9.5 Cynlluniau Meistr a Ddysgir: Goruchwylio Traethodau Hir

Cyfrifoldebau’r Brifysgol

1. Bydd y Brifysgol yn gyfrifol am y canlynol:

(i) Cynigion ar gyfer traethodau hir i fod yn ddichonadwy o ran yr amserlen a'r adnoddau sydd ar gael ac i'w dyrannu i oruchwylwyr gydag arbenigedd priodol;
(ii) Caniatáu amser digonol i oruchwylwyr gyflawni eu dyletswyddau, yn arbennig lle bo'r garfan yn fawr;
(iii) Cyfarwyddyd Cyngor Ymchwil i gael ei ddilyn, pan fo'n briodol, mewn perthynas ô'r cyfleusterau sydd i fod ar gael (man astudio, llyfrgell, amgylchedd ymchwil priodol, etc);
(iv) Canllawiau ysgrifenedig i'w rhoi gyda golwg ar bresenoldeb, fframweithiau ar gyfer cyfarfodydd a disgwyliadau cyffredinol;
(v) Monitro gweithrediad yr holl ganllawiau o'r fath yn rheolaidd;
(vi) Lle bo ar fyfyrwyr angen cymorth ychwanegol gyda sgiliau iaith, y cyngor hwn i'w ddarparu fel gwasanaeth ar wahôn i ddyletswyddau'r goruchwylwyr;
(vii) Mecanwaith i fod yn ei le, lle gall myfyrwyr wneud cais am newid goruchwyliwr/wraig, a lle bydd aelod gwahanol o'r staff ar gael petai unrhyw oruchwyliwr/wraig yn absennol am gyfnod estynedig o amser;
(viii) Nifer y myfyrwyr a ddyrennir i oruchwyliwr/wraig i fod o'r fath fel y gall ef/hi fod ô'r medr i gyflawni'r cyfrifoldebau a nodir isod.

2. Bydd y Goruchwyliwr/wraig yn gyfrifol am y canlynol:

(i) Darparu cyngor a chyfarwyddyd i'r myfyriwr/wraig gyda'r bwriad o hyrwyddo cynhyrchu traethawd hir o'r safon angenrheidiol i gael gradd Athro a Ddysgir;
(ii) Y cynnig ar gyfer traethawd hir i fod o fewn maes arbenigedd y goruchwyliwr/wraig, y testun a ddewisir i'w ddiffinio mewn ymgynghoriad ô'r myfyriwr/wraig;
(iii) Y cynnig ar gyfer traethawd hir i fod yn addas i'w gwblhau o fewn yr amser penodedig;
(iv) Cytuno ar amserlen ar gyfer cyflwyno'r gwaith a threfnu cyfarfodydd rheolaidd.;
(v) Cofnod gofalus i'w gadw, mewn cytundeb rhwng y goruchwyliwr/wraig a'r myfyriwr/wraig, o bob cyfarfod ffurfiol o'r fath, gan gynnwys dyddiadau, y camau y cytunwyd arnynt a'r dyddiadau targed a osodwyd;
(vi) Gwaith i'w ddychwelyd yn unol ô'r dyddiadau targed penodedig gyda sylwadau adeiladol.

Cyfrifoldebau’r Myfyriwr/wraig

3. Bydd y myfyriwr/wraig yn gyfrifol am y canlynol:

(i) Dylai'r traethawd hir a gynhyrchir fod yn bennaf oll yn waith y myfyriwr/wraig ei hun, er ei gyflawni gyda'r fantais o gyngor ac arweiniad gan y goruchwyliwr/wraig;
(ii) Cytuno ar amserlen ar gyfer cyflwyno'r gwaith a threfnu cyfarfodydd rheolaidd;
(iii) Cofnod gofalus i'w gadw, mewn cytundeb rhwng y goruchwylir/wraig a'r myfyriwr/wraig, o bob cyfarfod ffurfiol o'r fath, gan gynnwys dyddiadau, y camau y cytunwyd arnynt a'r dyddiadau targed a osodwyd;
(iv) Cysylltu ô'r goruchwylwyr pe ystyrid bod cyfarfodydd ychwanegol yn angenrheidiol;
(v) Gwaith i'w gwblhau o fewn y fframwaith y cytunwyd arno, gydag unrhyw broblemau sy'n ymwneud ô chyflwyniad hwyr (neu anfoddhaol) i'w dwyn i sylw'r goruchwyliwr/wraig yn ysgrifenedig cyn gynted â phosibl.