Cwestiynau Cyffredin

Popeth sydd angen i chi ei wybod am radd Gwyddor Filfeddygol BVSc Aberystwyth a RVC.

Beth mae'r cwrs yn ei gwmpasu?

Mae rhaglen y cwrs Baglor Milfeddygaeth (BVSc) yn cynnig hyfforddiant gwyddonol a chlinigol blaengar mewn meddygaeth filfeddygol. Mae'r cwrs cyffrous hwn yn cyflwyno agwedd ffres trwy ddwyn ynghyd newidiadau technegol, cynnydd clinigol a gwyddonol, a dulliau dysgu ac addysgu ysgogol sy'n rhoi pwyslais ar baratoi'r myfyrwyr ar gyfer gweithio mewn meddygfeydd milfeddygol gwledig cymysg.

Byddwch yn ennill dealltwriaeth drwyadl o'r wyddoniaeth sy'n sail i ymarfer ac ymchwil filfeddygol, yn datblygu doniau sylfaenol datrys problemau, dawn i gyfathrebu a gweithio mewn tîm.  Yn ysbytai a meddygfeydd cysylltiol y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, byddwch yn cael y profiad ymarferol ehangaf gorau posibl.

Bydd y rhaglen gynhwysfawr hon yn eich cynorthwyo i feithrin dealltwriaeth o egwyddorion biolegol sylfaenol swyddogaethau corfforol a chlefydau, a'r gallu i wahaniaethu rhwng y patholegol a'r arferol, i atal clefydau a rheoli'n ddiogel y prosesau cynhyrchu anifeiliaid. Fe fyddwch hefyd yn archwilio cyfleoedd i ymestyn gwybodaeth filfeddygol trwy ymchwil, a datblygu'r arbenigedd i wneud diagnosis, trin clefydau a lleddfu dioddefaint ochr yn ochr â'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen arnoch i weithio a chyfathrebu'n effeithiol wrth weithio.

Pa mor hir yw'r cwrs?

Mae rhaglen y cwrs Baglor Milfeddygaeth (BVSc) yn gwrs pum mlynedd amser llawn.

Ymhle y bydda i'n yn astudio?

Yn y ddwy flynedd gyntaf byddwch yn Aberystwyth yn astudio gwyddorau milfeddygol sylfaenol, yn meithrin sgiliau cychwynnol wrth drin ac archwilio ceffylau, anifeiliaid fferm ac anifeiliaid anwes, yn ogystal â datblygu eich dawn gyfathrebu a gweithio mewn tîm.

Ym mlynyddoedd tri, pedwar a phump byddwch yn astudio ar Gampws y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol yn Hertfordshire, lle byddwch yn ennill gwybodaeth a sgiliau ymarferol mewn gwyddor glinigol sy'n angenrheidiol er mwyn ichi allu cymryd rhan gyflawn mewn meddygfa glinigol, meddygfeydd cydweithredol, ac mewn milfeddygfeydd preifat.

Yn ystod blwyddyn 4 neu 5 byddwch yn dod nôl i Aberystwyth i gyflawni cylchdro craidd yng Nghymru, sydd â phwyslais ar dda byw.

Pa addysgu ymarferol a chlinigol a gynhwysir ar y cwrs?

Efrydiau Allanol Hwsmonaeth Anifeiliaid (AHEMS):  Ymgymerir ag AHEMS yn ystod dwy flynedd gyntaf y rhaglen. Mae lleoliadau AHEMS wedi'u llunio i'ch cynorthwyo i gadarnhau'r hyn a ddysgoch am hwsmonaeth anifeiliaid, datblygu sgiliau trin anifeiliaid, a dysgu am ddiwydiannau anifeiliaid. Rhaid cwblhau 12 wythnos o AHEMS cyn cael mynediad i flwyddyn 3 y cwrs. Er mwyn cael gwell dealltwriaeth o anghenion y byd milfeddygol yng Nghymru, bydd o leiaf 6 wythnos o'r AHEMS yn cael eu cyflawni yng Nghymru.

Efrydiau Allanol Clinigol (ClinEMS):  Byddwch yn ymgymryd â lleoliadau ClinEMS ym mlynyddoedd tri, pedwar a phump y rhaglen BVSc (cyfanswm o 26 wythnos mewn lleoliadau). Er mwyn cael gwell dealltwriaeth ynglŷn â milfeddygfeydd yng Nghymru, bydd o leiaf 13 wythnos o'r ClinEMS yn cael eu cyflawni yng Nghymru.

