Rheoliadau Tystysgrif Addysg i Raddedigion - TAR Uwchradd

 1. Bydd pob ymgeisydd am Tystysgrif Addysg i Raddedigion naill â wedi ennill gradd Prifysgol Aberystwyth neu radd Prifysgol arall a gymeradwyir at ddibenion y Rheoliadau hyn, neu wedi ennill cymhwyster a gymeradwyir gan y Brifysgol fel un o safon gyfwerth â gradd, ac wedi hynny bydd yn dilyn cynllun astudio egwyddorion addysg ac addysgu ymarferol am gyfnod heb fod yn llai nag un flwyddyn academaidd.
 2. Bydd rhaid i bob ymgeisydd fatriciwleiddio yn y Brifysgol. Rhaid i geisiadau am fatriciwleiddio gyrraedd erbyn 15 Tachwedd ym mlwyddyn fynediad i gwrs astudio’r Diploma.
 3. Rhaid i’r ymgeiswyr fodloni’r arholwyr eu bod wedi datblygu’r cymwyseddau a ddisgwylir gan athrawon sydd newydd gymhwyso, yn ôl y safonau a bennir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Bydd hyn yn golygu y bydd rhaid i'r ymgeiswyr fodloni'r arholwyr o ran y gwaith addysgu ymarferol a'r gwaith ysgrifenedig a bennir yn y cynllun astudio.
 4. Os bydd ymgeiswyr yn methu, gellir eu hailgyflwyno i’w harholi, os bydd y Bwrdd Arholi yn argymell hynny, a hynny ar ddim mwy na dau achlysur arall. Bydd yr ailsefyll yn digwydd ymhen dwy flynedd ar ôl dyddiad yr arholiad gwreiddiol.

  Yn ôl doethineb y Bwrdd Arholi, gellir mynnu bod yr ymgeisydd:

  (a) yn ail-wneud naill ai’r cyfan neu ran o’r cynllun astudio, gan ailsefyll yr arholiad yn ei gyfanrwydd neu ddim ond yn y rhannau hynny o’r arholiad a fethodd; neu

  (b) yn ailsefyll yr arholiad yn ei gyfanrwydd neu ddim ond yn y rhannau hynny o’r arholiad a fethodd.

  Er mwyn ailsefyll yr elfen Addysgu Ymarferol bydd angen i ysgol addas, a gymeradwyir gan y Bwrdd Arholi, fod ar gael.

 

Mawrth 2011