Prifysgol Aberystwyth ar y brig am foddhad myfyrwyr yng Nghymru ac yn ail yn DU

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

06 Gorffennaf 2022

Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, ddydd Mercher 6 Gorffennaf 2022.

Yn ogystal, o’r holl brifysgolion sydd wedi eu rhestru yng nghanllaw prifysgolion diweddaraf The Times / Sunday Times, mae Aberystwyth wedi dringo i’r ail safle yn DU am foddhad myfyrwyr.

Mae’r canlyniad yn golygu bod Aberystwyth wedi bod ar y brig yng Nghymru ac yn un o’r deg prifysgol orau yn y DU am foddhad myfyrwyr ym mhob un o saith arolwg diwethaf yr NSS.

Mae’r Brifysgol hefyd yn parhau i berfformio yn well na chyfartaledd y sector yn y DU am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr, 11 pwynt canran yn uwch eleni o’i gymharu gydag 8 pwynt canran yn 2021.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae’r canlyniadau hyn yn rhagorol ac yn adlewyrchu ymroddiad ein staff i ddarparu’r profiad dysgu gorau posibl o dan amgylchiadau anodd a heriol sydd wedi parhau dros gyfnod o dair blwyddyn academaidd. Mae eu gwaith wedi'i adlewyrchu ym mharodrwydd ein myfyrwyr i fod yn hyblyg ac addasu i'r newidiadau y maent wedi'u profi yn ystod y cyfnod hynod hwn, a'u hymrwymiad i ddysgu. Drwy weithio gyda'n gilydd, rydym yn cyflawni pethau gwych, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniad heddiw sy'n tanlinellu unwaith eto bod Prifysgol Aberystwyth yn cynnig un o'r profiadau myfyrwyr gorau yn y DU.”

Un o’r uchafbwyntiau i Aberystwyth yw adran 'Yr addysgu ar fy nghwrs', sy'n gofyn i fyfyrwyr am eu profiadau dysgu, ysgogiad deallusol a sut mae cwrs yn eu herio i gyflawni eu gwaith gorau.

Mae Aberystwyth ar y brig o blith prifysgolion yng Nghymru a Lloegr yn y categori hwn, ac yn ail yn y DU.

Dywedodd Aisleen Sturrock, Llywydd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth: "Llongyfarchiadau enfawr i Brifysgol Aberystwyth ar ganlyniad yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr eleni. Mae'r tair blynedd diwethaf wedi bod yn heriol iawn i fyfyrwyr a staff ac mae'r ffordd y mae pawb wedi gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod profiad y myfyrwyr wrth galon ein penderfyniadau yn cael ei hadlewyrchu yn y canlyniad heddiw. Bydd Undeb y Myfyrwyr yn parhau i weithio'n galed i sicrhau bod boddhad myfyrwyr yn parhau i fod yn uchel yn Aberystwyth ac i sicrhau bod myfyrwyr Aber yn caru bywyd myfyrwyr."

Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn arolwg blynyddol o bron i hanner miliwn o fyfyrwyr mewn prifysgolion, colegau a darparwyr eraill ar draws y DU.

Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf sgorio eu prifysgol ar draws ystod eang o fesuriadau boddhad myfyrwyr.

Maent yn cynnwys ansawdd yr addysgu, cyfleoedd dysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefnu a rheoli, adnoddau dysgu, y gymuned ddysgu a llais y myfyriwr.

Comisiynir yr NSS gan y Swyddfa Myfyrwyr (OfS), ar ran cyrff cyllido a rheoleiddio’r DU - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), Adran Economi Gogledd Iwerddon (DfENI), a Chyngor Cyllido'r Alban (SFC), ac yn cael ei wneud yn annibynnol gan Ipsos MORI.

Agorodd arolwg y flwyddyn 2022 ar 6 Ionawr a daeth i ben ar 30 Ebrill 2022.