Ms Tanya Rogers

BSc(Anrhydedd Gyfun) Seicoleg a Chymdeithaseg; TAR Addysg Oedolion ac Uwchradd; MSc Dulliau Ymchwil Seicolegol (Rhagoriaeth); Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch

Ms Tanya Rogers

Development Officer/Executive Producer

Manylion Cyswllt

Proffil

 • Rwy’n athro cymwys a phrofiadol ym meysydd Addysg Uwch, Addysg Bellach, ac Addysg Uwchradd.
 • Fy arbenigedd proffesiynol yw dylunio dysgu, yn enwedig ar gyfer dysgu o bell. Fel Swyddog Datblygu: Cynhyrchydd Gweithredol mewn dysgu agored a dysgu o bell yn AAG, rwy’n gweithio gyda thîm arbenigol o gydweithwyr i:
  • Reoli’r gwaith o ddatblygu, dylunio a darparu deunydd dysgu o bell
  • Cydlynu’r gwaith o ddatblygu a darparu cyrsiau DPP (Datblygu Proffesiynol Parhaus)
  • Darparu cyngor ac ymgynghori ar ddylunio dysgu, polisi, cymorth i fyfyrwyr, cymorth systemau, a strategaeth ar gyfer dysgu o bell
 • … ac rwy’n:
  • Diwtor personol i fyfyrwyr dysgu o bell (israddedig ac uwchraddedig)
  • Dysgu (moeseg ymchwil; dulliau ymchwil meintiol; dylunio dysgu; llythrennedd gwybodaeth; sgiliau academaidd; … )
  • Mentora a hyfforddi staff, ac Athro GDSYA
  • Cynnig gwasanaeth ymgynghori a hyfforddiant (yn y DU ac yn rhyngwladol) mewn dylunio a datblygu cyrsiau dysgu o bell, e.e.: Ford Motor Company a Phrifysgol East Anglia; ATP IBERS; The Britten Pears Foundation gyda’r Music Libraries Trust ac IAML;  Antiquarian Booksellers Association; Gwasanaeth Cymorth Ar-lein i Fusnesau Canolbarth Cymru, a ariennir gan KEF; Hyfforddiant TGCh Cymru a ariennir gan y Gronfa Cyfleoedd Newydd; …ayyb.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Bywgraffiad byr:
  • Graddiais o Brifysgol Bryste â gradd BSc Anrhydedd Gyfun mewn Seicoleg a Chymdeithaseg
  • Cymhwysais fel athro ym Mhrifysgol Caerlŷr, TAR Saesneg a Chyfathrebu ar gyfer Addysg Uwchradd ac Addysg i Oedolion
  • Dilynais yrfa ym maes dysgu, yn cynnwys: addysg bellach, addysg i oedolion, troseddwyr ifanc
  • Yn 1993 deuthum yn aelod sylfaen a Swyddog Datblygu Uned Dysgu Agored (OLU) yr AAG – uned addysgol arbenigol ar gyfer dysgu agored, dysgu o bell ac e-ddysgu. Sefydlwyd yr Uned i ddatblygu, cefnogi a hyrwyddo addysg o ansawdd uchel trwy ddysgu agored a dysgu o bell – yn seiliedig ar egwyddorion dysgu hyblyg sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr.
  • Yn 2001 cefais radd MSc gyda rhagoriaeth mewn Dulliau Ymchwil Seicolegol (trwy’r Brifysgol Agored).
 • Gwaith yn y Brifysgol: Rwy’n parhau (ar sail rhan amser) i ddatblygu polisïau, cynnwys, a systemau cymorth ar gyfer dysgu o bell; ehangu darpariaeth DPP; a gweithio gyda’r rhai sydd â diddordeb mewn datblygu dysgu o bell. Rwy’n aelod o gyrff proffesiynol perthnasol e.e.: EDEN (European Distance and E-Learning Network); ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (HEA).
 • Ffermio: Y tu allan i fy ngwaith rhan-amser yn y Brifysgol, rwy’n ffermiwr tenant ar fferm fynydd yng Nghwm Elan. Mae hon yn fferm weithredol; bob blwyddyn rydym yn cyflogi 30+ o staff tymhorol, ynghyd â myfyrwyr ar leoliad. Ein nod yw ffermio yn gynhyrchiol ac mewn partneriaeth â natur, gan ddiogelu a gwella cynefin ac amgylchedd arbennig y fferm. Rydym yn geidwaid ar:
  • y da byw cynhenid, gwydn (e.e. defaid mynydd Cymreig, cŵn defaid, a merlod bugeilio), a
  • chynefin ac amgylchedd y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sy’n cynnwys y fferm gyfan
 • Mae fy ngwaith ffermio yn cynnwys bod yn aelod o’r grwpiau ffermio ac amgylcheddol perthnasol e.e. FWAG; NFFN, TFA, ac rwy’n stiward ac yn aelod o bwyllgor da byw Sioe Frenhinol Cymru.

