4.8 Graddau Sylfaen: Confensiynau ar gyfer Camu Ymlaen (FDSC ac FDA)

Blwyddyn Un – Gofynion i drosglwyddo i’r Flwyddyn Olaf

1. Bydd myfyrwyr yn pasio Blwyddyn Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a ganlyn yn yr asesiadau ar gyfer modiwlau Blwyddyn Un:

(i) ennill marc o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau 

a

(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf.

2. Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll. Dim ond hyd at 40% o’r marciau y gellir eu cael wrth ailsefyll. Serch hynny, bydd rhaid iddynt fod wedi pasio o leiaf 60 credyd i gael caniatâd i gael eu hasesu ym mis Awst. Os ydynt wedi pasio llai na 60 o gredydau, bydd rhaid iddynt ail-wneud y flwyddyn gyntaf.

Blwyddyn Un – Gofynion i wneud Profiad Gwaith (FDSc yn unig)

3. Graddau FDSc Dwy Flynedd: Caniateir i fyfyrwyr gamu ymlaen i’r cyfnod profiad gwaith chwe wythnos (lle mae hyn yn berthnasol) ond ni chaniateir iddynt fynd i’r flwyddyn derfynol hyd nes iddynt fodloni’r holl amodau uchod (h.y. caniateir ail-wneud uchafswm o 20 credyd yn unig o fodiwlau Blwyddyn Un a fethwyd, tra eu bod yn astudio yn y Flwyddyn Olaf, yn amodol ar y cyfyngiad ar y cyfleoedd ailsefyll).

4. Graddau Tair Blynedd: Caniateir i fyfyrwyr gamu ymlaen i’r flwyddyn Ryng-gwrs ar yr amod eu bod wedi pasio o leiaf 60 credyd yn y flwyddyn gyntaf, ond ni chaniateir iddynt gamu ymlaen i’r Flwyddyn Olaf hyd nes iddynt fodloni’r holl amodau uchod (h.y. caniateir ail-wneud uchafswm o 20 credyd yn unig o fodiwlau Blwyddyn Un a fethwyd, tra eu bod yn astudio yn y Flwyddyn Olaf, yn amodol ar y cyfyngiad ar y cyfleoedd ailsefyll).

I fod yn gymwys i gael Gradd Sylfaen – Myfyrwyr a ddechreuodd y Flwyddyn Derfynol CYN mis Medi 2017

5. Cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% gan basio 200 credyd o 240 credyd yn ystod Blwyddyn Un a’r Flwyddyn Olaf, ac eithrio unrhyw gredydau a geir yn ystod lleoliad blwyddyn ryng-gwrs.

6. Peidio â methu mwy nag 20 credyd yn eu Blwyddyn Olaf.

7. Pasio’r flwyddyn Ryng-gwrs yn y cynllun Gradd Sylfaen tair blynedd.

8. Fel arfer, dim ond un cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau, a hynny i gael marc pasio moel o 40%.

9. Rhaid cymryd cyfleoedd i ailsefyll ar gyfer marc pasio moel yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn, a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

10. Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll f. Gall myfyrwyr sydd ddim eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.

11. Ni chaiff myfyrwyr ailsefyll y Flwyddyn Olaf â llechen lân ond ni fydd cyfyngu ar nifer y credydau y gellir eu hailsefyll fis Awst. 

I fod yn gymwys i gael Gradd Sylfaen – Myfyrwyr a ddechreuodd y Flwyddyn Derfynol ERS mis Medi 2017

12. Cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% gan basio 200 credyd o 240 credyd yn ystod Blwyddyn Un a’r Flwyddyn Olaf, ac eithrio unrhyw gredydau a geir yn ystod lleoliad blwyddyn ryng-gwrs.

13. Peidio â methu mwy nag 20 credyd yn eu Blwyddyn Olaf.

14. Pasio’r flwyddyn Ryng-gwrs yn y cynllun Gradd Sylfaen tair blynedd.

15. Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau (gydag arwydd ailsefyll f), a hynny i gael marc pasio moel o 40%. Dylid cymryd y cyfleoedd ailsefyll hyn ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

16. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn (gydag arwydd ailsefyll h), a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

17. Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll f. Gall myfyrwyr sydd ddim eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.

18. Ni chaiff myfyrwyr ailsefyll y Flwyddyn Olaf â llechen lân ond ni fydd cyfyngu ar nifer y credydau y gellir eu hailsefyll fis Awst.

Dosbarthu Gradd: Myfyrwyr a ddechreuodd y Radd Sylfaen CYN Medi 2014

19. Nid yw’r Radd Sylfaen yn cael ei graddio, ond mae’r modiwlau unigol yn cael eu graddio (Pasio 40 – 54%, Teilyngdod 55-69%, neu Ragoriaeth 70% ac uwch).

Dosbarthu Gradd: Myfyrwyr a ddechreuodd y Radd Sylfaen AR ÔL Medi 2014

20. Bydd y Radd Sylfaen gyfan yn cael ei dyfarnu ar sail cyfartaledd wedi’i bwysoli o farciau’r holl fodiwlau, fel Pasio (40-54%), gyda Theilyngdod (55-69%) neu gyda Rhagoriaeth (70% ac uwch).

21. Wrth gyfrif y marc cyfartaledd wedi’i bwysoli bydd y rheolau a ganlyn yn berthnasol.

22. Bydd marciau yn cael eu pwysoli yn unol â gwerth credydol pob modiwl (h.y. bydd gan fodiwlau 20 credyd bwysau ddwywaith mwy na modiwlau 10 credyd, a.y.y.b.).

