14.4 Y Weithdrefn delio â chŵyn gan fyfyriwr

1. Mae’r Weithdrefn yn cynnwys tri cham:

(i) Cam 1: Datrysiad cynnar

(ii) Cam 2: Lefel ffurfiol

(iii) Cam3: Adolygiad terfynol

2. Ar gais y myfyriwr, bydd llythyr Cwblhau Gweithdrefnau’n cael ei anfon gan y Brifysgol i’r myfyriwr ar ôl i’r holl weithdrefnau mewnol gael eu cwblhau (y tri cham). Bydd yn rhoi gwybod i’r myfyriwr am ganlyniad eu cwyn a’u hawl i ofyn i Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol ystyried sut y mae’r Brifysgol wedi ymdrin â’r gŵyn os ydynt yn teimlo bod hyn yn angenrheidiol.

3. Mae’r Brifysgol yn tanysgrifio i’r cynllun annibynnol ar gyfer adolygu cwynion myfyrwyr. Os bydd myfyriwr yn anfodlon â’r canlyniad, bydd modd iddynt wneud cais am adolygiad o’u cwyn i Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol ar gyfer Addysg Uwch (OIA) os yw’r gŵyn y maent yn ei chyflwyno i’r OIA yn gymwys yn ôl ei Rheolau. Noder y bydd yr OIA fel rheol ond yn adolygu materion yr ymdriniwyd â hwy drwy weithdrefnau mewnol y Brifysgol.