4.12 Rheolau ar gyfer Dyfarniadau Uwchraddedig

Myfyrwyr a ddechreuodd eu Graddau Meistr Drwy Gwrs CYN mis Medi 2013

1. I fod yn gymwys i gamu ymlaen i gyfnod y traethawd estynedig / prosiect ar gynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs rhaid i’r myfyriwr gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol o 50% o leiaf

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 80 credyd a astudiwyd yn Rhan Un Cynllun Uwchraddedig Drwy Gwrs, gan gynnwys unrhyw rai o’r modiwlau craidd y mae’r Adran wedi nodi bod rhaid cael 50% o leiaf i’w pasio.

2. I gyrraedd lefel Rhagoriaeth yn Rhan Un Cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs, rhaid i’r myfyriwr gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol o 70% o leiaf

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 80 credyd a wnaed yn Rhan Un Cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs, gan gynnwys unrhyw ofynion craidd a bennwyd gan yr Adrannau.

3. I gael gradd Meistr, rhaid i’r myfyriwr basio Rhan Un a Rhan Dau.

4. I gael Gradd Meistr gyda Rhagoriaeth, rhaid i‘r myfyriwr ennill marc cyffredinol o 70% o leiaf a bod wedi ennill o leiaf 65% yn Rhan Un ac o leiaf 70% yn Rhan Dau. [I gyfrifo’r marc cyffredinol, bydd i Ran Un a Rhan Dau yr un pwysoliad.]

5. Gall myfyrwyr nad ydynt yn bodloni’r gofynion ar gyfer Rhagoriaeth ond sy’n ennill marc cyffredinol o 60% neu ragor ennill gradd Meistr â Theilyngdod (ymgeiswyr sy’n dechrau o fis Medi 2009).

6. Ni fydd myfyriwr a fethodd Rhan Un neu Ran Dau ar yr ymgais gyntaf yn gymwys i gael Rhagoriaeth na Theilyngdod.

7. I fod yn gymwys i gael Diploma Uwchraddedig, rhaid i’r myfyriwr gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol o 50% o leiaf mewn modiwlau a ddysgir sy’n werth 120 o gredydau

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 80 credyd yn Rhan Un, gan gynnwys y modiwlau hynny a bennwyd yn fodiwlau craidd ar gyfer y Diploma Uwchraddedig.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i gael Rhagoriaeth.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60 – 69% yn gymwys i gael Teilyngdod (y rheini sydd wedi dechrau ers mis Medi 2009).

8. I fod yn gymwys i gael Tystysgrif Uwchraddedig, rhaid i’r ymgeisydd gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol o 50% o leiaf mewn modiwlau a ddysgir sy’n werth 60 credyd

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 40 credyd o blith y 60 credyd a asesir ar gyfer y Dystysgrif, gan gynnwys y modiwlau hynny a bennwyd yn fodiwlau craidd ar gyfer y Dystysgrif.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i gael Rhagoriaeth.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60 – 69% yn gymwys i gael Teilyngdod (y rheini sydd wedi dechrau ers mis Medi 2009).

9. Bydd myfyrwyr sy’n ailsefyll modiwlau a fethwyd yn medru ennill uchafswm o 50% ym mhob un.

Myfyrwyr sydd wedi dechrau Gradd Meistr ERS mis Medi 2013

10. I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs, rhaid i’r myfyriwr gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 50% o leiaf

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd o’r cyfanswm o 180 credyd a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

11. I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs gyda Theilyngdod, rhaid i’r myfyriwr gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 60% o leiaf

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd o’r modiwlau a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

12. I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs gyda Rhagoriaeth, rhaid i fyfyriwr gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 70% o leiaf

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd o’r modiwlau a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

13. I fod yn gymwys i gael Diploma Uwchraddedig, rhaid i fyfyriwr nad yw wedi cwblhau’r traethawd estynedig neu brosiect cyfatebol gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 50% o leiaf dros y 120 o gredydau drwy gwrs;

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 100 credyd.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i gael Rhagoriaeth.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60 – 69% yn gymwys i gael Teilyngdod.

14. I fod yn gymwys i gael Tystysgrif Uwchraddedig, rhaid i fyfyriwr sy’n gadael ar ôl cwblhau 60 credyd gael:

(i) cyfartaledd wedi’i bwysoli o 50% o leiaf dros y 60 credyd

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 40 credyd

(iii) cwblhau credyd ar Lefel 7 Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru yn llwyddiannus (AU Lefel M gynt).

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i gael Rhagoriaeth.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60 – 69% yn gymwys i gael Teilyngdod.

