Parcio i Fyfyrwyr

Cyn dod i astudio yn Aberystwyth, cofiwch fod car, er yn ymddangos fel y dewis rhwyddaf, yn gallu bod yn ddrud iawn i’w gynnal. A fedrwch deithio rhyw fodd arall? Hefyd, cofiwch mai dim ond hyn a hyn o drwyddedau sydd gennym i gynnig felly, cynghorir i chi beidio â dod a char heb fod angen. Bydd y trwyddedau parcio ar ffurf sticeri i'w rhoi ar ffenestri. Bydd angen gallu gweld eich trwydded naill ai yn ffenestr flaen neu yn ffenestr gefn eich cerbyd, neu ar unrhyw arwyneb amlwg ar feic modur.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â pharcio myfyrwyr gweler isod:

Gall pob myfyriwr gwneud cais am drwydded?

Gallwch wneud cais am drwydded parcio os:

  • Rydych chi’n byw ym Mhantycelyn-Penbryn, Cwrt Mawr, Rosser, Trefloyne, Pentre’ Jane Morgan neu Fferm Penglais.
  • Rydych chi’n byw ar Lan y Môr – nodwch: dim ond 30 le sydd ar gael a dosrannir y rhain ar sail y cyntaf i’r felin caiff falu.
  • Rydych chi’n fyfyriwr gyda chyfeiriad tymor sydd mwy na 3 milltir tŷ allan i Aberystwyth ac, eich bod chi’n teithio mewn i’r Brifysgol.

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Mae trwyddedau ar gael i brynu o’n siop ar-lein o ddydd Sadwrn 1 Medi ymlaen, llaw neu ar ôl ichi gyrraedd. Dewiswch yr opsiwn priodol i brynu eich trwydded:

 

Pryd a lle rwy’n casglu fy nhrwydded?

Bydd eich trwydded newydd yn barod ichi ei nôl o ddydd Llun, 1 Hydref 2018.

Bydd unigolyn penodol yn Nerbynfa’r Campws, yn dosbarthu’r trwyddedau parcio o ddydd Llun, 1 Hydref 2018 tan ddydd Gwener, 5 Hydref 2018 rhwng 10.00yb-2.00yp, yn ogystal a Dydd Llun, 8 Hydref tan Dydd Gwener, 12 Hydref rhwng 10yb-2yp. Bydd angen ichi ddod â’ch Cerdyn Aber er mwyn profi mai chi ydych chi.

Rydym ni’n annog yr holl fyfyrwyr i nôl eu trwyddedau ar yr adegau uchod. Ond, os na fydd hyn yn bosibl, bydd y trwyddedau i’w cael o ddydd Llun 15 Hydref 2018, o dderbynfa Penbryn rhwng 9.00yb-5.30yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Oes ydych yn byw yn llety y Brifysgol, bydd eich trwydded barcio yn ddilys am holl gyfnod eich trwydded llety yn 2018/19 yn unig.

Faint mae trwydded barcio yn ei gostio?

Caiff y ffioedd parcio eu cymeradwyo gan Bwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol y Brifysgol a chânt eu hadolygu bob blwyddyn. Dyma’r ffioedd parcio ar gyfer sesiwn academaidd 2017 – 2018:

CeirBeic modurDeiliaid tocyn parcio glas i’r anabl
£41.60 £21.20 Am ddim

Ble gallaf barcio?

Gallwch barcio mewn mannau dynodedig a ddangosir ar y map parcio Penglais, map parcio dref a Glan-y-Mor, map parcio Llanbadarn a map parcio Gogerddan - Mae parcio ar gyfer fyfyrwyr wedi’i farcio’n biws.

Beth fyddai'n digwydd pe bawn yn parcio heb drwydded?

Yn y lle cyntaf, bydd unrhyw gerbyd sy’n mynd yn groes i Reoliadau Parcio’r Brifysgol yn derbyn rhybudd. Os troseddir eilwaith, gosodir Hysbysiad o Ddirwy Parcio ar ffenest flaen y cerbyd. Y tâl yw £80. Mwy o wybodaeth am Reoliadau Parcio’r Brifysgol.

 

Ydw i angen trwydded i barcio ar Gampws Lanbadarn?

Oes, mae angen trwydded i barcio yng Nghanolfan Llanbadarn Ganolfan. Trwyddedau Myfyrwyr ar gael i'r rhai sy'n gorfod teithio mewn mwy na 3 milltir bob dydd. Myfyrwyr sydd eisoes yn meddu ar neuaddau caniatáu hefyd yr hawl i barcio yn Llanbadarn. Nodwch dim ond yn y mannau parcio a ddynodir i fyfyrwyr caiff fyfyrwyr parcio ynddynt, fel dangosir ar y map parcio.