Ymchwil

Ein hymchwil

Pan fyddwch yn astudio gyda ni, byddwch yn rhan o amgylchedd addysgu a dysgu a ysgogir gan ymchwil o safon fyd-eang. Mae pob un o’n haelodau staff yn ymchwilwyr gweithredol yn eu meysydd a thrwy gydol eich astudiaethau byddwch yn cael eich dysgu gan rai o ysgolheigion ysgrifennu creadigol ac astudiaethau llenyddol blaenllaw y Deyrnas Unedig.

Ein hymchwil yw sail ein haddysg ac mae ein diddordebau ymchwil mor eang a dynamig â’n cwricwlwm. Byddwch yn cael eich dysgu gan y bobl sy’n ysgrifennu’r llyfrau am y pynciau y byddwch yn dysgu amdanynt, y bobl a ysgrifennodd y farddoniaeth, y nofelau, y straeon byrion, gwaith ffeithiol, sgriptiau a nofelau graffig rydych chi’n eu darllen, a chan yr ysgolheigion sy’n dadansoddi ac yn cwestiynu gweithiau o’r fath.

Rydym yn manteisio ar rwydwaith eang o gysylltiadau a chydweithrediadau cenedlaethol a rhyngwladol, gan weithio gydag academyddion ac ymarferwyr creadigol o bob cwr o’r byd ar brosiectau cyffrous ac arloesol. Cliciwch ar y tabiau i ddarllen am rai enghreifftiau o’n gwaith presennol.

Ein themâu ymchwil a'n prosiectau cyfredol

Caiff ein hymchwil ei threfnu yn ôl dwy ffrwd thematig gyffredinol ac o’r rhain mae amrywiaeth eang o brosiectau arloesol yn deillio. 

Mae Place and Belonging yn ddatblygiad o brosiect Devolved Voices a gyllidir gan Leverhulme a’n gweithgaredd ymchwil ym maes ysgrifennu am Gymru yn Saesneg. Mae’r gweithgaredd hwn yn cynnwys cynhyrchu llenyddol ar ffurf ffuglen, gwaith creadigol ffeithiol, barddoniaeth gyfoes yn ogystal â dadansoddi beirniadol, cydweithio â rhanddeiliaid allanol perthnasol ac ymchwilio rhyngddisgyblaethol. Mae’r ymchwilwyr yn gweithio ar yr amrywiol ffyrdd y mae llenyddiaeth ac ysgrifennu yn deillio o neu fodoli o fewn lleoliadau real a dychmygus ac yn codi cwestiynau ynglŷn â pherthyn. Caiff cwestiynau o’r fath eu deall yn wahanol o ran atgofion, gwreiddiau/diffyg gwreiddiau daearyddol, a chymunedau real neu ddychmygol, gan gynnwys cymunedau o ddiddordeb ac arbenigedd, oedran, rhyw, rhywioldeb ac ethnigrwydd.

Mae Emotional Lives yn dangos arloesedd mewn meysydd sy’n ymwneud â phwyntiau cyswllt rhwng STEMM/y Gwyddorau Cymdeithasol a gwahanol feysydd ymchwil beirniadol a chreadigol: hanes llenyddol, cynhyrchu testunol, astudiaethau cof, astudiaethau rhyw, ysgrifennu bywyd a chyfieithu. Mae ymchwilwyr yn gweithio ar draws ymatebion beirniadol a chreadigol i amrywiaeth o faterion cysylltiedig â bywydau mewnol a phreifat, yn ogystal â’r traws-groesi rhwng bywydau mewnol a’r cylch cyhoeddus. Mae ein synnwyr o ofod preifat a phersonol, a’r damcaniaethau a’r dehongliadau seicdreiddiol sy’n sail i ddarlleniadau o’r fath, wedi ysgogi gwaith sylweddol sy’n archwilio’r berthynas rhwng iechyd, poen a chreadigrwydd. Mae’r ffocws thematig hwn wedi bod yn arbennig o llwyddiannus wrth greu cyfleoedd ymgysylltu cyhoeddus dynamig a llwybrau at effaith a selir ar weithgareddau ymchwil amrywiol: cyfathrebu poen corfforol a seicolegol; cymunedau cynaliadwy; diogelwch amaethyddol, economaidd a’r dyfodol.

Cewch fwy o wybodaeth am waith penodol sy’n digwydd ar hyn o bryd yn ein fideos am y prosiectau.

