Cydnabod myfyrwraig gyfranodd at ddatrys cod Enigma

Joy Welch

Joy Welch

30 Tachwedd 2023

Mi fydd ystafell seminar yn Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth yn cael ei henwi er cof am gyn-fyfyrwraig gyfrannodd at ddatrys y cod Enigma yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Ymunodd Joy Welch â Phrifysgol Aberystwyth yn 1946 a bu’n astudio Economeg, Daearyddiaeth ac Athroniaeth gan raddio yn 1950. Bu farw yn 2017.

Nawr, mae'r Ymddiriedolaeth Elusennol Addysgol a sefydlodd yn ei henw ym 1988 wedi cyfrannu £170,000 tuag at brosiect yr Hen Goleg, arian a fydd yn mynd tuag at greu Ystafell Seminar Joy Welch.

Mae'r rhodd yn golygu fod cyfanswm yr arian a godwyd at y prosiect gan unigolion, ymddiriedolaethau a sefydliadau bellach wedi croesi’r £4m.

Ynghyd â chyfraniadau oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Llywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cronfa Cymunedau'r Arfordir a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Chronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU, mae cyfanswm yr arian a godwyd bellach dros £30m, gan ei gwneud yn un o'r ymgyrchoedd codi arian mwyaf llwyddiannus yn hanes Prifysgol Aberystwyth.

Dywedodd Dr Rhodri Llwyd Morgan, arweinydd Prosiect yr Hen Goleg: “Rydym yn falch iawn o dderbyn cefnogaeth Ymddiriedolaeth Elusennol Addysgol Joy Welch a'i rhodd hael tuag at brosiect yr Hen Goleg.

"Mae'r Hen Goleg yn adeilad hynod bwysig i lawer fawr o bobl ac mae eu cefnogaeth hael i'r prosiect yn adlewyrchu hyn yn glir. Mae ein gweledigaeth ar gyfer canolfan newydd o bwys ar gyfer dysgu, treftadaeth a diwylliant hefyd wedi taro deuddeg gyda'n prif gyllidwyr. Mae eu cefnogaeth yn hanfodol i drawsnewid yr adeilad yn atyniad o arwyddocâd cenedlaethol a fydd yn dod â manteision economaidd sylweddol i Aberystwyth a’r ardaloedd cyfagos.”

“Mae’r hyn sydd wedi’i gyflawni gan ein tîm codi arian yn rhyfeddol. Fodd bynnag, mae’r gwaith yn parhau wrth inni anelu i wireddu potensial llawn yr adeilad rhestredig Gradd 1 hynod hwn.”

Mae gwybodaeth am Apêl yr Hen Goleg ar gael arlein yma.

Joy Welsh

Yn wreiddiol o Glagate ger Lancaster, gwirfoddolodd Joy Welch ar gyfer Gwasanaeth Merched y Llynges Frenhinol (WRNS) yn 1943, â hithau’n 17 oed.

Aeth ei gwaith gyda’r WRNS â hi i Eastcote, a oedd wedi ei gysylltu â Bletchley Park, lle bu’n gweithio ar y peiriannau a ddefnyddiwyd i dorri cod Enigma’r Almaen.

Ym 1988 sefydlodd Ymddiriedolaeth Elusennol Addysgol Joy Welch a derbyniodd y Brifysgol gefnogaeth reolaidd ganddi, gan adlewyrchu ei hatgofion melys o'i chyfnod yn Aberystwyth.

Cydnabuwyd ei chefnogaeth hirdymor ym 1998 pan dderbyniodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd gan y Brifysgol.

Ar hyd y blynyddoedd cyfrannodd yr Ymddiriedolaeth dros £400,000 er mwyn cyllido ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac ar Ddiwrnod y Sylfaenwyr eleni cyhoeddodd y Brifysgol ei bod wedi derbyn gwaddol newydd o £3.15m gan yr Ymddiriedolaeth.

Bydd y gronfa hon yn cyllido o leiaf 12 grant ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig neu ôl-ddoethurol ar draws pob disgyblaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Bywyd Newydd i’r Hen Goleg

Bydd y prosiect £43m i roi bywyd newydd i’r Hen Goleg yn darparu canolfan newydd o bwys ar gyfer dysgu, treftadaeth, diwylliant a menter mewn tri pharth thema: Byd o Wybodaeth, Diwylliant a Chymuned, a Menter ac Arloesi.

Arwyddair y Brifysgol yw’r ysbrydoliaeth ar gyfer Byd o Wybodaeth a fydd yn cynnwys canolfan a fydd yn dathlu Gwyddoniaeth ac Ymchwil arloesol, Amgueddfa’r Brifysgol, parth Pobl Ifanc â gweithgareddau wedi’u harwain gan bobl ifanc i hybu sgiliau, dyheadau a lles, a chanolfan astudio myfyrwyr 24-7 a sinema â’r dechnoleg ddiweddaraf.

Y Cwad yw calon yr Hen Goleg, a bydd yn ganolbwynt i orielau arddangos y parth Diwylliant a Chymuned a fydd yn cynnwys arddangosfeydd wedi’u curadu o gasgliadau’r Brifysgol ac arddangosfeydd teithiol gan bartneriaid o bwys. Bydd y parth hwn hefyd yn cynnwys Canolfan Ddeialog gyntaf y Deyrnas Gyfunol.

Bydd y parth Menter ac Arloesi yn darparu 12 Uned Busnes Creadigol a mannau cymunedol i annog entrepreneuriaid ifanc ym maes busnesau creadigol a digidol, dwy sector sy’n tyfu’n gyflym ac o bwysigrwydd economaidd mawr i orllewin Cymru.

Unwaith y bydd wedi ei orffen mae disgwyl i’r Hen Goleg ddenu 200,000 o ymwelwyr a chyfrannu hyd at £14.5m at yr economi leol yn flynyddol, gan ei roi ar yr un lefel â chyrchfannau twristiaeth megis cestyll Caernarfon a Chonwy.

Caiff hyd at 130 o swyddi eu creu yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol a bydd mwy na 400 o gyfleoedd gwirfoddoli. Bydd llety gwesty 4* a mannau ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau ar draws 7 llawr a 143 o ystafelloedd, gan gynnwys ystafell ddigwyddiadau ar gyfer hyd at 200 o bobl gyda golygfeydd dramatig ar draws Bae Ceredigion.

Mae disgwyl i Gam 1, sef yr Hen Goleg ei hun a'r filas Sioraidd (1 a 2 Marine Terrace), gael ei gwblhau tua diwedd 2025.

Bydd Cam 2, Y Cambria, yn dilyn ac mae disgwyl i’r gwaith hwnnw gymryd blwyddyn arall i’w gwblhau.