14.1 Cyflwyniad

1. Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymrwymedig i sicrhau profiad addysgol o ansawdd uchel i’w holl fyfyrwyr, a hynny gyda chefnogaeth gwasanaethau a chyfleusterau academaidd, gweinyddol a lles priodol. Fodd bynnag, efallai y bydd achlysuron pan fydd myfyrwyr yn anfodlon ar y gwasanaethau neu’r cyfleusterau dysgu ac addysgu a ddarperir. Cred Prifysgol Aberystwyth y dylai myfyrwyr fod â hawl i gael system effeithiol ar gyfer delio â chŵynion ac y dylent deimlo y gallant wneud cwyn, yn sicr eu meddyliau y bydd ymchwiliad teg i’r gŵyn honno.

2. At ddibenion y weithdrefn hon, diffinnir cwyn gan fyfyriwr fel ‘mynegiant o anfodlonrwydd gan un neu fwy o fyfyrwyr ynghylch gweithredu neu ddiffyg gweithredu gan y Brifysgol, neu am safon y gwasanaeth a ddarperir gan y Brifysgol neu ar ei rhan’.

3. Mae materion y gellir eu hystyried o dan y weithdrefn yn cynnwys agweddau ar brofiad dysgu ac addysgu’r myfyriwr; materion yn ymwneud â’r gwasanaethau a’r cyfleusterau a gynigir gan y Brifysgol.

4. Mae materion na ellir eu hystyried o dan y weithdrefn yn cynnwys apeliadau academaidd yn erbyn penderfyniad bwrdd arholi; derbyn myfyrwyr; cwynion yn erbyn Undeb y Myfyrwyr; cwynion sy’n amau barn academaidd; ceisiadau i adael llety’r Brifysgol ac apeliadau cysylltiedig; cwynion yn codi o benderfyniadau a wnaed o dan Bolisi Addasrwydd Myfyrwyr i Fynychu’r Brifysgol/Dychwelyd i Astudio, a Rheoliadau Disgyblu’r Brifysgol.

5. Os derbynnir unrhyw gwynion lle teimlir y dylid neu y gellid ymdrin â’r achos trwy weithdrefn arall o eiddo’r Brifysgol, bydd y myfyriwr yn derbyn hysbysiad ysgrifenedig, a bydd yr achos yn cael ei drosglwyddo i’r unigolion/adrannau priodol o fewn y Brifysgol.