Cam ymlaen i gynlluniau ar gyfer canolfan sbectrwm a pharc busnes gwyrdd

Llun o’r awyr o gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth lle bydd prif swyddfa’r Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol yn cael ei lleoli.

Llun o’r awyr o gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth lle bydd prif swyddfa’r Ganolfan Sbectrwm Genedlaethol yn cael ei lleoli.

03 Tachwedd 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu’r newyddion bod dau brosiect blaenllaw wedi cael sêl bendith i symud ymlaen i ail gymal Bargen Twf Canolbarth Cymru, sy’n werth miliynau o bunnoedd.

Yn dilyn y cyhoeddiad, bydd gwaith pellach yn cael ei wneud nawr ar yr achosion busnes ar gyfer Canolfan Sbectrwm Genedlaethol a Pharc Arloesi Dyfodol Gwyrdd.

Dywedodd yr Athro Colin McInnes, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesedd y Brifysgol: “Rydym wrth ein bodd bod y ddau brosiect pwysig yma wedi’u cynnwys yn ail gymal proses asesu Bargen Twf Canolbarth Cymru. Mae cyfnewid gwybodaeth rhwng y byd academaidd a diwydiant, a harneisio ymchwil i ysgogi arloesedd wrth wraidd y naill a’r llall. Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda thîm Bargen Twf Canolbarth Cymru a’n partneriaid diwydiant i ddatblygu’r prosiectau uchelgeisiol hyn ymhellach gyda’r nod o ddod â buddiannau positif o ran swyddi a’r economi i’r rhanbarth.”

Mae cynlluniau Prifysgol Aberystwyth ymhlith rhestr fer gyfredol o wyth prosiect sylweddol sy’n cael eu hystyried ar gyfer derbyn cyllid o’r Fargen Dwf.  Caiff penderfyniadau terfynol ynghylch dyfarnu cyllid eu gwneud yn dilyn trydydd cymal y broses datblygu achosion busnes.

Canolfan Sbectrwm Genedlaethol

Byddai'r Ganolfan yn helpu i ateb y galw cynyddol am gymwysiadau a thechnolegau newydd sy’n defnyddio’r sbectrwm radio megis ffermio deallus, Rhyngrwyd y Pethau, cerbydau ymreolaethol ar y tir, y môr a’r awyr, tu hwnt i 5G, a monitro iechyd o bell.

Byddai hyfforddiant hefyd yn cael ei gynnig i’r genhedlaeth bresennol a’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr sbectrwm a systemau radio, dan arweiniad Adran Ffiseg y Brifysgol sydd eisoes yn cynnig cyrsiau gradd mewn Peirianneg Sbectrwm Radio.

Byddai’r ganolfan yn gwneud defnydd o amgylcheddau arfordirol, ucheldirol a gwledig amrywiol y rhanbarth, gyda phrif swyddfa wedi’i lleoli ar gampws Gogerddan y Brifysgol yn adeilad yr Arglwydd Milford a adnewyddwyd yn ddiweddar diolch i fuddsoddiad gan y Brifysgol a Llywodraeth Cymru.

Mae cynllun Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Canolfan Sbectrwm Genedlaethol yn seiliedig ar gydweithio gydag ystod o randdeiliaid, gan gynnwys BT, QinetiQ ac eraill er mwyn cynorthwyo gwireddu llawn botensial y cysyniad.

Parc Arloesi Dyfodol Gwyrdd

Nod Parc Arloesi Dyfodol Gwyrdd yw hybu twf busnes gwyrdd a datblygiad economaidd yn seiliedig ar gynaliadwyedd, gan gynnig cyfleoedd newydd ar gyfer cydweithio rhwng y byd academaidd a diwydiant.

Byddai’n adeiladu ar lwyddiant buddsoddiadau diweddar dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth, gan gynnwys ArloesiAber sy’n darparu cyfleusterau ac arbenigedd o’r radd flaenaf yng Ngogerddan ar gyfer y sectorau biotechnoleg, amaeth-dechnoleg, a bwyd a diod.

Dywedodd Prif Weithredwr ArloesiAber, Dr Rhian Hayward: “Mae buddsoddiad yn ArloesiAber gan Brifysgol Aberystwyth; Ymchwil ac Arloesedd y DU drwy Gyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol y BBSRC, a Llywodraeth Cymru drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, eisoes yn talu ar ei ganfed o ran creu swyddi uchel eu gwerth a chlwstwr o egin fusnesau. Mae prosiectau sydd ar y gweill yn ArloesiAber yn ehangu'n gyflym ac yn dangos addewid mawr o ran denu partneriaethau newydd rhwng y Brifysgol a diwydiant. Byddai Parc Arloesi Dyfodol Gwyrdd yn cynnig lle ychwanegol ar gyfer ehangu a hwyluso ymchwil ac arloesi cydweithredol pellach gyda diwydiant.”

Mae lleoliad Parc Arloesi Dyfodol Gwyrdd o dan ystyriaeth ac fe gaiff penderfyniad terfynol ei wneud yn ystod y broses o ddatblygu’r achos busnes.