11.13 Penderfyniad yr Ymgeisydd

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael Ffurflen Ymateb i Gynnig i'w dychwelyd i'r Swyddfa Derbyn Graddedigion i nodi sut yr hoffent fwrw ymlaen â'u cynnig.

1. Derbyn

Dylai ymgeiswyr sy'n bwriadu derbyn eu cynnig lenwi'r Ffurflen Ymateb i Gynnig er mwyn cadarnhau'r canlynol:

  • eu bod yn derbyn telerau'r cynnig a wneir iddynt
  • eu bod yn cytuno i ni barhau i brosesu eu data; a
  • eu bod yn dymuno derbyn eu cynnig o le.

Ar hyn o bryd, nid yw derbyn lle yn gadarnhad y bydd yr ymgeisydd yn cofrestru mewn gwirionedd. Gallant dynnu'n ôl neu ohirio yn ddiweddarach.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr fodloni'r holl amodau yn eu llythyr cynnig cyn gallu cofrestru. Mae hyn yn cynnwys dychwelyd y ffurflen Datganiad Ariannol, y mae'n rhaid i bob ymgeisydd ei chwblhau o ran y ffynhonnell a ragwelir ar gyfer talu eu ffioedd dysgu.

Rhaid i wladolion y tu allan i'r DU dalu blaendal ffioedd dysgu na ellir ei ad-dalu oni bai eu bod wedi darparu tystiolaeth o nawdd i dalu ffioedd dysgu perthnasol, neu wedi'u heithrio am unrhyw reswm arall (gweler Atodiad 4).

Nid yw'n ofynnol i ymgeiswyr Dysgu o Bell ddarparu tystiolaeth y gallant dalu costau'r cwrs gan fod y rhan fwyaf ohonynt mewn cyflogaeth ac yn dewis talu fesul modiwl. Noddir rhai myfyrwyr gan eu cyflogwyr. Rhaid i bob ymgeisydd dysgu o bell dalu Ffi Gofrestru na ellir ei had-dalu.

Cyn gynted ag y bydd ymgeisydd wedi cyflawni'r holl amodau sydd ynghlwm wrth eu cynnig, ystyrir eu bod yn "gwbl gyflawn" ac yn barod i'w derbyn. Ar y pwynt hwn, dyrennir Cyfeirnod Myfyriwr iddynt.

Rhaid i ymgeiswyr sydd angen Cadarnhad Derbyn i Astudio (CAS) er mwyn gwneud cais am Fisa Myfyriwr fodloni'r holl amodau sydd ynghlwm wrth eu cynnig cyn y gellir cyhoeddi'r CAS. Lle bo'n berthnasol, bydd yn ofynnol i'r Swyddfa Derbyn Graddedigion hefyd ofyn am dystiolaeth bod gan yr ymgeisydd ddigon o arian (ar eu cyfer eu hunain a hefyd unrhyw ddibynyddion y maent yn bwriadu dod â hwy gyda nhw i'r DU) yn eu cyfrif eu hunain am y cyfnod gofynnol o 31 diwrnod, fel sy'n ofynnol gan UKVI.

2. Gohirio

Gall ymgeiswyr nodi eu bod am ohirio dechrau eu hastudiaethau ar adeg dychwelyd y Ffurflen Ymateb i Gynnig, neu'n ddiweddarach drwy gysylltu â'r Swyddfa Derbyn Graddedigion yn: pg-admissions@aber.ac.uk. Rhaid i bob cais i ohirio gael ei gymeradwyo gan y Detholydd Uwchraddedig adrannol perthnasol, a chaiff y canlyniad ei gadarnhau i’r ymgeisydd gan y Swyddfa Derbyn Graddedigion. Pan fydd gohiriadau'n cael eu cymeradwyo, bydd llythyr cynnig newydd yn cael ei gyhoeddi i adlewyrchu'r dyddiad cychwyn newydd. Gall ymgeisydd ofyn am ohirio am hyd at uchafswm o ddwy flynedd galendr, yn unol â'r Ddeddf Diogelu Defnyddwyr (gweler Atodiad 5).

3. Tynnu'n ôl

Gall yr ymgeisydd ddychwelyd ei Ffurflen Ymateb i Gynnig neu e-bostio'r Swyddfa Derbyn Graddedigion i hysbysu'r Brifysgol os ydynt yn dymuno tynnu eu cais yn ôl. Mewn achosion o'r fath, bydd y Swyddfa Derbyn Graddedigion yn hysbysu'r Detholydd Uwchraddedig perthnasol, a bydd cofnod yr ymgeisydd ar y system derbyn myfyrwyr electronig yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r statws tynnu'n ôl. Ar ôl tynnu'n ôl, efallai y gofynnir i ymgeisydd gwblhau'r Arolwg Gwrthod perthnasol.