Y Cynlluniau

Bywyd Newydd i'r Hen Goleg

Ein gweledigaeth yw dod â bywyd newydd i’r Hen Goleg, adeilad rhestredig gradd 1 a chartref Coleg Prifysgol cyntaf Cymru ac i drawsnewid yr adeilad eiconig hwn yn ganolfan ddiwylliannol a chreadigol flaenllaw i Gymru.

Dod â bywyd newydd i’r Hen Goleg a thrawsnewid yr adeilad eiconig hwn yn ganolfan flaenllaw ar gyfer dysgu, treftadaeth, diwylliant a menter i’r Brifysgol, i’n cymuned ac i Gymru erbyn 2024, blwyddyn ar ôl 150 mlwyddiant sefydlu’r Brifysgol. 

 

Gweledigaeth:

Mae'r Hen Goleg, a saif ar lan y môr yn Aberystwyth, yn adeilad rhestredig Graddfa 1ac yn un o symbolau pwysicaf y genedl. Dyma gartref cyntaf y Brifysgol. Ein gweledigaeth yw dod â bywyd newydd i'r adeilad eiconig hwn a'i droi'n ganolfan ddiwylliannol a chreadigol o bwys i Gymru; lle gall cymunedau amrywiol ymwneud ag addysg a threftadaeth, darganfod gyda'i gilydd, a ffynnu yn sgil menter. Bydd yr Hen Goleg yn cynnig cyfleusterau, adnoddau a gweithgareddau i’w rhannu sydd o fudd i'n cymunedau lleol ac academaidd, ein 8,000 o fyfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, 200,000 o ymwelwyr o bob cwr o'r byd bob blwyddyn, a miloedd mwy trwy waith allanol cymunedol a digidol.

Rhoddwyd ffurf i'r weledigaeth yn 2014 wrth i weddill ein hadrannau academaidd symud o'r Hen Goleg i fyny i gampws y Brifysgol ym Mhenglais yn edrych lawr dros y dref. Y flwyddyn honno, gwnaed astudiaeth dichonoldeb ar y cyd gan y Brifysgol a Llywodraeth Cymru a ddangosodd yr angen am adnoddau sylweddol newydd a fyddai'n tynnu cymunedau'r dref a'r Brifysgol yn nes at ei gilydd. Pwysleisiodd ymhellach y cyfle unigryw i adeiladu'r adnoddau hyn yn yr Hen Goleg a thrwy hynny greu catalydd i adfywiad cymdeithasol ac economaidd mewn rhanbarth difreintiedig o wledydd Prydain.

Cefnogaeth:

Mae hwn yn un o'r prosiectau treftadaeth, addysgol, diwylliannol a chymunedol mwyaf uchelgeisiol yng Nghymru ac mae'n dibynnu'n bennaf ar gyllid allanol. Lansiwyd Cam Cyflawni’r prosiect ym mis Ionawr 2020, ar ôl sicrhau 70% o gyfanswm y costau yn y mis hwnnw, diolch i grant pellach o £11.4 miliwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, grantiau o £7 miliwn gan Lywodraeth Cymru/yr Undeb Ewropeaidd, grantiau ymddiriedolaeth o £2.1 miliwn, a chyfanswm o £1.3 miliwn mewn rhoddion ac addewidion gan gyn-fyfyrwyr a chyfeillion o bob rhan o'r byd.

Rydym wedi ymgynghori'n eang i ddatblygu'r weledigaeth ac yn parhau i wneud hynny, gyda chymorth Bwrdd Prosiect a Bwrdd Ieuenctid sy'n cyfuno lleisiau'r Brifysgol, myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, y gymuned a chynrychiolwyr ieuenctid. Cafwyd caniatâd cynllunio yn 2019 ac mae'r cynlluniau'n symud ymlaen yn dda, gyda chefnogaeth tîm sydd â phrofiad o gyflawni prosiectau treftadaeth: penseiri (Lawrays & Austin Smith Lord), ymgynghorwyr ym maes gweithgareddau a datblygu cynulleidfa (Headland), cynllunio busnes (Amion), rheolwr prosiect adeiladu (Blake Morgan), syrfëwr meintiau (RPA), tîm cynllunio ac arddangosfeydd (Mather & Co), ac ymchwilydd casgliadau.

Un o'r prif ddatblygiadau yn nhermau'r cynllun yw ymgorffori dau adeilad Sioraidd ger yr Hen Goleg yn rhan o'r adeilad newydd, gan greu cyfle cyffrous newydd i wella mynediad i ymwelwyr a'r adnoddau croeso a chynyddu posibilrwydd o gynnal digwyddiadau a gwyliau mawr. Byddwn bellach yn gallu cynnig sawl math o weithgareddau a digwyddiadau mewn safleoedd godidog dros 7 llawr a 143 o ystafelloedd, gan gynnwys 10 ystafell sy'n gallu dal rhwng 60 hyd at 200 o bobl.

