Prosiect gan Ysgol Fusnes Aberystwyth yn anelu at rannu gwybodaeth â mentrau gwledig

O'r chwith i'r dde, Ben Lake AS, yr Athro Elizabeth Treasure, Dr Wyn Morris

O'r chwith i'r dde, Ben Lake AS, yr Athro Elizabeth Treasure, Dr Wyn Morris

03 Tachwedd 2021

Mae Prifysgol Aberystwyth yn awyddus i roi hwb i fentrau a busnesau newydd gwledig trwy rwydwaith sydd wedi'i gynllunio i rannu gwybodaeth.

Gyda chymorth gan Gronfa Arloesi Ymchwil Cymru, bydd y Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi (GRRaIN) yn dwyn ynghyd weithgareddau mentergarwch o Ysgol Fusnes Aberystwyth, Arloesi Aber, Dysgu o Bell IBERS a'r Gwasanaeth Gyrfaoedd, sy'n rheoli contract Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru.

Nod y rhwydwaith yw meithrin datblygiad busnesau a gweithgareddau mentergarwch yn y Canolbarth, gan ganolbwyntio ar rannu arloesedd ac atebion ymarferol i fusnesau newydd a busnesau sy'n bodoli eisoes. Y nod yw sefydlu'r Canolbarth fel lleoliad sy'n enwog yn rhyngwladol am ei mentrau gwledig blaengar.

Yn draddodiadol, mae economi Cymru wedi syrthio tu ôl y DU o ran ei chyfran o ddiwydiannau uchel eu gwerth, gyda thwf economaidd a chynhyrchiant cyfyngedig. Gellid gwrthdroi hyn gyda chwistrelliad o sgiliau a mentrau newydd.

Drwy gysylltu a llywio busnesau newydd yn well, yn ogystal ag adeiladu ar ei chryfderau traddodiadol - amaethyddiaeth a thwristiaeth - y gobaith yw y bydd y rhanbarth yn denu diwydiannau newydd a'r gweithlu medrus sydd ei angen i amrywiaethu a chryfhau'r economi yn y Canolbarth.

Lansiwyd y prosiect yn ffurfiol mewn digwyddiad yn ArloesiAber ym mis Hydref.

Dywedodd Dr Wyn Morris, Uwch Ddarlithydd Rheolaeth yn Ysgol Fusnes Aberystwyth, a Chyfarwyddwr y Rhwydwaith: "Fe wnaethom lansio rhwydwaith GRRaIN i ddarparu'r rhwydweithiau sydd eu hangen ar fusnesau i rannu syniadau ac arfer gorau yn ogystal ag ysbrydoli eu cyd-gwmnïau.

"Drwy gymryd rhan yn y Rhwydwaith, mae sefydliadau a mentrau o fewn yr economi wledig yn cael mynediad at fyfyrwyr, graddedigion, ymchwilwyr a busnesau newydd a rhannu gwybodaeth. Mae hefyd yn dod ag entrepreneuriaid ar draws y rhanbarth ynghyd i arddangos yr hyn sydd gan Brifysgol Aberystwyth i'w gynnig."

Dywedodd Ben Lake, AS Plaid Cymru dros Geredigion: "Drwy gysylltu arbenigedd adrannau Prifysgol Aberystwyth, ArloesiAber ac IBERS â chreadigrwydd busnesau lleol mewn un rhwydwaith, gallai GRRaIN fod yn drawsnewidiol i'r economi leol.

"Roedd yn bleser gennyf fod yn bresennol yn lansiad y rhwydwaith, ac rwy'n llwyr gefnogi ei nod o feithrin perthynas agosach rhwng y byd academaidd a byd busnes, fel bod potensial sylweddol yr economi wledig yn cael ei wireddu er budd cymunedau ledled Ceredigion a chefn gwlad Cymru."

Dywedodd Rhian Hayward, Prif Swyddog Gweithredol ArloesiAber: "Mae ArloesiAber yn falch iawn o gefnogi gwaith y Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi. Rydym yn cynorthwyo entrepreneuriaid gwledig a busnesau gwledig sy'n tyfu'n gyflym, yn ein deorfa a thrwy ein rhaglen sbarduno busnesau.

"Byddwn yn cysylltu ein holl gyfranogwyr yn GRRaIN gan y bydd yn cynnig rhwydwaith ardderchog ar gyfer rhannu gwybodaeth ymhlith sefydliadau o'r un anian."

Mae cynlluniau'r Rhwydwaith ar gyfer y dyfodol agos yn cynnwys cyflawni ymchwil, datblygu gweithgareddau menter a meithrin cysylltiadau â'r economi wledig trwy gyfres o weminarau a digwyddiadau.