Parcio i Ymwelwyr

Mae tua 2000 o leoedd parcio sy’n eiddo i’r Brifysgol neu a reolir ganddi ar gael yn Aberystwyth. Rhaid i bob cerbyd sy’n parcio yn y mannau hyn arddangos trwydded barcio ddilys neu docyn talu ac arddangos dilys.

A oes angen trwydded barcio arnaf?

Nid oes angen trwydded barcio arnoch i barcio yn y meysydd parcio i Ymwelwyr, ond mae’n rhaid i chi brynu tocyn parcio talu ac arddangos yn y rhan fwyaf ohonynt.

Gall pobl sy’n ymweld yn achlysurol ag adrannau’r Brifysgol gael Trwyddedau Parcio Undydd, sy’n eu galluogi i barcio ym meysydd parcio’r staff. Cysylltwch â’r adran yr ydych yn ymweld â hi i gadarnhau a fyddwch yn cael y drwydded hon.

Noder: Os ydych yn ymweld â’r brifysgol i fynychu cynhadledd, seminar neu ddigwyddiad arbennig arall, mae’n bosib bod yna drefniadau parcio arbennig – gofynnwch i’r trefnydd ynglŷn â hyn.

Faint ydi parcio i ymwelwyr ar campws yn ei gostio?

Caiff y ffioedd parcio eu cymeradwyo gan Bwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol y Brifysgol a chânt eu hadolygu bob blwyddyn. Dyma’r ffioedd parcio ar gyfer sesiwn academaidd 2017 - 2018:

Maes Parcio Talu ac Arddangos Canolfan y Celfyddydau:

  • Hyd at 1 awr: 50c.
  • Hyd at 2 awr: £1.00.
  • Hyd at 4 awr: £2.00.
  • Trwy'r dydd: £3.00.

Maes Parcio Ganolfan Chwaraeon (Y Gawell):

Uchafswm parcio 3 awr ar gyfer holl ddefnyddwyr, dim dychwelyd o fewn 1 awr.

Ble gallaf barcio?

Gallwch barcio mewn mannau dynodedig a ddangosir ar y map parcio Penglais, map parcio dref a Glan-y-Mor, map parcio Llanbadarn a map parcio Gogerddan - mae parcio i ymwelwyr wedi'i farcio mewn pinc ac oren.

Beth fyddai’n digwydd pe bawn yn parcio heb drwydded neu docyn parcio talu ac arddangos?

Yn y lle cyntaf, bydd unrhyw gerbyd sy’n mynd yn groes i Reoliadau Parcio’r Brifysgol yn derbyn rhybudd. Os troseddir eilwaith, gosodir Hysbysiad o Ddirwy Parcio ar ffenestr flaen y cerbyd. Y tâl yw £80, ond os telir y ddyled yn brydlon (o fewn 14 diwrnod) rhoddir gostyngiad o 50% (£40). Mwy o wybodaeth am Reoliadau Parcio’r Brifysgol.