Cefnogir ein cynlluniau gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, a'n partneriaid, sef Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Gŵyl y Gelli, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae gennym fodel gweithredu a chynllun busnes cadarn yn eu lle sy'n amcanu refeniw gros blynyddol o £2.33 miliwn, 48 o swyddi newydd, 900 o gyfleoedd hyfforddi, 400 o gyfleoedd gwirfoddoli blynyddol, a chyfraniad o £3.55 miliwn y flwyddyn i'r ardal.

Parthau:

Bydd yr Hen Goleg yn agor ei drysau i gyfoethogi bywydau ac ysgogi dysgu i bob oed ac i ddenu cynulleidfaoedd sydd wedi'i heithrio a chynulleidfaoedd sy'n anodd eu cyrraedd. Caiff y gweithgareddau eu cynnal mewn pedwar parth cyd-gysylltiedig, gyda chymorth y dechnoleg ddiweddaraf a fydd wedi'i osod yn sensitif o fewn i bensaernïaeth ysbrydoledig ac eclectig yr adeilad.  Y pedwar parth fydd:

  • Mynedfa gyhoeddus a chanolfan groesawu - canolfan croesawu ymwelwyr, cyfleusterau gwirfoddoli, atriwm newydd syfrdanol, ac ystafell dderbyniadau ar y to yn edrych dros y môr, caffe/bwyty glan y môr, bar a siop, a 31 o ystafelloedd gwesty.
  • Agweddau cymunedol a diwylliannol - orielau celf yn y Cwad ac o'i amgylch ar gyfer arddangosfeydd parhaol a dros dro o gasgliadau'r Brifysgol a'i phartneriaid, orielau i gasgliadau'r Brifysgol sydd o bwysigrwydd cenedlaethol ac i arddangos prosiectau ymchwil mawr y Brifysgol. Mannau i gynnal gwyliau, gweithgareddau a digwyddiadau, yn cynnwys yr Hen Goleg a'r Llyfrgell. Mae'r parth mawr hwn hefyd yn cynnwys lle i gynnal Cyfarfodydd a Deialog a'r prif brosiect mawr, sef y Ganolfan Ddeialog gyntaf ym Mhrydain i 60 o gynrychiolwyr mewn siambr gron unigryw. Bydd y Ganolfan wedi'i lleoli ochr yn ochr ag ystafelloedd dysgu a hyfforddi aml-bwrpas i fyfyrwyr, ein cymuned ac ymwelwyr busnes, gan gynnwys ystafell Seddon sy'n edrych dros y môr ac a enwyd ar ôl pensaer Fictoraidd gweledigaethol yr adeilad.
  • Byd o Wybodaeth - Wedi'i ysbrydoli gan arwyddair y Brifysgol, bydd y parth hwn yn ysbrydoli addysg sydd o fewn cyrraedd pawb, a bydd yn cynnwys Canolfan Wyddoniaeth gyda sinema a phrofiadau realaeth rithwir ar gyfer sioeau cyhoeddus, Amgueddfa Prifysgol, Canolfan Astudio Uwch i yrru agweddau rhyngddisgyblaethol arloesol tuag at heriau byd-eang, arddangosfeydd pellach o gasgliadau ac archifau'r brifysgol, gweithfannau astudio 24 awr i fyfyrwyr, prosiect Pobl Ifanc, gofodau Dysgu Gydol Oes, 5 stiwdio i arlunwyr a stiwdio gwneud printiau. Bydd y parth hwn yn cynnwys mannau ar gyfer darparu cyfleoedd dysgu cyrsiol ac allgyrsiol sydd mawr eu hangen ar gyfer ysgolion a cholegau yng nghefn gwlad gorllewin Cymru yn gysylltiedig â Chwricwlwm Cymru newydd 2022.
  • Menter ac Arloesedd - Canolfan Menter Busnes yn cynnwys 12 uned a mannau cymunedol i annog mentergarwyr ifanc mewn busnesau creadigol a digidol, dau sector ar eu twf sydd o bwysigrwydd economaidd mawr i orllewin Cymru. Bydd tenantiaid ac ymwelwyr yn arddangos, ymchwilio a phrofi eu cynnyrch, gan gynnwys apiau a chymwysiadau realaeth rithwir, trwy arddangosiadau cyhoeddus a rhaglen o weithgareddau ledled yr Hen Goleg i gynulleidfaoedd eang, yn cynnwys ysgolion a cholegau yn ogystal â diwydiant a rhwydweithiau cyflenwi.