Parcio i Staff

Gweler y wybodaeth isod ynglŷn â pharcio ar gyfer staff:

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Ar ôl i chi wneud cais am drwydded, anfonir e-bost atoch o fewn 48 o oriau gwaith yn cadarnhau pryd fydd eich trwydded ar gael i'w chasglu. Os na chewch e-bost o fewn yr amser hwn, cysylltwch â efastaff@aber.ac.uk neu 01970 62 1660/2960 i wirio statws eich cais.

Staff Llawn a Rhan Amser

I wneud cais am drwydded newydd, mewngofnodwch i'ch cyfrif Pobl Aber, dewiswch "eich cyflogaeth", ac yna "eich gwybodaeth bersonol", ac wedyn dewiswch y tab "Deductions". Cewch wedyn ddewis y blwch ticio priodol ar ôl darllen y rheoliadau parcio.

Staff achlysurol, neu rhain sydd yn methu talu trwy eu cyflog

Ar ôl darllen y rheoliadau parcio, prynwch eich trwydded drwy’r siop ar-lein.

Staff Anrhydeddus, Emeritws neu, sydd wedi ymddeol

Ar ôl darllen y rheoliadau parcio, prynwch eich trwydded drwy’r siop ar-lein.

Beth yw cost y drwydded parcio?

Caiff y ffioedd parcio eu cymeradwyo gan Bwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol y Brifysgol a chânt eu hadolygu bob blwyddyn. Dyma’r ffioedd parcio ar gyfer sesiwn academaidd 2020 -2021:

Gradd 1-3Gradd 4-6Gradd 7+Rhan AmserBeic modurDeiliaid bathodyn glas
£5.20 £6.06 £6.83 £2.62 gostyngiad 50% Am ddim

Ble gallaf barcio?

Gallwch barcio mewn mannau dynodedig a ddangosir ar y map parcio Penglais, map parcio dref a Glan-y-Mor, map parcio Llanbadarn a map parcio Gogerddan– mae parcio'r staff wedi'i farcio’n felyn.

Beth fyddai’n digwydd pe bawn yn parcio heb drwydded?

Yn y lle cyntaf, bydd unrhyw gerbyd sy’n mynd yn groes i Reoliadau Parcio’r Brifysgol yn derbyn rhybudd. Os troseddir eilwaith, gosodir Hysbysiad o Ddirwy Parcio ar ffenest flaen y cerbyd. Y tâl yw £80 ond os telir y ddyled yn brydlon (o fewn 14 diwrnod) rhoddir gostyngiad o 50% (£40). Mwy o wybodaeth am Reoliadau Parcio’r Brifysgol.

Beth ddylwn i ei wneud os wyf wedi newid fy nghar?

Cadwch eich sticer trwydded, gallwch symud hwn i’ch cerbyd newydd. Mae unrhyw sticer(i) trwydded sydd gennych wedi’i glustnodi i chi fel unigolyn a gallwch ei symud rhwng eich cerbyd(au) cofrestredig fel bo angen.

Os oes gennych sticer ffenestr melyn neu gwyrdd cysylltwch â ni ar efastaff@aber.ac.uk neu 01970 62 1660/2960 gan roi eich manylion cofrestru newydd a gallwn ddiweddaru’r wybodaeth ar eich rhan.

A ydw i yn medru cofrestru ail gerbyd?

Gallwch, mae hawl gennych gofrestru hyd at ddau gerbyd, cyn belled mai dim ond un o'r rhain fydd ar y Campws yr un amser. Bydd angen trwyddedau ar y ddau gerbyd yn glir I weld pob amser. Fydd rhaid I chi gofrestru yr ail gerbyd gan e-bostio EF&R efastaff@aber.ac.uk neu ffôn (01970) 621660/2960 i hysbysu y rhif cofrestru. Fydd trwydded newydd yn cael eu hanfon I chi wedyn.

A yw'r cyfyngiadau parcio yn berthnasol y tu allan i oriau gwaith arferol?

Mae cyfyngiadau parcio mewn ardaloedd staff yn weithredol rhwng 08.00 - 17.30. Y tu allan i’r oriau hyn, gall y meysydd parcio i staff gael eu defnyddio gan ymwelwyr. Gwaherddir parcio ar linellau melyn dwbl, croesfannau cerddwyr a mannau dosbarthu bob amser.