Dysgu

Lecturer
Aspire Admin
Assistant
Course Builder
Tutor
 • Israddedig ac Uwchraddedig:
  • Dylunio Dysgu
  • Moeseg Ymchwil
  • Dulliau Ymchwil
  • Llythrennedd a Dysgu
  • Sgiliau Academaidd a Sgiliau Cyflwyno
  • Cloriannu Dylunio Dysgu

Ymchwil

 • Mae fy niddordebau ymchwil proffesiynol yn cynnwys: Dylunio dysgu; dadansoddi dysgu; modelau o gymorth i ddysgwyr o bell; Dulliau asesu ar gyfer ymarfer myfyriol yn y gweithle
 • Ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth (llenyddiaeth lwyd): dadansoddi data ar gyfer ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn y gweithle e.e.:
  • Rogers, T., & Nelson, J. (2014) Data analysis of distance learner tracking database - Intakes 2009-2013 for all UG & PG distance learning courses, Aberystwyth, Uned Dysgu Agored, Adran Astudiaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth.
  • Rogers, T, Jenkins, J., Lithgow, S., Nelson, J., Spittle, M., Taylor, M. (2014) ‘Distance learners are different, so what makes for successful distance learning?’, cylch trafod a phapur ar y cyd gan OLU ac ATP, HEA Future Directions Conference, Aberystwyth, 2il Ebrill 2014.
 • Rhai cyhoeddiadau cynharach:
  • Rogers, T., a Nelson, J. ‘Supporting open and distance learners with computer conferencing: potential benefits and barriers.’ Psychology Learning and Teaching, 2(2), Rhagfyr 2002: 127-133.
  • Rogers, T. a Roberts, H. ‘Supporting distance learners: the Aberystwyth model’, Proceedings of Current Issues in Distance Learning, Loughborough, 15th-16th January 1998. Flexible Learning Initiative, UK.
  • Urquhart, C., Hornby, S., Rogers, T., a Bawden, D. ‘The health information practitioner as learner and educator’, Education for Information, 16(1), Gwanwyn 1998.
  • Barber, J. a Rogers, T. ‘Aberystwyth at a distance’. Flexibility in course provision in higher education news, Ionawr 1994.

Cyfrifoldebau

 • Rheoli’r gwaith o ddatblygu, dylunio a darparu deunydd ac adnoddau dysgu o bell
 • Sicrhau ansawdd, cysondeb a safon deunydd dysgu o bell
 • Cydlynu Cyrsiau DPP (Datblygu Proffesiynol Parhaus) Byr
 • Cynnig cyngor ac ymgynghori ar ddylunio dysgu/hyfforddiant, a strategaeth, polisi, cymorth a darparu gwasanaeth dysgu o bell
 • Tiwtor personol (myfyrwyr dysgu o bell)
 • Dysgu (moeseg ymchwil; dulliau ymchwil meintiol; dylunio dysgu; llythrennedd gwybodaeth; sgiliau academaidd; … )

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

 • Dydd Iau 14:00-16:00
 • Dydd Gwener 10:00-12:00