BVSc Gwyddor Milfeddygaeth

Mae’r radd Baglor Milfeddygaeth (BVSc) yn cynnig cyfle unigryw i hyfforddi mewn dau sefydliad addysgol a gwyddonol blaengar: y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol a Phrifysgol Aberystwyth.

Mae’r cwrs newydd cyffrous hwn yn cyfuno arbenigedd gwyddonol a chlinigol o’r ddau sefydliad i roi hyfforddiant milfeddygol eang i fyfyrwyr, ac fe fydd yn arbennig o atyniadol i’r rhai sy’n dymuno cael gyrfa filfeddygol yng Nghymru neu mewn meddygfeydd milfeddygol cymysg gwledig.

Trosolwg

Mae Ysgol Filfeddygaeth Aberystwyth, ar y cyd â’r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, yn darparu cynllun gradd BVSc Milfeddygaeth. Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth ym 1872, ac ers canrif a mwy bu’n darparu ymchwil arloesol ym meysydd Amaethyddiaeth, a Gwyddorau Anifeiliaid a Biolegol.

Y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, a sefydlwyd ym 1791, yw’r ysgol filfeddygaeth annibynnol fwyaf a’r hynaf ym Mhrydain, ac y mae’n Aelod Sefydliad o Brifysgol Llundain. Yn ôl cynghrair QS o Brifysgolion y Byd, sy’n barnu fesul pwnc, hi yw ysgol filfeddygol flaenaf y byd, 2019.

Bydd y cynllun BVSc Milfeddygaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, yn cynnig cyfle ichi hyfforddi mewn dau sefydliad blaenllaw.

Cynnwys y cwrs

Trefnir yr addysgu yn ‘ffrydiau’. Dychwelir at y ffrydiau hyn yn aml, gan ganolbwyntio i ddechrau ar yr anifail iach, a symud ymlaen trwy glefydau gwahanol systemau, a sut i’w harchwilio a’u trin. Bydd hefyd ffrydiau sy’n canolbwyntio ar yr wyddoniaeth sylfaenol ac effaith clefydau anifeiliaid ar iechyd y cyhoedd.

Yn y ddwy flynedd gyntaf byddwch yn treulio eich amser ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn astudio bioleg sy’n sail i filfeddygaeth, yn meithrin sgiliau sylfaenol wrth drin anifeiliaid fferm, ceffylau, ac anifeiliaid anwes, yn ogystal â datblygu eich dawn gyfathrebu, datrys problemau a gweithio mewn tîm. Mae gan Brifysgol Aberystwyth hanes hir o ddarparu addysgu ac ymchwil ar iechyd anifeiliaid ac mae’n ymrwymedig i ragoriaeth addysgiadol.

Ym mlwyddyn tri byddwch yn astudio ar Gampws Hawkshead y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, lle byddwch yn ennill yr wybodaeth a’r sgiliau ymarferol uwch mewn gwyddor glinigol sy’n angenrheidiol er mwyn gallu cymryd rhan gyflawn mewn ymarfer clinigol yn y Coleg Milfeddygaeth, mewn meddygfeydd cydweithredol, ac mewn milfeddygfeydd preifat ym mlynyddoedd pedwar a phump. Ar ben hyn, byddwch yn dod yn ôl i Brifysgol Aberystwyth ym mlynyddoedd pedwar a phump i gael cylchdroeon o hyfforddiant clinigol arbenigol am gyfnod cyfyngedig.

Mae gan y Coleg Milfeddygaeth dair adran academaidd a chlinigol eithriadol. Mae’r darlithwyr ymhob adran ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r Coleg Milfeddygol nid yn unig yn ymchwilwyr a chlinigwyr ar lwyfan byd-eang sy’n llwyr ymroddedig i’w meysydd; y maent hefyd yn weithwyr proffesiynol arbennig o gymwysedig. Ym Mhrifysgol Aberystwyth, bydd myfyrwyr yn elwa o ddefnyddio ffermydd eang y Brifysgol, canolfan geffylau Lluest a chyfleusterau addysgu eraill.

Y ffrydiau sy’n sail i’r addysgu yw:

O’r flwyddyn gyntaf i’r drydedd:

• Egwyddorion Gwyddoniaeth

• Symudiadau (Locomotor)

• Cardiofasgwlaidd a resbiradol

• Troethgenhedlol: arennol

• Troethgenhedlol: atgenhedlu

• Y system ymborthol

• Niwroleg a synhwyrau arbennig

• Lymfforeticwlaidd a gwaedfagol

• Croen

• Meddyginiaeth poblogaeth ac iechyd cyhoeddus milfeddygol (PMVPH)

• Meddyginiaeth ar sail ysgolheictod.

 

Yn ystod y bedwaredd a’r bumed flwyddyn:

Bydd y rhan fwyaf o’r addysgu yn y ddwy flynedd olaf ar ffurf cylchdroeon clinigol, lle byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach yn rhan o dîm clinigol. 

Byddwch yn canolbwyntio ar:

• Baratoi am y cylchdro

• Cylchdroeon clinigol o fewn i’r sefydliad

• Astudiaethau Proffesiynol

• Meddyginiaeth Poblogaeth ac Iechyd Cyhoeddus Milfeddygol.

Addysgu Ymarferol a Chlinigol

Efrydiau Allanol Hwsmonaeth Anifeiliaid (AHEMS)


Ymgymerir ag AHEMS yn ystod tair blynedd gyntaf y rhaglen. Mae lleoliadau AHEMS wedi’u llunio i’ch cynorthwyo i gadarnhau’r hyn a ddysgoch am hwsmonaeth anifeiliaid, i ddatblygu sgiliau trin anifeiliaid, a dysgu am ddiwydiannau anifeiliaid. Rhaid cwblhau 12 wythnos o AHEMS cyn cael mynediad i drydedd flwyddyn y cwrs. Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o anghenion y byd milfeddygol yng Nghymru, bydd o leiaf 6 wythnos o’r AHEMS yn cael eu cyflawni yng Nghymru.

