11.21 Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

1. Bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw gan y Brifysgol yn unol â thelerau Deddf Diogelu Data 2018, a deddfwriaeth gysylltiedig arall. Bydd gwybodaeth bersonol am ymgeiswyr, neu a gyflwynir gan ymgeiswyr, ar gael i’r rhai sy’n ymwneud yn uniongyrchol â phrosesu’r cais ar gyfer astudiaethau israddedig yn unig.

2. Mae mynediad i system derbyn myfyrwyr electronig Aberystwyth (gan gynnwys System Cofnodion a Derbyn Myfyrwyr Aberystwyth (AStRA)) yn cael ei reoli’n llym a dim ond i staff sydd â chaniatâd priodol i ddefnyddio’r system y mae ar gael.

3. O dan Ddeddf Diogelu Data 2018 a GDPR, ac mewn rhai amgylchiadau, y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae gan bob unigolyn hawl i weld data personol amdanynt a gedwir gan y Brifysgol, ac i’w gywiro fel y bo’n briodol neu wneud cais ‘i gael eu hanghofio’.

4. Dylid cyfeirio ceisiadau am fynediad i ddata a phob ymholiad sy’n ymwneud â pholisïau GDPR a diogelu data’r Brifysgol at y Rheolwr Diogelu Data (e-bost: infocompliance@aber.ac.uk)