15. Bydd myfyriwr sydd wedi cwblhau 180 credyd ond nad yw wedi bodloni’r gofynion i gael Gradd Meistr yn gymwys i gael Diploma neu Dystysgrif Uwchraddedig os yw:

(i) wedi cwblhau 100 credyd gan gael marciau o 50% neu fwy (Diploma)

(ii) wedi cwblhau 40 credyd gan gael marciau o 50% neu fwy a bod y credydau a gwblhawyd yn llwyddiannus yn rhai ar Lefel 7 Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (AU Lefel M gynt (Tystysgrif)).

Ni fydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau’r 180 credyd i gyd yn gymwys i gael Teilyngdod neu Ragoriaeth os nad ydynt yn gymwys i gael gradd Meistr ond eu bod yn gymwys i gael dyfarniad canolradd, sef Tystysgrif neu Ddiploma.

Cywiro methiant

16. Caiff myfyrwyr sy’n ailsefyll modiwlau a fethwyd wneud hynny unwaith i gael marc uchaf o 50% (ac eithrio pan fydd amgylchiadau arbennig wedi’u derbyn).

Trothwy

17. Pan fydd myfyrwyr wedi cwblhau 180 credyd, ac wedi cyflwyno amgylchiadau arbennig, gall y Byrddau Arholi ddyfarnu gradd Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth i’r rheini y mae eu cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli hyd at 2% islaw’r ffin, a phan fydd gofynion eraill wedi’u bodloni, sef:

Gellir ystyried rhoi gradd LLWYDDO i rai â chyfartaledd o 47.5 – 49.4%

Gellir ystyried rhoi gradd TEILYNGDOD i rai â chyfartaledd o 57.5 – 59.4%

Gellir ystyried rhoi gradd RHAGORIAETH i rai â chyfartaledd o 67.5 – 69.4%

18. Pan fydd yn gwneud argymhellion o’r fath o fewn y trothwy o 2%, rhaid i’r Bwrdd Arholi fod yn fodlon y byddai’r myfyriwr wedi cyrraedd y safon ofynnol pe na bai’r amgylchiadau arbennig wedi effeithio’n andwyol ar ei berfformiad.

Myfyrwyr sydd wedi dechrau Gradd Meistr ERS Mis Medi 2018

19. I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs, rhaid i’r myfyriwr gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 50% o leiaf

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd o’r cyfanswm o 180 credyd a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

20. I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs gyda Theilyngdod, rhaid i’r myfyriwr gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 60% o leiaf

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd o’r modiwlau a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

21. I basio Gradd Meistr Drwy Gwrs gyda Rhagoriaeth, rhaid i’r myfyriwr gael:

(i) cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 70% o leiaf

(ii) marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 160 credyd a wneir mewn cynllun Gradd Meistr Drwy Gwrs.

22. I fod yn gymwys i gael Diploma Uwchraddedig, rhaid i fyfyriwr:

(i) gwblhau lleiafswm o 120 credyd

(ii) gael marciau o 50% neu fwy mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 100 credyd

(iii) gael cyfartaledd wedi’i bwysoli o 50% o leiaf dros 120 credyd.

Os oes mwy na 120 o gredydau wedi eu cwblhau, defnyddir y 120 credyd o farciau uchaf er mwyn cyfrifo’r marc cyffredinol, a hynny er mwyn penderfynu a yw’r diploma wedi ei basio a dosbarth y dyfarniad.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i gael Rhagoriaeth.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60-69% yn gymwys i gael Teilyngdod.

23. I fod yn gymwys i gael dyfarniad Tystysgrif Uwchraddedig rhaid i fyfyriwr basio lleiafswm o 60 credyd. Os yw myfyriwr wedi cwblhau mwy na 60 credyd, defnyddir y 60 credyd o farciau uchaf er mwyn cyfrifo’r marc cyffredinol a phennu dosbarth y dyfarniad.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 70% neu fwy yn gymwys i gael Rhagoriaeth.

Bydd myfyriwr sydd wedi cael marc cyffredinol o 60-69% yn gymwys i gael Teilyngdod.

Cywiro Methiant

24. Caiff myfyrwyr sy’n ailsefyll modiwlau a fethwyd wneud hynny ddwywaith i gael marc uchaf o 50% (ac eithrio pan fydd amgylchiadau arbennig wedi’u derbyn). Dyfernir bod gwaith sydd heb ei gyflwyno, yn cynnwys y traethawd hir, wedi ei fethu, a chaniateir ailsefyll hwn hefyd am farc o 50% ar gyfer y modiwl, wedi ei gapio. Fodd bynnag, nid oes modd i fyfyrwyr ailsefyll er mwyn gwella dosbarth y dyfarniad, wedi iddynt gymhwyso.