Beth yw'r gofynion mynediad nodweddiadol?

AAA mewn tri phwnc Safon Uwch, i gynnwys Bioleg a Chemeg. 

Mae Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru yn dderbyniol ochr yn ochr â Safon Uwch mewn Bioleg a Chemeg.

Ar ben hyn, bydd ar ymgeiswyr angen gradd 7(A) mewn 5 TGAU, i gynnwys 7-7 mewn Gwyddoniaeth Gyfun/AA mewn Gwyddoniaeth (Dyfarniad Dwbl) neu Bioleg a Chemeg neu Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol.  Bydd angen gradd 6 (B) o leiaf mewn Mathemateg ac Iaith Saesneg.

I gael manylion am gymwysterau eraill a fyddai'n cael eu hystyried, e-bostiwch:
gwybodaeth-milfeddygaeth@aber.ac.uk 

Sut mae gwneud cais?

Gellir cyflwyno ceisiadau trwy UCAS o ddechrau mis Medi ymlaen.

Bydd y cyfnod ymgeisio yn cau am 18.00 (Deyrnas Gyfunol) ddydd Iau 15 Hydref 2020.

A fydd angen profiad gwaith?

I wneud cais am y cwrs Baglor Milfeddygaeth (BVSc) bydd angen ichi gael profiad gwaith blaenorol er mwyn bod wedi datblygu sgiliau trin anifeiliaid a chael amgyffred o waith milfeddygon.

Cyn gwneud cais, rhaid bod wedi cwblhau'r isafswm gofynion canlynol:

  • Cyfanswm o 70 awr (e.e. 10 diwrnod gwaith llawn) o brofiad gwaith (cyflogedig neu wirfoddol) mewn un neu fwy milfeddyga
  • Cyfanswm o 70 awr mewn un neu fwy o amgylcheddau gwaith anghlinigol gydag anifeiliaid byw (ni chyfrifir y cartref/busnes teuluol/perchen ar anifail anwes). Yn rhan o'r 70 awr o amgylchedd gwaith anghlinigol, rhaid cael o leiaf 35 awr yn gysylltiedig ag anifeiliaid fferm neu geffylau.

Rhaid i'r cyfuniad 140 awr gael eu cyflawni o fewn y cyfnod 18 mis yn union cyn y dyddiad cau i wneud y cais. Croesewir profiad cynharach ond ni fydd yn cyfrif tuag at yr amod 140 awr.

Rydym yn eich annog i feddwl yn greadigol am yr amgylcheddau gwaith a bydd gennym ddiddordeb i glywed am unrhyw brofiadau sydd wedi cynorthwyo i roi ichi ymwybyddiaeth o swyddogaeth milfeddyg yn y byd ehangach.

 Gall enghreifftiau o amgylcheddau gwaith anghlinigol gynnwys, ymhlith pethau eraill: cynel, cathdy, lloches anifeiliaid, fferm wledig neu drefol, stabl, siop anifeiliaid anwes, wyna, gofal dwys am dda byw, lladd-dy, labordy ymchwil anifeiliaid, parc bywyd gwyllt, sw, ac yn y blaen Does dim angen cael profiad ymhob un o'r meysydd hyn.

Bydd pawb sy'n gwneud cais trwy UCAS yn gorfod cwblhau Ffurflen Atodol i Ymgeiswyr ar-lein erbyn 15 Hydref 2020.

A fydd cyfweliad yn rhan o'r broses ymgeisio am y cwrs?

Rhaid i ymgeiswyr ar y rhestr fer ddod i gyfweliad os cânt eu gwahodd ac ni cheir derbyn cynnig heb ddod i gyfweliad. Cynhelir y cyfweliadau ym Mhrifysgol Aberystwyth (dyddiadau i'w cadarnhau).

Ar adeg y cyfweliad, bydd angen i'r ymgeiswyr ddod â'u pasbort, tystysgrif wreiddiol eu canlyniadau TGAU a (os ydynt wedi'u cwblhau) Safon Uwch, neu gymwysterau cyfwerth, a llythyrau geirda ar gyfer isafswm y gofynion profiad gwaith.

Faint yw'r ffioedd dysgu?

Bydd ffioedd y flwyddyn academaidd 2021/2022 yn cael eu cyhoeddi yn y Gwanwyn 2020.