Efrydiau Allanol Clinigol (ClinEMS)


ClinEMS yw’r cyfnod a neilltuir i ennill profiad clinigol ymarferol ym mlynyddoedd olaf eich rhaglen filfeddygol, i ategu eich dysgu a’ch profiad clinigol. Trwy gyfrwng ClinEMS byddwch yn ennill profiad mewn amrywiaeth o sefydliadau gwahanol, clinigol a chysylltiedig â milfeddygaeth, lle byddwch yn cadarnhau’r hyn a ddysgoch am ddiagnosis a rheoli clefydau anifeiliaid, yn gwella eich sgiliau clinigol ymarferol, ac yn cael gwell dealltwriaeth o’r ffordd y mae sefydliadau milfeddygol yn gweithredu.

Byddwch yn ymgymryd â lleoliadau ClinEMS ym mlynyddoedd tri, pedwar a phump y rhaglen BVSc, sef cyfanswm o 26 wythnos mewn lleoliadau. Er mwyn cael gwell dealltwriaeth ynglŷn â milfeddygfeydd yng Nghymru, bydd o leiaf 13 wythnos o’r ClinEMS yn cael eu cyflawni yng Nghymru.

Cylchdroeon clinigol o fewn i’r sefydliad

Yn ystod dwy flynedd olaf y cwrs, bydd eich profiad clinigol yn canolbwyntio ar:

 • arsylwi, trafod a phrofiad ymarferol o fod yn aelod o’r tîm clinigol yn ysbytai’r Coleg Milfeddygaeth, ac mewn sefydliadau clinigol y mae’r Coleg yn bartner iddynt
 • lleoliadau mewn meddygfeydd milfeddygol
 • presenoldeb mewn darlithoedd, seminarau a gweithdai
 • cwblhau prosiect ymchwil sylweddol

Modiwlau

Y flwyddyn gyntaf:

 • Professional Studies & Evidence Based Medicine (Year 1)
 • Animal Husbandry
 • Alimentary, Endocrine & Urogenital Systems (Year 1)
 • Cardiovascular, Respiratory & Locomotor Systems (Year 1)
 • Neurology, Ophthalmology & Special Senses
 • Principles of Science (Year 1)
 • Population Medicine & Veterinary Public Health.

 

Yr ail flwyddyn:

 • Alimentary, Endocrine & Urogenital Systems (Year 2)
 • Cardiovascular, Respiratory & Locomotor Systems (continued from Year 1)
 • Principles of Science (continued from Year 1)
 • Professional Studies & Evidence Based Medicine continued from Year 1).

 

Y drydedd flwyddyn:

 • Alimentary
 • Population medicine and veterinary public health
 • Reproduction
 • Cardiovascular and respiratory
 • Skin
 • Locomotor
 • Neurology and special senses
 • Lymphoreticular and haemopoietic
 • Principles of science
 • Professional studies.

Y bedwaredd flwyddyn:

The majority of teaching during the fourth and fifth years of the programme is in the form of clinical rotations, where you will work in small groups in a variety of clinical environments.  

 • Lymphoreticular and haemopoietic
 • Urogenital: renal
 • Endocrine
 • Population medicine and veterinary public health
 • Rotation preparation
 • Intramural clinical rotations.

Ybumed flwyddyn:

 • Professional studies
 • Intramural clinical rotations.

Cyflogadwyedd

Mae Coleg Brenhinol y Milfeddygon yn sicrhau ansawdd graddau milfeddygaeth y Deyrnas Gyfunol (DG) er mwyn gwneud yn sicr bod llawfeddygon milfeddygol yn gymwys i’r gwaith wrth raddio, ac yn ymuno â Chofrestr y Coleg (RCVS).

Dim ond unigolion sydd wedi’u cofrestru gyda’r Coleg sydd â’r hawl i’w galw eu hunain yn llawfeddygon milfeddygol a, gyda rhai eithriadau, i weithio mewn llawfeddygaeth filfeddygol yn y DG. Mae’r Coleg Milfeddygaeth, Prifysgol Aberystwyth a Choleg y Milfeddygon yn cydweithio’n agos i sicrhau bod y cwrs BVSc yn cwrdd â’r safonau angenrheidiol, fel y gall Coleg y Milfeddygon roi achrediad cyflawn iddo yn 2026 pryd y bydd y myfyrwyr cyntaf yn graddio.

Mae graddedigion yn datblygu gwybodaeth wyddonol ddofn y gellir ei chymhwyso i nifer o lwybrau gyrfa, gan gynnwys milfeddygfeydd clinigol cymysg, milfeddygfeydd ceffylau, milfeddygfeydd fferm/da byw, ymchwil filfeddygol, iechyd cyhoeddus a pholisi milfeddygol, y diwydiant fferyllol, diogelwch bwyd a diogelu meddyginiaethau. Yn ogystal â hyn, ar ôl hyfforddi yn rhannol yng Nghymru trwy gydol y cwrs gradd, bydd graddedigion yn hynod addas i barhau â’u gyrfa mewn milfeddygfeydd a sefydliadau a chyda cyflogwyr milfeddygol eraill yng Nghymru.

Cynnig nodweddiadol

Gofynion mynediad Safon Uwch: AAA (i gynnwys Bioleg a Chemeg) a thrydydd pwnc na ddylai orgyffwrdd â Bioleg na Chemeg, ar wahân i Astudiaethau Cyffredinol.