi'i gynnal mewn partneriaeth rhwng Quorn Foods a Phrifysgol Aberystwyth, ynghyd â'r manwerthwr Waitrose & Partners, Create Flavours Ltd, Amano Enzyme Europe, Membranology a chydweithwyr ym Mhrifysgol Harper Adams.

Fe’i gwnaed yn bosibl diolch i arian gan raglen Innovate UK Llywodraeth y DU.

Mae canlyniadau profion wedi dangos bod defnyddio’r gwellaydd 5’ Nucleotides & Glutamates, neu NAGs yn fyr, wedi bod yn effeithiol yn lle halen mewn bwydydd llysieuol sawrus, creision tatws a chawliau.

Mae cymwysiadau eraill ar y gweill i'w profi unwaith y bydd digon o NAGs ar gael.

Cyflawnwyd y gwaith yn Aberystwyth gan y tîm yng Nghanolfan Ragoriaeth Bioburo BEACON, sy'n rhan o Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) y Brifysgol.

Mae BEACON yn cynnig mynediad i ymchwil, arbenigedd a chronfa wybodaeth prifysgolion yng Nghymru ym maes trosi biomas a biowastraff yn gynhyrchion bio-seiliedig gyda chymwysiadau masnachol, i fusnesau a sefydliadau.

Dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth, mae BEACON yn cael ei gefnogi gydag ychydig dros £12.2 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Rheolwr Datblygu Busnes BEACON, Dr Mike Morris o Brifysgol Aberystwyth: “Dyma enghraifft o ymchwil gwyddonol yn BEACON a allai gael effaith bellgyrhaeddol ar iechyd pobl. Mae lleihau halen mewn bwydydd wedi'u pecynnu ymlaen llaw yn cael ei ystyried yn hanfodol er mwyn lleihau cyflyrau fel clefyd y galon, sy'n rhoi baich enfawr ar ein gwasanaethau iechyd ac yn achosi cyflyrau gwanychol hir-dymor sy'n cael effaith negyddol ar fywydau miliynau o bobl ledled y byd.

“Mae'r prosiect hwn wedi llwyddo i gymryd sgil-gynnyrch naturiol a'i fireinio fel y gellir ei ychwanegu at fwydydd yn hytrach na llawer o halen. Mae'r profion synhwyraidd cychwynnol a gynhaliwyd yn dangos ei fod yn effeithiol ac nad yw'n dylanwadu’n negyddol ar y blas.

“Gallwn weld potensial enfawr i’r cynnyrch hwn, nid yn unig wrth gynhyrchu bwydydd blasus iawn wedi’u pecynnu ymlaen llaw, ond wrth leihau cynnwys halen yn sylweddol mewn elfen boblogaidd o ddeietau modern.”

Mae'r prosiect wedi arwain at greu glasbrint a allai weld Quorn Foods yn parhau i gynhyrchu’r gwellaydd blas.

Mae'r cwmni, sydd â'i bencadlys yn Stokesley, Gogledd Swydd Efrog, y DU, bellach yn archwilio'r achos busnes a masnachol dros barhau i gynhyrchu'r gwellaydd blas er mwyn penderfynu ar y camau nesaf.

Dywedodd Dr Muyiwa Akintoye, Pennaeth Ymchwil a Datblygu Quorn Foods: “Yma yn Quorn Foods, rydym yn falch iawn bod cyllid Innovate UK wedi ein galluogi i wneud y datblygiad arloesol hwn drwy ailddatblygu'r sgil-gynnyrch hylif o'n proses eplesu. Dros y blynyddoedd, mae Quorn Foods wedi llwyddo i wella effeithlonrwydd carbon ei broses gynhyrchu 37% rhwng 2011 a 2017, diolch i ddatblygiad methodoleg ôl troed carbon sy’n caniatáu monitro allyriadau yn ofalus ar hyd y gadwyn gyflenwi gyfan. Mae prosesu pellach y sgil-gynnyrch er mwyn lleihau a dileu gwastraff yn ganolog i’n rhaglen gynaliadwyedd.”