25. Bydd myfyrwyr Meistr amser-llawn yn cofrestru am gyfnod o 12 mis. Bydd ganddynt derfyn amser o dair blynedd ar y mwyaf o’r dyddiad dechrau er mwyn cwblhau’r radd. Yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf yn y flwyddyn gyntaf, mae modd iddynt ailsefyll uchafswm o 60 credyd o fodiwlau trwy gwrs a fethwyd, ond mae modd iddynt ohirio ailsefyll y modiwlau trwy gwrs. Fodd bynnag, mae’n rhaid ailsefyll y modiwlau hyn yn y flwyddyn ddilynol, un ai yn ystod y semester neu/ac yng nghyfnod ailsefyll yr haf. Mae hyn yn caniatáu hyblygrwydd i fyfyrwyr gyda’u trefniadau ailsefyll a’r traethawd hir yn y flwyddyn gyntaf.

26. Mae modd i fyfyrwyr Meistr amser-llawn sydd heb basio’r traethawd hir, neu heb ei gyflwyno o fewn y cyfnod cofrestru 12 mis, ei gyflwyno neu ei ailgyflwyno unrhyw bryd hyd at ddiwedd yr ail flwyddyn. Byddai ganddynt gyfle olaf i ailgyflwyno yn ystod y drydedd flwyddyn.

27. Caniateir ailsefyll am farciau llawn pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu cymeradwyo, a gall myfyrwyr dynnu’n ôl am gyfnod, ond disgwylir y byddant yn cwblhau o fewn 3 blynedd ar y mwyaf. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Dirprwy Is-Ganghellor gymeradwyo cyfnod pellach o 12 mis.

28. Bydd gan fyfyrwyr Meistr amser-llawn ar radd Meistr dwy flynedd uchafswm o bedair blynedd er mwyn cwblhau’r radd. Yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf yn y flwyddyn gyntaf, mae modd iddynt ailsefyll uchafswm o 60 credyd o fodiwlau trwy gwrs a fethwyd, ond mae modd iddynt ohirio ailsefyll y modiwlau trwy gwrs. Fodd bynnag, mae’n rhaid iddynt gwblhau’r rhain erbyn diwedd y drydedd flwyddyn. Mae hyn yn caniatáu hyblygrwydd i reoli asesiadau ailsefyll, ac yn cydnabod y gallai fod yn anodd i fyfyrwyr ailsefyll tra’n cwblhau lleoliadau mewn diwydiant neu’n mynychu prifysgol bartnerol. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Dirprwy Is-Ganghellor gymeradwyo cyfnod pellach o 12 mis.

29. Bydd gan fyfyrwyr ar gyrsiau Diploma a Thystysgrif gyfnod ychwanegol o 12 mis ar ôl diwedd cyfnod y cwrs er mwyn cwblhau unrhyw asesiadau ailsefyll.

30. Mae cyfnod cyrsiau ymgeiswyr Meistr rhan-amser a Dysgu o Bell yn hwy, ac mae ganddynt hyblygrwydd er mwyn ailsefyll modiwlau yn ystod y cyfnodau hynny. Dylent fod wedi cwblhau asesiadau ailsefyll unrhyw fodiwlau trwy gwrs cyn dechrau blwyddyn olaf eu terfyn amser hwyaf.

Trothwy

31. Pan fydd myfyrwyr wedi cwblhau 180 credyd, ac wedi cyflwyno amgylchiadau arbennig, gall y Byrddau Arholi ddyfarnu gradd Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth i’r rheini y mae eu cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli hyd at 2% islaw’r ffin, a phan fydd gofynion eraill wedi’u bodloni, sef:

Gellir ystyried rhoi gradd LLWYDDO i rai â chyfartaledd o 47.5% - 49.4%

Gellir ystyried rhoi gradd TEILYNGDOD i rai â chyfartaledd o 57.5-59.4%

Gellir ystyried rhoi gradd RHAGORIAETH i rai â chyfartaledd o 67.5% - 69.4

32. Pan fydd yn gwneud argymhellion o’r fath o fewn y trothwy o 2%, rhaid i’r Bwrdd Arholi fod yn fodlon y byddai’r myfyriwr wedi cyrraedd y safon ofynnol pe na bai’r amgylchiadau arbennig wedi effeithio’n andwyol ar ei berfformiad.