Ein canolfannau ymchwil

Y Ganolfan Farddoniaeth Gyfoes (ContemPo)
ContemPo, a sefydlwyd yn 2006, yw’r enw bob dydd neu deitl ‘gwaith’ y Ganolfan Farddoniaeth Gyfoes, sydd yn ganolfan ymchwil gydweithredol a gydlynir gan Adrannau Saesneg Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Plymouth a Phrifysgolion Brighton a Surrey. Grŵp ‘beirniadol/creadigol’ yw ContemPo sy’n ymroi i fuddiannau beirdd sydd hefyd yn academyddion, academyddion sydd hefyd yn feirdd, a’r rhai sy’n ‘ddim ond’ y naill neu’r llall. Mae gan ContemPo ddiddordeb arbennig (ymhlith diddordebau eraill) mewn ymchwilio i farddoniaeth arbrofol a barddoniaeth berfformio a’u prydyddiaeth. Gweithgaredd craidd y Ganolfan yw rhaglen o bapurau, seminarau a pherfformiadau a rennir trwy fideo-gynadledda rhwng academyddion, myfyrwyr uwchraddedig a gwahoddedigion o’r tri sefydliad sy’n aelodau llawn. I gael mwy o wybodaeth ewch i wefan ContemPo.

Canolfan David Jones
Mae Canolfan David Jones yn cefnogi ymchwil ar hanes ac effaith Moderniaeth yng Nghymru ac, yn fwy eang, ar ryngweithiad creadigol gair a delwedd, y testunol a’r gweledol. Cynhelir cynhadledd a seminar flynyddol gan y Ganolfan, ac mae’n ceisio hyrwyddo’r posibiliadau cyffrous ar gyfer ymchwil newydd a gynigir gan yr archifau llenyddol ac artistig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Luke Thurston.

Y Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar (SACMC)
Mae’r Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar (SACMC) yn rhan o’r bartneriaeth ymchwil a menter rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor. Fe’i lansiwyd yn 2006 ac mae’n sefydliad ymchwil rhyngddisgyblaethol cydweithredol. Daw SACMC ag ymchwilwyr a myfyrwyr uwchraddedig o’r ddwy Brifysgol ynghyd, myfyrwyr sy’n gweithio ym maes hanes, llenyddiaeth, cerddoriaeth, diwinyddiaeth ac astudiaethau Celtaidd, yn y cyfnod 500-1800.

Un o’i weithgareddau craidd yw seminar ymchwil a gynhelir dros fideo-gynhadledd a’i darlledu’n fyw dros Gymru bob pythefnos. Mae SACMC hefyd yn trefnu cynadleddau, gweithdai a chynulliadau a fynychir gan ysgolheigion o bob cwr o’r byd. Sicrheir amgylchedd ymchwil bywiog i fyfyrwyr uwchraddedig ar lefel Meistr neu PhD. Gyda’r rhaglen reolaidd o seminarau ymchwil, gweithdai dan arweiniad myfyrwyr a sesiynau hyfforddi uwchraddedig, mae SACMC yn rhoi cyd-destun cefnogol ac ysgogol i waith uwchraddedig mewn astudiaethau canoloesol a modern cynnar. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan SACMC.

Casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn un o brif lyfrgelloedd hawlfraint Prydain a chan bod y safle'r drws nesaf i'r campws, taith fer a dymunol yw hi o'r Adran at gyfoeth o ddeunydd cyhoeddedig a llawysgrifau. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn gaffaeliad mawr i'n holl fyfyrwyr a fydd yn cael croeso cynnes yno.

Os ydych chi awydd ymgeisio am un o’n rhaglenni Ymchwil Uwchraddedig, mae’n eithaf tebygol mai’r Llyfrgell Genedlaethol fydd eich cartref newydd. Argymhellwn yn gryf eich bod yn dod i weld y casgliadau a allai fod o fudd i’ch ymchwil. Mae rhai o’r uchafbwyntiau’n cynnwys, archif Llenorion o Gymru sy’n cynnwys papurau personol a llawysgrifau gan Dylan Thomas, Raymond Williams, Jan Morris a Brenda Chamberlain (ymysg eraill); Archifau Sefydliadau Llenyddol, Cylchgronau a Chyhoeddwyr; a’r casgliad archifol mwyaf o lawysgrifau a phapurau Berta Ruck (gan gynnwys drafftiau o’r gwaith hunangofiannol a ysgrifennodd yn 1972, Ancestral Voices, sy’n deitl i un o fodiwlau craidd y flwyddyn gyntaf). Dysgwch fwy am gasgliadau LlGC.