23. Bydd marciau yn cael eu trefnu mewn ‘rhaeadr’ yn unol â’r rheolau a ganlyn:

Gradd Sylfaen Dwy Flynedd

24.

Band 3:     Bydd yr 80 credyd gorau ar Lefel Dau yn derbyn pwysoliad o 3.

Band 2:     Bydd gweddill credydau Lefel Dau, a 40 credyd gorau Lefel Un, yn derbyn pwysoliad o 2.

Band 1:     Bydd gweddill credydau Lefel Un yn derbyn pwysoliad o 1.

Gradd Sylfaen Tair Blynedd

25.

Band 3:     Bydd yr 80 credyd gorau ar Lefel Dau yn derbyn pwysoliad o 3.

Band 2:     Bydd gweddill credydau Lefel Dau, a 40 credyd gorau Lefel Un, yn derbyn pwysoliad o 2.

Band 1:     Bydd gweddill credydau Lefel Un yn derbyn pwysoliad o 1.

Band S:     (120 credyd) gyda phwysoliad o 0.5 neu’r hyn a benderfynir gan yr Adran.

26. Wrth ddyrannu marciau i Fandiau, ni fydd yr un marc Lefel Un yn gallu ymddangos mewn Band uwch na’r band y mae marc Lefel Dau yn ymddangos ynddo.

Y Trothwy (Confensiynau Graddau Sylfaen)

27. Mae’r rheolau a ganlyn yn berthnasol wrth weithredu’r Trothwy:

Pwysau Marciau

28. Pan fydd cyfartaledd rhaeadr myfyrwyr o fewn 1%* i unrhyw ffin, RHAID eu codi i’r dosbarth uwch, ar yr amod eu bod yn bodloni un o’r gofynion hyn:

NAILL AI mae o leiaf 50% o gredydau yn eu crynswth, ac eithrio Blwyddyn Ryng-gwrs, yn y dosbarth uwch neu drosodd

NEU

mae o leiaf 80 credyd o blith y 120 credyd olaf yn y dosbarth uwch neu drosodd.

Amgylchiadau arbennig

29. Pan fydd cyfartaledd rhaeadr myfyrwyr o fewn 2% i unrhyw ffin, CANIATEIR eu codi i’r dosbarth uwch ar argymhelliad y Bwrdd Arholi, os yw salwch neu amgylchiadau tosturiol eraill wedi effeithio ar eu perfformiad (er enghraifft amgylchiadau personol neu deuluol), a’r rheini heb gael eu hystyried eisoes pan gadarnhawyd marciau modiwlau unigol.

30. At ddibenion y rheol hon, caiff cyfartaleddau rhaeadr a ddangosir hyd at un pwynt degol er gwybodaeth i’r byrddau arholi eu talgrynnu i fyny (0.5 ac yn uwch) neu i lawr (<0.5) i’r cyfanrif agosaf.

31. Ni ddylid defnyddio’r Trothwy ond pan ddaw amgylchiadau arbennig neu academaidd i’r amlwg, na chawsant eisoes eu hystyried pan gadarnhawyd marciau modiwlau unigol.

32. Dylid cadw cofnod o bob penderfyniad, naill ai o blaid neu yn erbyn ymhob achos ymylol, fel y gellir amddiffyn y penderfyniad yn y dyfodol os oes angen.

33. Pan fo byrddau adrannol yn gwybod am amgylchiadau arbennig, ond nad ydynt yn eu cymryd i ystyriaeth wrth bennu marciau a chaniatáu ailsefyll, dylai’r achosion unigol gael eu trafod a’u cofnodi ym Mwrdd Arholi’r Senedd yn y semester pan fydd y broblem yn codi. Pan fo myfyrwyr o fewn 2% i’r categori uwch, ni ddylid eu codi i’r categori uwch ar sail amgylchiadau arbennig oni bai fod y broblem wedi’i thrafod a’i chofnodi ar yr adeg y bu iddi godi NEU os nad oedd y broblem yn hysbys i’r byrddau arholi blaenorol.

Symud Ymlaen i gynlluniau baglor

34. Ar ôl cwblhau’r FDSc bydd gan bob myfyriwr y cyfle i symud ymlaen i ail flwyddyn cynllun gradd Anrhydedd priodol. At hyn, gellir cynnig i fyfyrwyr symud yn uniongyrchol i flwyddyn olaf cynllun gradd Anrhydedd priodol fel a ganlyn.

35. Rhaid bod myfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer FDSc dosbarthiadol wedi sicrhau Teilyngdod o leiaf yn y dosbarth cyffredinol, a derbyn geirda cefnogol gan Bwyllgor y Cynllun.

36. Rhaid bod myfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer FDSc annosbarthiadol wedi sicrhau graddau Teilyngdod neu uwch yn 180 o gredydau o leiaf (ac eithrio’r Rhaglen Profiad Gwaith), neu sicrhau graddau Teilyngdod neu uwch yn o leiaf 90 credyd o blith modiwlau’r flwyddyn olaf, a derbyn geirda cefnogol gan Bwyllgor y Cynllun.

37. Ar ôl cwblhau’r FDA bydd gan bob myfyriwr y cyfle i symud ymlaen i drydedd flwyddyn cynllun gradd Anrhydedd priodol, ar yr amod eu bod wedi bodloni'r gofynion symud ymlaen arferol sy’n weithredol wrth i israddedigion symud o flwyddyn dau i flwyddyn tri y cynllun BA.